Kompaktný fotoaparát NX2000 typu CSC od Samsungu mieri k zákazníkom

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie, uvá­dza na slo­ven­ský trh do pre­da­ja no­vý prí­ras­tok svo­jej oce­ňo­va­nej sku­pi­ny pro­duk­tov NX, fo­toa­pa­rát NX2000. Prís­troj umož­ňu­je ľah­ko zho­to­vo­vať os­tré fo­tog­ra­fie aj vi­deá, kto­ré je mož­né okam­ži­te zdie­ľať s pria­teľ­mi aj ro­di­nou.

„V ra­de NX sa za­me­ria­va­me pre­dov­šet­kým na us­po­ko­je­nie do­py­tu zá­kaz­ní­kov po kva­lit­ných fo­tog­ra­fiách a na ich stá­le sil­nej­šiu pot­re­bu okam­ži­té­ho zdie­ľa­nia za­chy­te­ných oka­mi­hov," uvie­dol Sun Hong Lim, se­nior vice­pre­zi­dent a ria­di­teľ tí­mu pre pre­daj a mar­ke­ting di­ví­zie Di­gi­tal Ima­ging spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „Prá­ve na tie­to té­my sa NX2000 za­me­ria­va. Ide o štý­lo­vý fo­toa­pa­rát, kto­rý vy­chá­dza v ús­tre­ty pot­re­bám dneš­ných ná­roč­ných fo­toa­ma­té­rov, kto­rí sa ra­di de­lia o svo­je zá­žit­ky na so­ciál­nych sie­ťach. NX2000 je ideál­nym rie­še­ním pre kaž­dé­ho fo­tog­ra­fa, kto­rý chce za­chy­tiť svet oko­lo se­ba, pre­to­že pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je vy­jad­riť svo­ju osob­nosť a ľah­ko sa po­de­liť o zá­žit­ky s ľuď­mi, na kto­rých im zá­le­ží," do­dal Sun Hong Lim.

Pre­cíz­ne fo­tog­ra­fie ľah­ko a rých­lo
NX2000 je osa­de­ný veľ­kým sní­ma­čom APS-C CMOS s roz­lí­še­ním 20,3 me­ga­pixelov, kto­rý Sam­sung vy­vi­nul úpl­ne vo svo­jej ré­žii, a kto­rý za­is­ťu­je os­trý ob­raz s veľ­kým množ­stvom de­tai­lov. Aj pri sla­bom os­vet­le­ní zho­to­ve­né fo­tog­ra­fie dos­lo­va pre­ky­pu­jú far­ba­mi. To­mu, aby NX2000 pos­ky­to­val za všet­kých okol­nos­tí vy­so­ko kva­lit­né fo­tog­ra­fie, na­po­má­ha ob­ra­zo­vý en­gi­ne DRI­Me IV, kto­rý zo sní­mok od­stra­ňu­je šum, zvy­šu­je reak­čnú rých­losť fo­toa­pa­rá­tu a za­ru­ču­je vy­ni­ka­jú­ce fa­reb­né po­da­nie.

Vďa­ka schop­nos­ti kon­ti­nuál­ne sní­mať osem sní­mok za se­kun­du do­ká­že NX2000 bez prob­lé­mov dr­žať krok s dneš­ným rých­lym ži­vot­ným tem­pom. Bez oh­ľa­du na to, či sa rých­lo po­hy­bu­je fo­tog­ra­fo­va­ný ob­jekt ale­bo či beží sám fo­tog­raf, uzá­vier­ka s rých­los­ťou 1/4000 se­kun­dy do­ká­že za všet­kých okol­nos­tí za­ru­čiť os­tré, ne­roz­ma­za­né fo­tog­ra­fie, za­tiaľ čo ši­ro­ký roz­sah cit­li­vos­ti (ISO 100 až 25600) po­má­ha ro­biť fo­tog­ra­fie, kto­ré sú aj za ná­roč­ných sve­tel­ných pod­mie­nok nád­her­ne vy­vá­že­né.

Vez­mi­te fo­tog­ra­fo­va­nie do svo­jich rúk
Jed­no­du­ché ov­lá­da­nie je zá­klad­nou čr­tou NX2000. Veľ­ký a pl­ne do­ty­ko­vý dis­plej s veľ­kos­ťou 3,7 pal­ca s roz­lí­še­ním WVGA je po­hodl­ný a in­tui­tív­ny na­vi­gač­ný nás­troj, kto­rý pos­ky­tu­je prís­tup k mno­hým fun­kciám. Dis­plej prís­tro­ja je ten­ký, mo­der­ný a jed­no­du­cho sa pou­ží­va, čo pou­ží­va­te­ľo­vi pos­ky­tu­je neu­ve­ri­teľ­ne ľah­kú kon­tro­lu nad všet­ký­mi fun­kcia­mi fo­toa­pa­rá­tu. Re­žim SMART po­nú­ka eš­te viac mož­nos­tí, kto­ré vám po­mô­žu uro­biť do­ko­na­lú sním­ku. K dis­po­zí­cii je cel­kom 14 rôz­nych scé­nic­kých re­ži­mov ob­sa­hu­jú­cich pred­nas­ta­ve­né kom­bi­ná­cie jed­not­li­vých pa­ra­met­rov prís­tro­ja, kto­ré zoh­ľad­ňu­jú pros­tre­die, v kto­rom fo­tog­ra­fu­je­te, aj váš fo­tog­ra­fic­ký zá­mer. Re­žim Ac­tion Free­ze (za­sta­ve­nie po­hy­bu) umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom ro­biť sním­ky rých­lo sa po­hy­bu­jú­cich ob­jek­tov, za­tiaľ čo re­žim Best Fa­ce (naj­lep­šia tvár) sa pos­ta­rá o to, aby všet­ky fo­tog­ra­fo­va­né oso­by bo­li za­chy­te­né v tom „naj­lep­šom svet­le", pre­to­že uro­bí sé­riu pia­tich sní­mok, a nás­led­ne ne­chá pou­ží­va­te­ľa pri kaž­dej oso­be zvo­liť sním­ku, na kto­rej vy­ze­rá naj­lep­šie. Pou­ží­va­te­lia jed­no­du­cho nas­ta­via re­žim, kto­rý zod­po­ve­dá ich pot­re­bám, a mô­žu sa vďa­ka to­mu te­šiť z pro­fe­sio­nál­nych vý­sled­kov.

12 vý­men­ných ob­jek­tí­vov pos­ky­tu­je lep­šiu kon­tro­lu nad fo­tog­ra­fia­mi, kto­ré s po­mo­cou NX2000 ro­bí­te. Ten­to ši­ro­ký vý­ber ob­jek­tí­vov, od ultra­kom­pak­tných plo­chých a flexibil­ných so zoo­mom až po pré­mio­vé portrét­ne a mak­ro ob­jek­tí­vy, ďa­lej roz­ši­ru­je mož­nos­ti fo­tog­ra­fa. Ino­va­tív­ny sys­tém i-Fun­ction spo­loč­nos­ti Sam­sung do­vo­ľu­je pou­ží­va­te­ľom vy­užiť vlast­ný cit a up­ra­vo­vať pria­mo na ob­jek­tí­voch rôz­ne nas­ta­ve­nia, ako nap­rík­lad nas­ta­ve­nie clo­ny ale­bo rých­los­ti uzá­vier­ky, tak­že sním­ky v pro­fe­sio­nál­nej kva­li­te sú dos­tup­nej­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým.

Fo­toa­pa­rát Sam­sung NX2000 v kom­bi­ná­cii so 45mm ob­jek­tí­vom 2D/3D (pre­dá­va sa sa­mos­tat­ne) do­ká­že zho­to­vo­vať realis­tic­ké fo­tog­ra­fie a vi­deo­záz­na­my v 3D, a do­dá­va im tak ďal­ší roz­mer reali­ty, kto­rý si po­tom mô­že­te vy­chut­nať na kom­pa­ti­bil­ných 3D te­le­ví­zo­roch. Sní­ma­nie vi­dea vo Full HD roz­lí­še­ní za­is­ťu­je fil­mom rov­na­kú úro­veň de­tai­lu, far­by a kva­li­ty, akú ma­jú fo­tog­ra­fie, tak­že pou­ží­va­te­lia uvi­dia za­chy­te­nú uda­losť pres­ne tak, ako sa od­oh­ra­la.

Pri­poj­te si svoj svet
Sr­dcom NX2000 je vy­lep­še­ná Wi-Fi ko­nek­ti­vi­ta, kto­rú pos­ky­tu­je tech­no­ló­gia Sam­sung SMART CA­ME­RA 2.0, kto­rá po­nú­ka ce­lý rad fun­kcií uľah­ču­jú­cich zdie­ľa­nie a uk­la­da­nie sní­mok pria­mo z fo­toa­pa­rá­tu. Ap­li­ká­cia Sam­sung SMART CA­ME­RA, kto­rá je k dis­po­zí­cii pre plat­for­my An­droid a iOS, umož­ňu­je jed­no­du­ché pre­po­je­nie in­te­li­gen­tných prís­tro­jov a za­is­ťu­je tak bez­prob­lé­mo­vé uk­la­da­nie cen­ných spo­mie­nok kaž­dé­ho tech­nic­ky za­lo­že­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Fun­kcia AutoS­ha­re od­osie­la fo­tog­ra­fie hneď po vy­tvo­re­ní pria­mo z NX2000 do in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu pros­tred­níc­tvom pria­me­ho Wi-Fi spo­je­nia. Keď pou­ží­va­te­lia nie sú pri­po­je­ní k prís­tu­po­vé­mu bo­du, mô­žu svo­je zá­žit­ky zdie­ľať okam­ži­te z in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu, a pou­ží­va­te­ľom, kto­rí sú neus­tá­le v po­hy­be a ne­ma­jú čas sta­rať sa o uk­la­da­nie, sa fo­tog­ra­fia tiež okam­ži­te zá­lo­hu­jú.

Ďal­ším spô­so­bom, ako ob­sah zdie­ľať, je vy­uži­tie in­teg­ro­va­nej tech­no­ló­gie Near Field Com­mu­ni­ca­tion (NFC). Tá bez prob­lé­mu pre­po­jí NX2000 s mno­hý­mi in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi a tab­let­mi s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, kto­ré pod­po­ru­jú NFC. Fo­toa­pa­rát sa jed­no­du­cho pril­oží k ďal­šie­mu chyt­ré­mu za­ria­de­niu a NFC okam­ži­te spus­tí ap­li­ká­ciu Sam­sung SMART CA­ME­RA a auto­ma­tic­ky prís­troj spá­ru­je pros­tred­níc­tvom pria­me­ho Wi-Fi spo­je­nia. Pou­ží­va­te­lia mô­žu ďa­lej syn­chro­ni­zo­vať svo­je ob­ľú­be­né so­ciál­ne sie­te, nap­rík­lad Fa­ce­book, po­mo­cou špe­ciál­ne­ho tla­čid­la Di­rect Link, kto­ré umož­ňu­je jed­no­du­ché zdie­ľa­nie je­di­ným do­ty­kom tla­čid­la bez pou­ži­tia po­núk.

NX2000, kto­rý pl­ní svoj zá­vä­zok ro­biť fo­tog­ra­fie pro­fe­sio­nál­nej kva­li­ty, ob­sa­hu­je tiež Ado­be® Pho­tos­hop® Lightroom® 4, čím obo­ha­cu­je svo­ju po­nu­ku pre pok­ro­či­lých fo­tog­ra­fov. Vďa­ka ši­ro­kej pa­le­te nás­tro­jov je Ado­be Pho­tos­hop Lightroom ne­vyh­nut­nou ap­li­ká­ciou na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií, kto­rá fo­tog­ra­fic­kým nad­šen­com aj pro­fe­sio­ná­lom umož­ňu­je vy­lep­šo­vať, or­ga­ni­zo­vať a zdie­ľať fo­tog­ra­fie.

NX2000 ba­lí­ček
Fo­toa­pa­rát Sam­sung NX2000 v bie­lom a čier­nom pre­ve­de­ní bu­de k dis­po­zí­cii v špe­ciál­nom ba­líč­ku spo­lu s tab­le­tom Ga­laxy Tab 2 7.0. V kra­bi­ci tak zá­kaz­ník ok­rem fo­toa­pa­rá­tu náj­de vy­so­ko kva­lit­ný ultra­kom­pakt­ný ob­jek­tív 20-50mm, pro­fe­sio­nál­ny SW Ado­be Pho­tos­hop Lightroom 4 + a na­vy­še aj se­dem­pal­co­vý WiFi tab­let P3110. Sním­ky zho­to­ve­né s NX2000 tak mô­že­te pria­mo pos­lať do svoj­ho tab­le­tu, up­ra­viť pod­ľa va­šich pred­stáv, a ih­neď ich zdie­ľať so svo­ji­mi pria­teľ­mi na so­ciál­nych sie­ťach. Ce­na toh­to ba­líč­ka je 589 € vr. DPH. Zá­kaz­ní­ci ten­to ba­lík mô­žu za­kú­piť vo všet­kých dob­rých ob­cho­doch s fo­toa­pa­rát­mi a elek­tro­ni­kou, a to už od toh­to­roč­né­ho pr­vé­ho jú­no­vé­ho týž­dňa.

fotak_tab.jpg

Zdroj: Samsung Electronics


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter