Školstvo: Akreditačnú komisiu neprijali do európskej asociácie

Slo­ven­skú Ak­re­di­tač­nú ko­mi­siu (AK) nep­ri­ja­li za čle­na európ­skej aso­ciá­cie ENQA (Euro­pean As­so­cia­tion for Quali­ty As­su­ran­ce in Hig­her Edu­ca­tion) pre ne­dos­ta­toč­nú ne­zá­vis­losť ko­mi­sie a ob­me­dze­né fi­nan­cie na jej čin­nosť.

Pod­ľa pred­se­du AK Ľubo­ra Fi­še­ru ENQA od­po­ru­či­la, že by sa ma­la dôs­led­nej­šie rie­šiť otáz­ka ne­zá­vis­los­ti ko­mi­sie od mi­nis­ter­stva škol­stva. "Ma­la by zvý­šiť svo­ju auto­nó­miu pri pri­jí­ma­ní za­mes­tnan­cov, de­fi­no­va­ní pro­ce­sov hod­no­te­nia, ako aj zvý­šiť roz­poč­to­vé ka­pa­ci­ty," po­ve­dal Fi­še­ra pre agen­tú­ru SI­TA. ENQA si to­tiž všim­la, že AK má ob­me­dze­nú auto­nó­miu pri pri­jí­ma­ní jej vlas­tných za­mes­tnan­cov a de­fi­no­va­ní jej vlas­tných hod­no­tia­cich pro­ce­sov, ako aj zdro­jov z roz­poč­tu. "Čo sa tý­ka ne­zá­vis­los­ti pri roz­ho­do­va­ní, ko­neč­né roz­hod­nu­tia AK ma­jú po­do­bu od­po­rú­ča­ní pre mi­nis­tra. Tak­tiež pred­se­da, pod­pred­se­da a čle­no­via AK sú me­no­va­ní vlá­dou na zá­kla­de od­po­rú­ča­nia mi­nis­tra," poz­na­me­nal Fi­še­ra. AK by ma­la mať vý­hrad­nú zod­po­ved­nosť za ko­neč­né zá­ve­ry v pro­ce­soch za­bez­pe­če­nia kva­li­ty, do­dal.

ENQA zá­ro­veň kon­šta­to­va­la, že fi­nan­čné zdro­je a pros­tried­ky vy­čle­ne­né pre Ak­re­di­tač­nú ko­mi­siu sú mi­mo­riad­ne ob­me­dze­né a sú­čas­ný stav za­mes­tnan­cov sot­va pos­ta­ču­je na za­bez­pe­če­nie veľ­mi vy­so­ké­ho ob­je­mu čin­nos­tí. Fi­še­ra poz­na­me­nal, že už dos­ta­li jed­nu za­mes­tnan­ky­ňu na­vy­še a ma­la by pri­bud­núť ďal­šia. Na sek­re­ta­riá­te pra­co­va­li šty­ri za­mes­tnan­ky­ne, te­raz ich je päť. Ok­rem to­ho AK má 21 čle­nov, ale to sú pra­cov­ní­ci na do­ho­du, kto­rí tú­to čin­nosť ro­bia mi­mo svoj­ho za­mes­tna­nia.

Aso­ciá­cia na­šej ko­mi­sii vy­tý­ka­la aj ne­dos­ta­toč­nú účasť na ak­ti­vi­tách ENQA v pos­led­nom ča­se. Fi­še­ra však do­dal, že na to ne­ma­jú pe­nia­ze. ENQA ro­bí kaž­dé dva až tri me­sia­ce ak­ti­vi­ty v rôz­nych štá­toch, kde sa us­po­ra­dú­va­jú dis­ku­sie na té­mu ak­re­di­tá­cií a vzde­lá­va­nia. "Na to ne­cho­dí­me, le­bo na to nie sú pe­nia­ze. Ak by sme na to­to vy­ces­to­va­li, tak ne­bu­dú pe­nia­ze na iné prá­ce AK," do­dal. Pri­po­me­nul, že v pos­led­nom ča­se ro­bi­li kom­plexnú ak­re­di­tá­ciu a prip­ra­vo­va­li no­vé kri­té­riá kom­plexnej ak­re­di­tá­cie vy­so­kých škôl.

AK s roz­hod­nu­tím ne­súh­la­sí, od­vo­lá sa pro­ti ne­mu a ten­to týž­deň poš­le list, v kto­rom vy­svet­ľu­je svo­je ar­gu­men­ty. Fi­še­ra pri­po­me­nul, že aj su­sed­ná Čes­ká re­pub­li­ka naj­skôr dos­ta­la od­mie­ta­vé sta­no­vis­ko, ale po od­vo­la­ní sa sta­la čle­nom aso­ciá­cie.

Ak­re­di­tač­ná ko­mi­sia je po­rad­ný or­gán vlá­dy. Sle­du­je, po­su­dzu­je a ne­zá­vis­le hod­no­tí kva­li­tu vzde­lá­va­cej, vý­skum­nej, vý­vo­jo­vej, ume­lec­kej a ďal­šej čin­nos­ti vy­so­kých škôl. AK má 21 čle­nov, kto­rých vy­me­nú­va vlá­da na šesť ro­kov a naj­viac na dve fun­kčné ob­do­bia za se­bou.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter