Magio TV: Letná akciová ponuka digitálnej televízie od Telekomu

- Let­ná po­nu­ka pre Ma­gio IPTV a Ma­gio Sat so spo­loč­ný­mi vý­ho­da­mi
- No­vá tro­ji­ca te­le­ví­zo­rov LG za vý­hod­nú ce­nu už od 1 € a bez splá­tok
- Fil­mo­vý Pre­mium a Ma­gio Ar­chív na 3 me­sia­ce za­dar­mo
- Na vy­ber až 160 TV ka­ná­lov rôz­nych žá­nrov, z to­ho až 29 TV ka­ná­lov v HD kva­li­te

Te­le­kom prip­ra­vil let­nú ak­cio­vú kam­paň na di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu Ma­gio.
Zá­kaz­ní­ci sa ok­rem no­vých ty­pov te­le­ví­zo­rov mô­žu te­šiť na sa­moin­šta­lá­ciu za 1 € a ba­lí­ček ka­ná­lov Fil­mo­vý Pre­mium na 3 me­sia­ce za­dar­mo.Zá­kaz­ní­ci si mô­žu vy­brať aj ob­ľú­be­ný ba­lí­ček HBO+Ci­ne­max rov­na­ko na 3 me­sia­ce za­dar­mo. V prí­pa­de IPTV je plu­som aj sil­ne ná­vy­ko­vý 7-dňo­vý Ma­gio Ar­chív na 3 me­sia­ce bez­plat­ne (nás­led­ne 1,49 € me­sač­ne s mož­nos­ťou ke­dy­koľ­vek zru­šiť).

Magio1.jpg

Pod­mien­ky let­nej ak­cio­vej po­nu­ky pla­tia pri 24-me­sač­nej via­za­nos­ti, pri­čom všet­ky ce­ny sú uve­de­né s DPH. Plat­nosť no­vej kam­pa­ne je od 1. jú­na 2013 do 30. sep­tem­bra 2013 ale­bo do vy­čer­pa­nia zá­sob (pre pr­vých 3 000 no­vých zá­kaz­ní­kov). V prí­pa­de Ma­gio Sat je po­nu­ka plat­ná v kom­bi­ná­cii s inter­ne­tom ale­bo pev­nou lin­kou. Za do­ru­če­nie te­le­ví­zo­ra ku­rié­rom až do­mov je úč­to­va­ný jed­no­ra­zo­vý pop­la­tok 19,99 €.

Magio2.jpg

Od­me­ny pre ver­ných zá­kaz­ní­kov
Pre spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov, kto­rí sa roz­hod­nú predĺžiť via­za­nosť na exis­tu­jú­cu služ­bu Ma­gio TV ale­bo Ma­gio Sat vy­brať z at­rak­tív­nych za­ria­de­ní pre se­ba ale­bo svo­jich blíz­kych za zvý­hod­ne­nú ce­nu napr.ako od­me­na za blí­žia­ce sa vy­sved­če­nie. Pod­mien­kou je uzav­re­tie do­dat­ku k Zmlu­ve o pos­ky­to­va­ní slu­žieb s via­za­nos­ťou na 36 me­sia­cov, pri­čom ak­cia pla­tí do vy­čer­pa­nia zá­sob.

Na vý­ber je mul­ti­fun­kčná tla­čia­reň Ca­non MP230 za 1 €, di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát Fu­ji­film AX600 za 4,90 €, GPS na­vi­gá­cia Goc­le­ver Na­vio 405 za 19,90 €, 7" tab­let Acer Ico­nia Tab B1-A71 za 89 € ale­bo HUAWEI Me­dia­Pad 10" len za 149 €. Ne­chý­ba ani mul­ti­me­diál­na kon­zo­la XBOX 360 len za 99 €.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter