Konferencia Management Live Conference – Zaostrené na inovácie

05. 06. 2013 sa v Bra­tis­la­ve us­ku­toč­ní už 5. roč­ník od­bor­nej kon­fe­ren­cie Ma­na­ge­ment Li­ve Con­fe­ren­ce - Za­os­tre­né na ino­vá­cie, na kto­rej sa zú­čas­tniaod­bor­ní­ci a špe­cia­lis­ti z ob­las­ti ma­naž­men­tu ino­vá­cií, roz­vo­ja, pro­duk­tov a mno­hí ďal­ší.

Na kon­fe­ren­cii od­zne­jú té­my pop­red­ných ino­vá­to­rov z via­ce­rých ob­las­ti. Ing. Vi­liam Ma­tu­šek, mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ z Ba­liar­ní Pop­rad, vy­svet­lí ako vzni­ká ino­vá­cia, od­kiaľ vy­chá­dza pod­net či z tr­hu ale­bo z mar­ke­tin­go­vé­ho pros­tre­dia. Cen­né in­for­má­cie o tom ako vy­bu­do­vať spo­loč­nosť, kto­rá má ino­vač­ný po­ten­ciál vám pos­kyt­ne Mi­lan Du­bec, Foun­der a CEO, Azet.sk. S té­mou „Vý­ži­vo­vé ino­vá­cie ako sú­časť spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti fir­my" vy­stú­pi ma­na­žer pre tech­nic­ké zá­le­ži­tos­ti a akosť v spo­loč­nos­ti Uni­le­ver, Doc. Jiří Brát.

Viac in­for­má­cií o prog­ra­me, ďal­ších pred­ná­ša­jú­cich a mož­nos­tiach re­gis­trá­cie si mô­že­te po­zrieť na www.ma­na­ge­men­tli­ve2013.sk. Náj­de­te tu tak­tiež me­ná už re­gis­tro­va­ných účas­tní­kov kon­fe­ren­cie Za­os­tre­né na Ino­vá­cie - Ma­na­ge­ment Li­ve 2013.

Zdroj: In Form Slo­va­kia, s.r.o.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter