ČR: GIGABYTE uvádza výkonné základné dosky s čipsetmi Intel 8

Spo­leč­nost GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., před­ní vý­rob­ce zá­klad­ních de­sek a gra­fic­kých ka­ret, dnes uved­la no­vou řadu de­sek sé­rie 8 s pod­po­rou 4. ge­ne­ra­ce pro­ce­sorů In­tel. Des­ky jsou vy­ba­ve­ny ce­lou řadou no­vých fun­kcí a tech­no­lo­gií, me­zi kte­ré patří špič­ko­vé di­gi­tál­ní na­pá­je­cí ob­vo­dy, pok­ro­či­lé mož­nos­ti připo­je­ní, na­bí­je­ní mo­bil­ních za­říze­ní, poz­la­ce­né kom­po­nen­ty, no­vý de­sign roz­hra­ní UEFI Dual­BIOS ne­bo Cen­trum ap­li­ka­cí GI­GA­BY­TE. Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE 8, kte­ré na­víc upou­ta­jí i svým za­jí­ma­vým vzhle­dem, jsou pro stav­bu va­ší no­vé ses­ta­vy jas­nou vol­bou.

„U no­vých zá­klad­ních de­sek řady 8 přichá­zí­me s ještě ví­ce špič­ko­vý­mi fun­kce­mi a tech­no­lo­gie­mi než kdy dřív. Boříme tra­dič­ní de­fi­ni­ci seg­mentů střed­ní a nej­vyš­ší třídy, aby­chom na­šim zá­kaz­níkům na­bíd­li plat­for­mu s maximem fun­kcí," řekl Hen­ry Kao, vice­pre­zi­dent GI­GA­BY­TE Mot­her­board Bu­si­ness Unit. „Dí­ky hez­ké­mu vzhle­du, so­lid­ní­mu vý­ko­nu a nej­pok­ro­či­lej­ším fun­kcím je řada de­sek GI­GA­BY­TE 8 no­vým syn­ony­mem pro do­ko­na­lost."

Tech­no­lo­gie GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 5 Plus
No­vá tech­no­lo­gie GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 5 Plus má u de­sek sé­rie GI­GA­BY­TE 8 pre­mié­ru. Přiná­ší řadu no­vých fun­kcí a je zá­ru­kou peč­livě vy­bra­ných kom­po­nent, kte­ré za­jiš­ťu­jí re­kor­dní vý­kon, bez­prob­lé­mo­vé chla­ze­ní, efek­tiv­ní pro­voz a dlou­hou ži­vot­nost des­ky.

Ultra stu­de­né
Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE 8 se mo­hou po­chlu­bit no­vým návr­hem chla­di­če, kte­rý pos­kyt­ne ne­kom­pro­misně účin­né chla­ze­ní klí­čo­vých ob­las­tí de­sek, kam patří na­pá­je­ní pro­ce­so­ru (PWM) a či­po­vá sa­da (PCH). Dí­ky ce­lé řadě návrhů s pa­siv­ním, ak­tiv­ním vzdu­cho­vým či vod­ním chla­ze­ním ne­ní prob­lém uchla­dit i ty ne­jextrémnější kon­fi­gu­ra­ce. I u těch je tak za­ru­če­na maximál­ní sta­bi­li­ta.

Ultra vý­kon­né
Zá­klad­ní des­ky s tech­no­lo­gií GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 5 Plus pou­ží­va­jí špič­ko­vé PWM re­gu­lá­to­ry a či­py PowIR­sta­ge od spo­leč­nos­ti Inter­na­tio­nal Re­ci­fier. Ty­to 100% di­gi­tál­ní kom­po­nen­ty pos­kyt­nou pro na­pá­je­ní 4. ge­ne­ra­ce pro­ce­sorů In­tel neuvěřitelně přes­né napě­tí. PWM re­gu­lá­to­ry a či­py PowIR­sta­ge od IR by­ly už od zá­kla­du navr­že­ny tak, aby se nav­zá­jem dopl­ňo­va­ly. Jsou op­ti­ma­li­zo­vá­ny pro stu­de­ný a účin­ný pro­voz, kte­rý dá­vá uži­va­telům mož­nost zís­kat z je­jich po­čí­ta­čo­vé ses­ta­vy ab­so­lut­ní maximum.

Ultra za­bez­pe­če­né
Zá­klad­ní des­ky s tech­no­lo­gií GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 5 Plus jsou vy­ba­ve­ny fun­kcí GI­GA­BY­TE Dual­BIOS. Jde o exklu­ziv­ní tech­no­lo­gii od spo­leč­nos­ti GI­GA­BY­TE, kte­rá chrá­ní před poš­ko­ze­ním jed­nu z nejdůle­žitějších po­čí­ta­čo­vých kom­po­nent - BIOS. Des­ky s fun­kcí GI­GA­BY­TE Dual­BIOS ma­jí hlav­ní a zá­lož­ní BIOS. To chrá­ní uži­va­te­le před různý­mi hroz­ba­mi, ja­ko je sel­há­ní BIO­Su po na­pa­de­ní vi­rem, sel­há­ní hardwaru, nes­práv­né nas­ta­ve­ní přetak­to­vá­ní ne­bo vý­pa­dek na­pá­je­ní během ak­tua­li­za­ce BIO­Su.

Ultra od­ol­né USB 3.0
Zá­klad­ní des­ky s tech­no­lo­gií GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 5 Plus na­bíd­nou ví­ce vy­so­ko­ry­chlos­tních ko­nek­torů USB 3.0 než dříve - na des­ce je k dis­po­zi­ci neuvěřitel­ných de­set USB 3.0 portů. Kaž­dý z nich je na­víc vy­ba­ven sa­mos­tat­nou po­jis­tkou. Ta za­jis­tí, aby neo­če­ká­va­ná po­ru­cha za­říze­ní připo­je­né­ho do jed­no­ho por­tu nezpůso­bi­la poš­ko­ze­ní os­tat­ních portů. Kaž­dý port je sa­mos­tatně chráněn a po­ten­ciál­ní ško­da se tak bu­de tý­kat jen je­ho. Os­tat­ní por­ty jsou od něj izo­lo­vá­ny.

Exklu­ziv­ní tech­no­lo­gie u sé­rie zá­klad­ních de­sek GI­GA­BY­TE 8
No­vé roz­hra­ní GI­GA­BY­TE UEFI Dual­BIOS s re­ži­mem „Das­hboard"

Převezměte kon­tro­lu nad tím, jak vy­pa­dá a fun­gu­je váš BIOS s no­vým roz­hra­ním GI­GA­BY­TE UEFI Dual­BIOS. Jde o plně přizpůso­bi­tel­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní, kte­ré umož­ňu­je měnit pa­ra­met­ry pro přetak­to­vá­ní a nas­ta­vit vý­kon v reál­ném ča­se. No­vý exklu­ziv­ní re­žim „Das­hboard" přiná­ší kom­plet­ní přís­tup ke všem údajům tý­ka­jí­cích se zá­klad­ní des­ky - taktům pro­ce­so­ru, gra­fi­ky i pamě­tí ne­bo ke všem tep­lo­tám a hod­no­tám napě­tí. Na­víc jej mo­hou uži­va­te­lé snad­no ov­lá­dat po­mo­cí my­ši a klá­ve­so­vých zkra­tek.

No­vé Cen­trum ap­li­ka­cí GI­GA­BY­TE
Cen­trum ap­li­ka­cí GI­GA­BY­TE us­nad­ňu­je přís­tup k vel­ké­mu množ­ství ap­li­ka­cí od spo­leč­nos­ti GI­GA­BY­TE. Ty­to ap­li­ka­ce vám po­mo­hou zís­kat z va­ší zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE maximum. Po­mo­cí jed­no­du­ché­ho jed­not­né­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní přiná­ší Cen­trum ap­li­ka­cí GI­GA­BY­TE mož­nost spuštění ja­ké­ko­liv ap­li­ka­ce GI­GA­BY­TE nain­sta­lo­va­né ve va­šem sys­té­mu. Vzhled Cen­tra ap­li­ka­cí GI­GA­BY­TE lze na­víc změnit po­mo­cí tří at­rak­tiv­ních ba­rev­ných sché­mat.

Cen­trum ap­li­ka­cí GI­GA­BY­TE ob­sa­hu­je:
Easy­Tu­ne@BIO­SEZ Se­tup­Li­ve Up­da­te­sUSB Bloc­ke­rOn/Off Char­ge 2Smart Re­co­ve­ryS­mart Ti­me Lock

Vy­lep­še­ný nás­troj GI­GA­BY­TE Easy­Tu­ne
Přep­ra­co­va­ný a ak­tua­li­zo­va­ný nás­troj GI­GA­BY­TE Easy­Tu­ne na­bí­zí jed­no­du­ché a snad­no ov­la­da­tel­né roz­hra­ní, kte­ré umož­ňu­je uži­va­telům vy­la­dit nas­ta­ve­ní je­jich sys­té­mu, změnit tak­ty a napě­tí sys­té­mu i pamě­tí, a to v prostředí Win­dows. Prog­ram pos­kyt­ne i kom­plexní sys­té­mo­vé in­for­ma­ce bez nut­nos­ti in­sta­la­ce dal­ší­ho softwaru.

Čer­né tr­van­li­vé kon­den­zá­to­ry s pev­ným di­elek­tri­kem
Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE 8 se mo­hou po­chlu­bit těmi nej­kva­litnější­mi kon­den­zá­to­ry s pev­ným di­elek­tri­kem, kte­ré jsou ur­če­ny k to­mu, aby pra­co­va­ly s maximál­ní efek­ti­vi­tou mno­hem del­ší do­bu. A to do­kon­ce i v extrémně vý­kon­ných kon­fi­gu­ra­cích. Uži­va­te­lé, kteří chtějí ze své­ho sys­té­mu zís­kat maximum, a přitom vy­ža­du­jí nap­ros­tou spo­leh­li­vost a sta­bi­li­tu, mo­hou být s těmi­to kon­den­zá­to­ry zce­la klid­ní. Dí­ky vel­mi níz­ké­mu ESR ne­zá­le­ží na tom, jak vy­so­ké je za­tí­že­ní pro­ce­so­ru. Ty­to exklu­ziv­ní kon­den­zá­to­ry jsou v sytě čer­né barvě, a to vý­hradně jen na zá­klad­ních des­kách řady GI­GA­BY­TE 8.

Pok­ro­či­lé říze­ní ven­ti­lá­torů GI­GA­BY­TE
Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE 8 ma­jí až 9 stra­te­gic­ky umístěných ko­nek­torů pro sys­té­mo­vé ven­ti­lá­to­ry. Patří me­zi ně i ko­nek­tor CPU OPT, kte­rý může být při pou­ži­tí pro čer­pad­lo vod­ní­ho chla­ze­ní nas­ta­ven na pl­ný vý­kon. Ino­vo­va­ná ap­li­ka­ce GI­GA­BY­TE Easy­Tu­ne ta­ké na­bí­zí přeh­led­ný sys­tém říze­ní otá­ček ven­ti­lá­torů s in­di­vi­duál­ním nas­ta­ve­ním proudění vzdu­chu. Ply­nu­lou změnu otá­ček ven­ti­lá­torů umož­ňu­je di­gi­tál­ní re­gu­lá­tor.

GI­GA­BY­TE On/Off Char­ge 2
U zá­klad­ních de­sek GI­GA­BY­TE 8 by­la zre­vi­do­vá­na a ak­tua­li­zo­vá­na fun­kce GI­GA­BY­TE On/Off Char­ge. Ta ny­ní na­bí­zí vy­lep­še­nou a uce­le­nou pod­po­rou na­bí­je­ní ši­ro­ké­ho spek­tra za­říze­ní, kam patří tab­le­ty a chyt­ré te­le­fo­ny sys­té­mem An­droid i iOS. Uži­va­te­lé se mo­hou těšit z rych­lé­ho na­bí­je­ní mo­bil­ních za­říze­ní přes USB por­ty i v případě, že je po­čí­tač vy­pnu­tý.

Sil­ná ochra­na pro­ti elek­tros­ta­tic­ké­mu vý­bo­ji pro USB a LAN
Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE 8 zvy­šu­jí ochra­nu sys­té­mu vůči elek­tros­ta­tic­ké­mu vý­bo­ji (ESD) přes USB i LAN. Oba jsou běžný­mi zdro­ji ESD po­ruch. Kaž­dý port je vy­ba­ven spe­ciál­ním ochran­ným filtrem, kte­rý od­olá sil­ným elek­tros­ta­tic­kým vý­bojům a za­jiš­ťu­je ochra­nu va­še­ho po­čí­ta­če i pro­ti běžné­mu elek­tric­ké­mu přepě­tí v sí­ti a do­kon­ce i pro­ti přímé­mu úde­ru bles­ku.

In­tel Gi­ga­bit LAN
Nej­novější zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE 8 jsou vy­ba­ve­ny gi­ga­bi­to­vou sí­ťo­vou kar­tou In­tel, kte­rá je ob­lí­be­ná zej­mé­na me­zi hrá­či. Na­bí­zí něko­lik fun­kcí pro zvý­še­ní vý­ko­nu. Patří me­zi ně pok­ro­či­lá ob­slu­ha přeru­še­ní, kte­rá po­má­há sni­žo­vat za­tí­že­ní pro­ce­so­ru ne­bo pod­po­ra zvláště vel­kých da­to­vých pa­ketů Jum­bo Fra­me.

Slu­chát­ko­vý ze­si­lo­vač pro hry
Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE 8 jsou vy­ba­ve­ny vý­kon­ným slu­chát­ko­vým ze­si­lo­va­čem, kte­rý je scho­pen us­tát i im­pe­dan­ci 600 Ω. Dí­ky to­mu si hrá­či při pou­ži­tí kva­lit­ních pro­fe­sio­nál­ních slu­chá­tek vy­chut­na­jí plnější zvuk s vy­šším dy­na­mic­kým roz­sa­hem, ostřej­ší­mi de­tai­ly a men­ším zkres­le­ním. Zvu­ko­vý vý­stup se může po­chlu­bit ta­ké ši­ro­kým frek­ven­čním pás­mem, níz­kou hla­di­nou šu­mu, vy­so­kou rych­los­tí přeběhu a níz­kým zkres­le­ním. Dí­ky to­mu jsou des­ky GI­GA­BY­TE 8 ideál­ní vol­bou ne­jen pro her­ní nad­šen­ce, ale ta­ké pro vy­uži­tí v ob­las­ti pro­fe­sio­nál­ní­ho audia.

CPU soc­ket s 15µm vrstvou zla­ta
Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE 8 jsou osa­ze­ny pro­ce­so­ro­vým soc­ke­tem s 15 µm sil­nou vrstvou zla­ta. Dí­ky to­mu se mo­hou uži­va­te­lé těšit na ab­so­lut­ní spo­leh­li­vost a dlou­hou ži­vot­nost pro­ce­so­ro­vé­ho soc­ke­tu. Ne­mu­sí se bát zko­ro­do­va­ných pinů a špat­ných kon­taktů.

Dva por­ty Thun­der­bolt - rych­lé, jed­no­du­ché a flexibil­ní připo­je­ní
Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE 8 jsou vy­ba­ve­ny rov­nou dvěma por­ty Thun­der­bolt přímo na za­dním pa­ne­lu. Kaž­dý z portů Thun­der­bolt pod­po­ru­je maximál­ní rych­lost přeno­su při obousměrné ko­mu­ni­ka­ci až 10 Gb/s. To zna­me­ná, že lze přenést Full HD film za čas krat­ší než 30 se­kund.

Pro ví­ce in­for­ma­cí o zá­klad­ních des­kách GI­GA­BY­TE 8 nav­štiv­te strán­ky: http://www.gi­ga­by­te.com/Mic­ro­Si­te/334/8-se­ries.html

Zdroj: GIGABYTE TECHNOLOGYOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter