Sieťové talenty zápolili na Networking Academy Games

Ak sa nie­čo nez­me­ní, už v naj­bliž­ších ro­koch bu­de v Európ­skej únii chý­bať nie­koľ­ko sto­ti­síc od­bor­ní­kov na in­for­mač­né tech­no­ló­gie. Upo­zor­ňu­je na to ana­lý­za ne­mec­kej spo­loč­nos­ti Em­pi­ri­ca, kto­rú si ne­cha­la vy­pra­co­vať Európ­ska ko­mi­sia. De­fi­cit tých­to pro­fe­sií na tr­hu prá­ce by ma­li zmier­niť ak­ti­vi­ty za­me­ra­né na hľa­da­nie a vý­cho­vu mla­dých ta­len­tov, ako je nap­rík­lad Networ­king Aca­de­my Ga­mes. Je to sú­ťaž štu­den­tov stred­ných a vy­so­kých škôl, kto­ré na Slo­ven­sku or­ga­ni­zu­je Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Ko­ši­ciach v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Cis­co Slo­ven­sko. Ide o ak­ciu spa­da­jú­cu pod glo­bál­ny prog­ram sie­ťo­vých aka­dé­mií, kto­rý pred­sta­vu­je s mi­lió­nom štu­den­tov štu­du­jú­cich v 165 kra­ji­nách naj­väč­šiu trie­du na sve­te.

Úspech v tej­to sú­ťa­ži ot­vá­ra štu­den­tom dve­re k at­rak­tív­nym pra­cov­ným po­zí­ciám, kto­ré pa­tria me­dzi fi­nan­čne naj­lep­šie ohod­no­te­né. Pod­ľa por­tá­lu Pro­fe­sia.sk, kým prie­mer­ný plat na Slo­ven­sku vrá­ta­ne od­mien a bo­nu­sov pred­sta­vu­je 940 eur, bež­ný IT špe­cial­ista si za­ro­bí 1 370 eur. Na­vy­še ab­sol­ven­ti IT od­bo­rov do­sa­hu­jú tak­mer sto­per­cen­tnú za­mes­tna­nosť. Slo­ven­ské ško­ly roč­ne vy­pro­du­ku­jú stov­ky ab­sol­ven­tov v IT od­bo­roch, ale nes­ta­čí to. Za­mes­tná­va­te­lia na­vy­še po­ža­du­jú čo­raz väč­šiu špe­cia­li­zá­ciu. Aj pre­to fir­my ako nap­rík­lad Cis­co spo­lup­ra­cu­jú so ško­la­mi a po­má­ha­jú im vy­cho­vá­vať bu­dú­cich za­mes­tnan­cov.

Šty­ri ka­te­gó­rie
Na Slo­ven­sku sa v tom­to ro­ku ko­nal už 8. roč­ník sú­ťa­že Networ­king Aca­de­my Ga­mes, kto­rá sa me­dzi štu­den­tmi te­ší veľ­kej ob­ľu­be. Ná­rod­né ko­lo sa us­ku­toč­ni­lo 29. má­ja na Tech­nic­kej uni­ver­zi­te v Ko­ši­ciach. Do fi­ná­le pos­tú­pi­lo zo škol­ských kôl vy­še sto jed­not­liv­cov, resp. štu­dent­ských tí­mov, kto­ré sú­ťa­ži­li v šty­roch ka­te­gó­riách. V ka­te­gó­riách HS3 a UNI ma­li za úlo­hu v prie­be­hu jed­nej ho­di­ny vy­rie­šiť prak­tic­ké kon­fi­gu­rač­né úlo­hy na la­bo­ra­tór­nej sie­ti. V tre­tej ka­te­gó­rii PT rie­ši­li úlo­hy v si­mu­lač­nom pros­tre­dí Pac­ket Tra­cer. Pre­mié­ru ma­la ka­te­gó­ria za­me­ra­ná na tvor­bu krát­kych vzde­lá­va­cích vi­deí. V teo­re­tic­kej čas­ti všet­ci sú­ťa­žia­ci mu­se­li preu­ká­zať aj svo­je teo­re­tic­ké ve­do­mos­ti for­mou on-li­ne tes­tu.

Vý­sled­ky sú­ťa­že
Stre­doš­kol­skí štu­den­ti:
- Ka­te­gó­ria HS3 (troj­člen­né druž­stva): 1. SOŠ Han­dlo­vá, 2. SPŠE Pre­šov, 3. SS SPŠE N. Zá­mky
- Ka­te­gó­ria UNI: 1. V. Ku­chár - SPŠE Ko­ši­ce, 2. J. Pullmann - SOŠ Han­dlo­vá, 3. M. Kra­vec - SPŠE Ko­ši­ce
- Ka­te­gó­ria PT: 1. V. Ku­chár - SPŠE Ko­ši­ce, 2. J. Tóth - SŠ N. Zá­mky, 3. M. Gallo - SŠ N. Zá­mky

Vy­so­koš­kol­skí štu­den­ti:
- Ka­te­gó­ria UNI: 1. J. Ja­no­vic - Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta, 2. J. Hr­ko - Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta, 3. T. Bo­roš - STU Bra­tis­la­va
- Ka­te­gó­ria PT: 1. A. So­vák - TU­KE, 2. V. Stra­ka - STU Bra­tis­la­va, 3. M. Klot­ton - Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta
- Ka­te­gó­ria vzde­lá­va­cie vi­deá: 1. Jaz­da sie­ťou - TU­KE, 2. Me­na v sie­ti inter­net - SSOŠ Pop­rad, 3. Ob­no­va hes­la - SOŠ Han­dlo­vá.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na http://www.ne­ta­cad.sk

Európ­ska špič­ka
„Slo­ven­sko pat­rí me­dzi európ­sku špič­ku v príp­ra­ve sie­ťo­vých špe­cia­lis­tov," tvr­dí koor­di­ná­tor aka­de­mic­ké­ho prog­ra­mu sie­ťo­vých aka­dé­mií Cis­co Fran­ti­šek Ja­kab. Vzde­lá­va­cí sys­tém, kto­rý tvo­rí päť uni­ver­zit­ných pra­co­vísk a 66 stred­ných škôl, je schop­ný roč­ne prip­ra­viť viac ako 300 sie­ťo­vých od­bor­ní­kov na úrov­ni prie­my­sel­né­ho cer­ti­fi­ká­tu CCNA. V sú­čas­nos­ti v rám­ci prog­ra­mu sie­ťo­vých aka­dé­mií štu­du­je vy­še 6 000 štu­den­tov. „Na­ši ab­sol­ven­ti pa­tria k naj­ús­peš­nej­ším aj v ce­los­ve­to­vom me­rad­le. V mi­nu­lých ro­koch zís­ka­li via­ce­ro pr­ven­stiev a oce­ne­ní v me­dzi­ná­rod­ných sú­ťa­žiach vo všet­kých ka­te­gó­riách," do­dá­va F. Ja­kab.

Ve­do­mos­ti a zruč­nos­ti v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých sie­tí dnes po­ža­du­jú nie­len veľ­ké, ale čo­raz čas­tej­šie už aj men­šie fir­my. Pre­to je o tých­to od­bor­ní­kov veľ­ký zá­ujem. Už sa­mot­ný prie­beh sú­ťa­že sle­du­jú mno­hé spo­loč­nos­ti. Sna­žia sa me­dzi štu­den­tmi iden­ti­fi­ko­vať ta­len­ty, kto­rým nás­led­ne pred­kla­da­jú po­nu­ky na spo­lup­rá­cu. Prá­ve sie­ťo­vé aka­dé­mie ich učia navr­ho­vať, kon­fi­gu­ro­vať a pre­vádz­ko­vať po­čí­ta­čo­vé sie­te. Mla­dí ľu­dia s tý­mi­to zna­los­ťa­mi ma­jú v dneš­nej do­be vý­bor­nú per­spek­tí­vu up­lat­niť sa na tr­hu prá­ce.

Exklu­zív­na da­ta­bá­za
Z pries­ku­mu agen­tú­ry Fo­cus vy­plý­va, že viac ako de­sa­ti­na ľu­dí by ne­nas­tú­pi­la do tr­va­lé­ho pra­cov­né­ho po­me­ru za niž­ší plat ako ti­síc eur me­sač­ne v hru­bom. Pri­tom pod­ľa Šta­tis­tic­ké­ho úra­du viac ako ti­síc eur me­sač­ne vla­ni za­rá­ba­li len ľu­dia v IT a ener­ge­ti­ke. Spo­loč­nosť Cis­co Slo­ven­sko a per­so­nál­na agen­tú­ra Adec­co zria­di­li elek­tro­nic­kú da­ta­bá­zu IT špe­cia­lis­tov Net­Com­mu­ni­ty, do kto­rej sa mô­žu za­re­gis­tro­vať všet­ci ab­sol­ven­ti a štu­den­ti sie­ťo­vých aka­dé­mií, kto­rí ukon­či­li as­poň je­den se­mes­ter, ako aj dr­ži­te­lia me­dzi­ná­rod­ných cer­ti­fi­ká­tov Cis­co. Za­ra­de­nie do tej­to da­ta­bá­zy mô­že po­môcť štu­den­tom a IT od­bor­ní­kom zís­kať exklu­zív­nu prá­cu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter