SAP predstavil na konferencii SAP FORUM najdôležitejšie novinky postavené na in-memory platforme SAP HANA

In-me­mo­ry tech­no­ló­gie, mo­bi­li­ta a cloud. To sú tren­dy, kto­ré me­nia do­te­raz za­uží­va­né pra­vid­lá v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov a kto­ré pri­ná­ša­jú no­vé mož­nos­ti na zvy­šo­va­nie zis­kov, zrý­chle­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov a zá­ro­veň re­duk­ciu nák­la­dov pre fir­my. SAP ako lí­der v ob­las­ti IT tech­no­ló­gií pre­zen­to­val svo­je ino­vá­cie a no­vé pro­duk­ty vo všet­kých tých­to troch kľú­čo­vých ob­las­tiach na naj­väč­šej toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cii SAP Fo­rum Slo­ven­sko, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la vo štvr­tok 23. má­ja v Bra­tis­la­ve.

„In-me­mo­ry plat­for­ma SAP HA­NA od zá­kla­dov zme­ni­la do­te­raz plat­ný tech­no­lo­gic­ký sta­tus quo. Ako vý­cho­dis­ko pre vý­voj no­vých aj exis­tu­jú­cich pro­duk­tov pred­sta­vu­je pre SAP kľú­čo­vý nás­troj, po­mo­cou kto­ré­ho do­ká­žu na­ši zá­kaz­ní­ci ro­biť svoj biz­nis lep­šie," po­ve­dal Ro­man Knap, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SAP Slo­ven­sko. Ako dopl­nil, ten­to naj­rý­chlej­šie ras­tú­ci pro­dukt SAP v his­tó­rii už pre­ko­nal kri­tic­ký bod svo­jej exis­ten­cie a zá­ujem oň pre­ja­vu­jú aj fir­my, kto­ré sú zvy­čaj­ne opatr­né v pri­jí­ma­ní veľ­mi ino­va­tív­nych no­vi­niek. „Ok­rem evo­lú­cie, kto­rú pri­ná­ša pre exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov, vy­tvá­ra aj bá­zu úpl­ne no­vých zá­kaz­ní­kov na­prieč všet­ký­mi vý­znam­ný­mi od­vet­via­mi," po­ve­dal Ro­man Knap. Aj pre­to vy­uží­va sys­té­my SAP viac ako 70 z TOP 100 fi­riem na Slo­ven­sku.

SAP zoz­ná­mil pred­sta­vi­te­ľov slo­ven­ských fi­riem a par­tne­rov s no­vin­ka­mi, kto­ré bo­li uve­de­né aj na glo­bál­nom po­du­ja­tí SAP­PHI­RE na Flo­ri­de (14. až 16.5.). Me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie pat­rí zve­rej­ne­nie neob­me­dze­nej dos­tup­nos­ti ba­lí­ka SAP Bu­si­ness Sui­te pos­ta­ve­né­ho na SAP HA­NA, kto­rý pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom všet­ky dô­le­ži­té pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie pra­cu­jú­ce te­raz na bá­ze in-me­mo­ry tech­no­ló­gie. Ďal­šou vý­znam­nou ino­vá­ciou je SAP HA­NA En­terpri­se Cloud. To­to clou­do­vé rie­še­nie pos­ky­tu­je or­ga­ni­zá­ciám no­vú mož­nosť na­sa­de­nia a okam­ži­té­ho vy­uží­va­nia vý­hod in-me­mo­ry plat­for­my SAP HA­NA ako služ­by. Od­pa­da­jú tak čas­to veľ­mi vy­so­ké nák­la­dy spo­je­né s infra­štruk­tú­rou, kto­rú mu­se­li pod­ni­ky bu­do­vať. Te­raz ma­jú spo­loč­nos­ti všet­kých veľ­kos­tí k dis­po­zí­cii vý­kon SAP HA­NA aj na bá­ze clou­du. SAP plá­nu­je po­núk­nuť fun­kcie SAP HA­NA En­terpri­se Cloud zo svo­jich dá­to­vých cen­tier, ako aj z po­čet­ných dá­to­vých cen­tier par­tne­rov SAP po ce­lom sve­te.

SAP rea­gu­je aj na fe­no­mén pre­su­nu fi­rem­nej agen­dy do mo­bil­ných za­ria­de­ní a na boom so­ciál­nych sie­tí. „Po­diel smar­tfó­nov prud­ko ras­tie. Na sie­ti je mi­liar­da ľu­dí. Je 15 mi­liárd za­ria­de­ní, kto­ré ko­mu­ni­ku­jú nav­zá­jom. To všet­ko vy­tvá­ra ob­rov­ské množ­stvo dát, kto­ré sa zdvoj­ná­so­bu­je kaž­dých 18 me­sia­cov," po­ve­dal Oguz­han Ge­nis, Head of Bu­si­ness De­ve­lop­ment Glo­bal IT z cen­trá­ly SAP vo Walldor­fe. Pre­to rie­še­nia SAP pl­ne pod­po­ru­jú mo­bi­li­tu a sú tak dos­tup­né bez ob­me­dzenia ča­su a mies­ta, na kto­rom sa pou­ží­va­teľ na­chá­dza.

Vy­uží­va­nie ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií a in-me­mo­ry com­pu­tin­gu ot­vá­ra pod­ni­kom mož­nosť pra­co­vať s in­for­má­cia­mi a dá­ta­mi v reál­nom ča­se, pri­čom zrý­chle­nia sa po­hy­bu­jú až v mi­lión ná­sob­koch op­ro­ti štan­dar­dným rie­še­niam. Od­pa­dá tak zdr­ža­nie, kto­ré si vy­ža­do­va­li od­de­le­né tran­sak­čné a ana­ly­tic­ké pro­ce­sy, keď­že tie sú te­raz nav­zá­jom per­ma­nen­tne pre­po­je­né v jed­nej vrstve. „Už v sú­čas­nos­ti je nap­rík­lad SAP HA­NA Li­ve s ďal­ší­mi vy­še 30 ap­li­ká­cia­mi schop­ná ana­ly­zo­vať v reál­nom ča­se všet­ky tran­sak­cie, vy­hod­no­co­vať ich a ro­biť pre­dik­cie do bu­dúc­nos­ti. Na zá­kla­de tých­to dát, kto­ré sme do­te­raz ne­ve­de­li efek­tív­ne pou­žiť, vie­me ro­biť správ­ne roz­hod­nu­tia v správ­nom ča­se," po­ve­dal Jürgen But­smann, So­lu­tion Ma­na­ger SAP HA­NA.

To ot­vá­ra pre fir­my no­vé mož­nos­ti na prá­cu s in­for­má­cia­mi. Ich zber a vy­hod­no­co­va­nie tak pres­tá­va byť do­mé­nou tech­no­lo­gic­ky ná­roč­ných od­vet­ví, ako sú nap­rík­lad aero­lin­ky či te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri, ale sa roz­ši­ru­je aj do iných ob­las­tí, nap­rík­lad aj do vy­ba­ve­nia trak­to­rov „John Dee­re je vďa­ka SAP HA­NA schop­ný nie­len sle­do­vať, ale aj pred­ví­dať mož­né tech­nic­ké prob­lé­my svo­jich stro­jov. Re­tai­lo­vý pre­daj­ca mô­že up­ra­viť po­nu­ku pre kon­krét­ne­ho zá­kaz­ní­ka na zá­kla­de okam­ži­té­ho vy­hod­no­te­nia je­ho ná­kup­né­ho sprá­va­nia sa. Te­le­víz­na rek­la­ma sa do­ká­že pris­pô­so­biť vku­su in­di­vi­duál­ne­ho di­vá­ka pod­ľa to­ho, aké prog­ra­my zvy­čaj­ne či ak­tuál­ne sle­du­je," vy­svet­lil na stret­nu­tí s no­vi­nár­mi v rám­ci po­du­ja­tia SAP Fo­rum Pe­ter Mrav­čák, pre­sa­les kon­zul­tant SAP Slo­ven­sko.

Viac in­for­má­cií o po­du­ja­tí SAP FO­RUM náj­de­te na www.sap.com/sk/about/events/fo­rum13/in­dex.epx

Zdroj: SAPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter