Telekom štartuje službu poistenia mobilov, tabletov a modemov

Slo­vak Te­le­kom uvá­dza so spo­loč­nos­ťou Ge­ne­ra­li Slo­ven­sko na trh služ­bu pois­te­nia mo­bi­lov, tab­le­tov i mo­de­mov. Zá­kaz­ní­ci ju bu­dú môcť vy­užiť pri kú­pe no­vé­ho za­ria­de­nia k me­sač­né­mu prog­ra­mu a to ce­lých 24 me­sia­cov. Me­sač­ná ce­na sa bu­de od­ví­jať od ce­ny har­dvé­ru.

Zá­kaz­ní­ci s lac­nej­ším prís­tro­jom (do 100 €) mô­žu vy­uží­vať služ­bu za 0,99 €. Pre zá­kaz­ní­kov so stred­ný­mi trie­da­mi prís­tro­jov (od 101 do 250 €) bu­de k dis­po­zí­cii za 1,49 € a pre mo­de­ly od 251 € sto­jí služ­ba 2,49 € me­sač­ne.

Služ­ba sa vzťa­hu­je na pou­ží­va­nie mo­bi­lu, tab­le­tu ale­bo mo­de­mu po ce­lom sve­te.

Pois­te­nie pla­tí v prí­pa­de poš­ko­de­nia, zni­če­nia i na nas­le­du­jú­ce prí­pa­dy:
- ná­raz, pád pois­te­nej ve­ci
- chy­ba konštruk­cie, va­da ma­te­riá­lu ale­bo vý­rob­ná va­da pois­te­nej ve­ci
- neod­bor­né za­ob­chá­dzanie či nes­práv­na ob­slu­ha, ne­ši­kov­nosť
- úmy­sel­né poš­ko­de­nie či zni­če­nie tre­ťou oso­bou
- skrat ale­bo iné pô­so­be­nie elek­tric­ké­ho prú­du ako pre­pä­tie či ko­ró­na
- pria­mym úde­rom bles­ku, ná­ra­zom ale­bo zrú­te­ním lie­tad­la, je­ho čas­ti ale­bo je­ho nák­la­du
- po­žiar, lik­vi­dá­cia po­žia­ru, vý­buch
- vo­da vy­te­ka­jú­ca z vo­do­vod­ných za­ria­de­ní
- zá­pla­va, po­vo­deň, ví­chri­ca, kru­po­bi­tie - ži­vel­né ri­zi­ká

Pois­te­nie sa nev­zťa­hu­je na stra­tu ale­bo krá­dež mo­bi­lu, tab­le­tu či mo­de­mu.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter