Konkurenčný súboj o klientov núti finančné domy zapojiť do svojho biznisu sofistikovanejšie nástroje a inovatívne technoló

Naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie stá­le viac za­sa­hu­jú do kon­ku­ren­čné­ho sú­bo­ja fi­riem. Mož­nosť os­lo­viť rôz­ne cie­ľo­vé sku­pi­ny klien­tov via­ce­rý­mi ko­mu­ni­kač­ný­mi ka­nál­mi a efek­ti­vi­ta vy­na­lo­že­ných nák­la­dov sú dnes roz­ho­du­jú­ci­mi fak­tor­mi pri tvor­be stra­té­gie a pro­duk­tov fi­riem. Pod­ľa naj­nov­šej štú­die spo­loč­nos­ti IBM ve­dú­ci pra­cov­ní­ci mar­ke­tin­go­vých od­de­le­ní v pod­ni­koch a or­ga­ni­zá­ciách pro­fi­tu­jú stá­le viac z ana­lý­zy veľ­ké­ho ob­je­mu dát pri tvor­be per­so­na­li­zo­va­ných mar­ke­tin­go­vých kam­pa­ní. Až 39 per­cent fi­riem, kto­ré sú líd­ra­mi vo svo­jich od­vet­viach dnes už vy­uží­va mul­ti­ka­ná­lo­vé tech­no­ló­gie pri tvor­be pro­duk­to­vej po­nu­ky ši­tej na mie­ru in­di­vi­duál­nym pot­re­bám zá­kaz­ní­kov.

Naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie a rých­le za­vá­dzanie ino­vá­cií vý­raz­ne ov­plyv­ňu­jú od­vet­vie ban­kov­níc­tva a pois­ťov­níc­tva aj na Slo­ven­sku. Rých­losť za­vá­dzania ino­vá­cií v sú­čas­nos­ti pre­be­rá roz­ho­du­jú­cu úlo­hu v kon­ku­ren­čnom bo­ji fi­nan­čných do­mov. „Uni­ca cam­paign ma­na­ge­ment od IBM nám umož­ňu­je v po­rov­na­ní s mi­nu­los­ťou reali­zo­vať de­sať­ná­sob­ne viac di­rek­tmar­ke­tin­go­vých kam­pa­ní a ko­mu­ni­ko­vať ad­res­nej­šie s re­le­van­tný­mi sku­pi­na­mi zá­kaz­ní­kov na­prieč ce­lým tr­hom. Sa­moz­rej­mos­ťou a pre Tat­ra ban­ku ne­vyh­nut­nos­ťou je pod­po­ra mul­ti­ka­ná­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie. Vďa­ka to­mu ove­ľa pres­nej­šie, rých­lej­šie a cie­le­nej­šie rea­gu­je­me na pot­re­by na­šich klien­tov," ho­vo­rí Ma­rian Ba­bic, ve­dú­ci od­de­le­nia kam­pa­ňo­vé­ho pre­da­ja v Tat­ra ban­ke.

„Sna­ha ban­ko­vých do­mov spra­co­vá­vať naj­mo­der­nej­ší­mi biz­nis ana­ly­tic­ký­mi nás­troj­mi všet­ky dá­ta, kto­ré ma­jú za­hr­nu­té vo svo­jich pod­ni­ko­vých sys­té­moch je tou naj­pria­mej­šou ces­tou k po­cho­pe­niu po­trieb zá­kaz­ní­kov a zní­že­niu vlas­tných nák­la­dov," vy­svet­ľu­je ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko Bra­nis­lav Šebo. Prá­ve za­pá­ja­ním naj­mo­der­nej­ších rie­še­ní, pra­cu­jú­cich s veľ­kým ob­je­mom dát, do svo­jej čin­nos­ti ban­ky zís­ka­va­jú schop­nosť udr­žať krok s rých­lo sa me­nia­ci­mi pod­mien­ka­mi na tr­hu. „V pos­led­ných dvoch ro­koch cí­ti­me vý­raz­né zvý­še­nie do­py­tu po tzv. Big Da­ta rie­še­niach, kto­ré do­ká­žu fir­mám a or­ga­ni­zá­ciám všet­kých veľ­kos­tí pos­kyt­núť pot­reb­nú opo­ru pri sta­bi­li­zá­cií a roz­ši­ro­va­ní svo­jej zá­kaz­níc­kej bá­zy," pri­po­mí­na Bra­nis­lav Šebo.

Viac o tom, čo všet­ko v se­be skrý­va Big Da­ta, a ako s ich po­mo­cou mô­žu pod­ni­ky a or­ga­ni­zá­cie zlep­šiť vý­sled­ky svoj­ho pod­ni­ka­nia sa doz­ve­dia účas­tní­ci na kon­fe­ren­cii Think 2013 www.ibm.com/sk/think2013/.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter