Príjmy telekomunikačného úradu dosiahli 5,3 mil. eur

Príj­my Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TÚ SR) za pr­vých päť me­sia­cov ro­ku 2013 do­siah­li 5,3 mil. eur, čo pl­ne kry­je je­ho vý­dav­ky. Príj­my úra­du, kto­ré sú pre rok 2013 nap­lá­no­va­né vo vý­ške 6,5 mil. eur, sú tak napl­ne­né už na 81,7 %.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad v sú­čas­nos­ti ro­ku­je s mi­nis­ter­stva­mi dop­ra­vy a fi­nan­cií o zvý­še­ní roz­poč­to­va­ných vý­dav­kov, kto­ré pot­re­bu­je na svo­ju čin­nosť. "TÚ SR aj po­čas hos­po­dár­skej krí­zy pl­ní plá­no­va­né roč­né príj­my, nep­rek­ra­ču­je roz­poč­to­va­né roč­né vý­dav­ky, a nao­pak, kaž­do­roč­ne do­sa­hu­je ús­po­ry," uvie­dol ho­vor­ca úra­du Ro­man Vav­ro.

TÚ SR je fi­nan­co­va­ný re­fi­nan­čným me­cha­niz­mom z opa­ko­va­ných úh­rad, kto­ré ur­ču­je a vy­be­rá pod­ľa zá­ko­na o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách od te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov, za prá­vo pod­ni­kať pou­ží­vať frek­ven­cie, čís­la a za prá­vo pos­ky­to­vať sie­te a služ­by.

Vý­dav­ky TÚ SR sú pl­ne kry­té je­ho príj­ma­mi z opa­ko­va­ných úh­rad a nep­red­sta­vu­jú tak žiad­nu zá­ťaž pre štát­ny roz­po­čet Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Nao­pak, príj­my TÚ SR z jed­no­ra­zo­vých úh­rad za pri­de­le­nie frek­ven­cií vo vý­be­ro­vých ko­na­niach, príj­my z po­kút a po­dob­ne, sú čis­tým príj­mom štát­ne­ho roz­poč­tu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter