AutoCont Slovensko sa získaním štatútu LAR zaradil do európskej kategórie partnerov Microsoft

Spo­loč­nosť Auto­Cont SK a.s. dovŕši­la dvoj­roč­ný pro­ces auto­ri­zá­cie pre šta­tút Lar­ge Ac­count Re­seller (LAR) Mic­ro­soft. Auto­Cont SK a.s. sa stal jed­ným z má­la lo­kál­nych par­tne­rov v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe.

„Zá­kaz­ní­kom tak Auto­Cont SK pos­ky­tu­je šir­šiu šká­lu slu­žieb a vy­ššiu pri­da­nú hod­no­tu. Sú­čas­né služ­by sú dopĺňa­né mul­ti­li­cen­čný­mi do­dáv­ka­mi pro­duk­tov s pria­my­mi ná­kup­ný­mi pod­mien­ka­mi v európ­skom cen­tre Mic­ro­sof­tu a sprie­vod­ný­mi po­ra­den­ský­mi služ­ba­mi," ho­vo­rí Mi­lan Fu­ták, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Auto­Cont SK a.s.

Par­tne­ri so šta­tú­tom LAR ma­jú prís­tup k nás­tro­jom a pod­po­re zod­po­ve­da­jú­cej ich pos­ta­ve­niu na tr­hu. Šta­tút ga­ran­tu­je zá­kaz­ní­kom know-how v li­cen­čnom po­ra­den­stve a ob­chod­né pod­mien­ky pre pos­ky­to­va­nie Mic­ro­soft pro­duk­tov pros­tred­níc­tvom mul­ti­li­cen­čných prog­ra­mov ako Se­lect (Plus), En­terpri­se Ag­ree­ment a ďal­ších.

Do­siah­nu­tie šta­tú­tu LAR a nie­koľ­kých ďal­ších fi­rem­ných kom­pe­ten­cií vy­ža­du­je spl­niť vy­so­ké po­žia­dav­ky Mic­ro­sof­tu. Tím špe­cia­lis­tov a ob­chod­ní­kov mu­sel v dvoj­roč­nom ob­do­bí preu­ká­zať od­bor­né zna­los­ti aj schop­nos­ti ich up­lat­ne­nia v praxi. Sú­čas­ťou pro­ce­su sú však aj preu­ká­za­né rie­še­nia a re­fe­ren­cie. Spo­loč­nosť Auto­Cont SK a.s. štan­dar­dne pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­kom služ­by pri na­sa­dzo­va­ní in­for­mač­ných tech­no­ló­gií na plat­for­me Mic­ro­soft pri návr­hu, im­ple­men­tá­cii, in­teg­rá­cii, vý­vo­ji ako i tech­nic­kej pod­po­re. V rám­ci hol­din­gu vy­uží­va aj schop­nos­ti od­bor­ní­kov s mno­ho­roč­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi z rôz­ne veľ­kých pro­jek­tov. V os­tat­ných dvoch ro­koch si už cie­le­ne bu­du­je sil­nej­šie lo­kál­ne kom­pe­ten­cie - vý­sled­kom sú skú­se­nos­ti a GOLD a Sil­ver Mic­ro­soft cer­ti­fi­ká­cie v ob­las­tiach Server Plat­form, Ma­na­ge­ment and Vir­tua­li­za­tion, Ap­pli­ca­tion In­teg­ra­tion, Vo­lu­me Li­cen­sing, Mes­sa­ging, Mid­mar­ket So­lu­tion Pro­vi­der, OEM. Cel­ko­vo ob­chod­ní a tech­nic­kí špe­cia­lis­ti Auto­Cont Hol­din­gu dis­po­nu­jú viac ako 300 Mic­ro­soft cer­ti­fi­ká­cia­mi, čo do­ka­zu­je vý­ni­moč­nú po­zí­ciu hol­din­gu na tr­hu v ČR a SR.

„Ra­di by sme pog­ra­tu­lo­va­li Auto­Con­tu k zís­ka­niu šta­tú­tu Lar­ge Ac­count Re­seller na Slo­ven­sku a ve­rí­me, že ich lo­kál­ne aj hol­din­go­vé know-how pri­ne­sie slo­ven­ským zá­kaz­ní­kom ďal­ší roz­voj IT rie­še­ní na plat­for­me Mic­ro­soft," uvá­dza Ondřej No­vod­vor­ský, ob­chod­ný ria­di­teľ pre seg­ment ma­lých a stred­ných fi­riem a par­tne­rov Mic­ro­sof­tu Slo­va­kia.

„Keď Auto­Cont Hol­ding pred dvo­ma rok­mi po­sil­ňo­val pô­so­be­nie na slo­ven­skom tr­hu, dal si me­dzi prio­ri­ty roz­ví­jať pre­daj sof­tvé­ru a IT slu­žieb. Ve­rím, že pos­tup­ný­mi krok­mi v bu­do­va­ní kom­pe­ten­cií sa tu stá­va­me pre Mic­ro­soft jed­ným z kľú­čo­vých par­tne­rov s vy­so­kou pri­da­nou hod­no­tou a pre zá­kaz­ní­kov do­dá­va­te­ľom rie­še­ní s vy­so­kým know-how, kto­rý vie skĺbiť do­dáv­ky slu­žieb i pro­duk­tov za priaz­ni­vých ob­chod­ných pod­mie­nok," uzat­vá­ra Mi­los­lav Zá­les­ký, ria­di­teľ pre cen­trál­nu pre­daj­nú pod­po­ru a par­tner­skú po­li­ti­ku Auto­Con­tu v CZ & SK.

Zdroj: AutoCont SKOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter