Aukciu na siete 4G zrealizuje spoločnosť e-FRACTAL

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (SR) vy­bral spo­loč­nosť, kto­rá zreali­zu­je elek­tro­nic­kú auk­ciu frek­ven­cií v pás­mach 800, 1 800 a 2 600 me­ga­her­tzov (MHz) pre sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie a zho­to­ví sprá­vu o jej vý­sled­koch. Úspeš­ným uchá­dza­čom, kto­rý vzi­šiel z ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, sa sta­la spo­loč­nosť e-FRAC­TAL. Za svo­je služ­by zin­ka­su­je 195 tis. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty. Ako ďa­lej in­for­mo­val ho­vor­ca TÚ SR Ro­man Vav­ro, tá­to ce­na je maximál­na a za­hŕňa všet­ky nák­la­dy spo­je­né s pl­ne­ním zmlu­vy.

"Spo­loč­nosť e-FRAC­TAL v rám­ci zmlu­vy za­bez­pe­čí elek­tro­nic­kú auk­čnú plat­for­mu pre reali­zá­ciu auk­cie, vy­ko­ná ško­le­nie pre účas­tní­kov auk­cie, vy­ko­ná skú­šob­nú auk­ciu na ove­re­nie prip­ra­ve­nos­ti na vy­ko­na­nie auk­cie, na zá­ver zreali­zu­je auk­ciu a zos­ta­ví sprá­vu o jej vý­sled­koch," vy­svet­ľu­je Vav­ro.

Ví­ťaz ten­dra bu­de mu­sieť re­gu­lá­to­ro­vi pred­lo­žiť aj vy­hlá­se­nie o za­bez­pe­če­ní elek­tro­nic­kej auk­čnej plat­for­my pro­ti zneu­ži­tiu tre­ťou stra­nou a o ga­ran­cii za­is­te­nia bez­peč­nos­ti dát, vrá­ta­ne zá­ru­ky za­is­te­nia bez­peč­nos­ti pre­no­su dát pri ko­mu­ni­ká­cii účas­tní­kov auk­cie s elek­tro­nic­kou auk­čnou plat­for­mou.

"TÚ SR v spo­lup­rá­ci s po­ra­den­skou spo­loč­nos­ťou Ar­thur D. Litt­le GmbH v sú­čas­nos­ti do­kon­ču­je do­ku­ment k vy­hlá­se­niu elek­tro­nic­kej auk­cie, kto­rý pred­lo­ží na ve­rej­nú kon­zul­tá­ciu. Po jej skon­če­ní kon­zul­tá­ciu vy­hod­no­tí," do­dal Vav­ro. Pod­ľa je­ho slov chce TÚ SR us­ku­toč­niť elek­tro­nic­kú auk­ciu na voľ­né frek­ven­cie do kon­ca toh­to ro­ka.

Spo­loč­nosť e-FRAC­TAL so síd­lom v Pra­he pod­ni­ká v ob­las­ti IT a mo­bil­ných tech­no­ló­gií. Za­obe­rá sa tiež po­ra­den­skou čin­nos­ťou.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter