Školstvo: ÚIPŠ odmieta obvinenia z predraženého prenájmu

Ústav in­for­má­cií a prog­nóz škol­stva (ÚIPŠ) od­mie­ta ob­vi­ne­nia pos­lan­ca SDKÚ-DS Mi­ros­la­va Beb­la­vé­ho, že si pre­na­jal tak­mer dvoj­ná­sob­ne pred­ra­že­né kan­ce­lár­ske pries­to­ry za vy­še 340-ti­síc eur. Pries­to­ry si pre­na­jal v rám­ci pro­jek­tu Mo­der­né vzde­lá­va­nie - di­gi­tál­ne vzde­lá­va­nie pre všeo­bec­no-vzde­lá­va­cie pred­me­ty za 27 mi­lió­nov eur hlav­ne z euro­fon­dov. "Zá­ro­veň vy­zý­va­me pos­lan­ca Beb­la­vé­ho, aby pred­lo­žil do­ku­men­ty, na zá­kla­de kto­rých vy­po­čí­tal su­mu, aká je pod­ľa ne­ho adek­vát­na a čo všet­ko je v tej­to su­me za­hr­nu­té," uvied­la ma­na­žér­ka pub­li­ci­ty prog­ra­mu Ka­ta­rí­na Sto­lá­ri­ko­vá.

ÚIPŠ vy­zval na pred­lo­že­nie po­núk se­dem spo­loč­nos­tí, ce­no­vú po­nu­ku pred­lo­ži­la len spo­loč­nosť YIT Re­ding, a.s. Vý­zvu zve­rej­ni­li 24. ja­nuá­ra 2013 na strán­ke www.uips.sk. Ústav za­pla­tí vy­še 340-ti­síc eur za pre­ná­jom 440 met­rov štvor­co­vých kan­ce­lár­skych pries­to­rov a šty­ri par­ko­va­cie mies­ta v no­vos­tav­be ad­mi­nis­tra­tív­nej bu­do­vy Re­ding Tower v bra­tis­lav­skej Ra­či na ob­do­bie 34 me­sia­cov.

Ce­na za je­den me­ter štvor­co­vý vy­ba­ve­ných kan­ce­lá­rií na me­siac vy­chá­dza 22,78 eura. Pries­to­ry pre 47 inter­ných za­mes­tnan­cov pro­jek­tu bo­li k dis­po­zí­cii od 1. mar­ca. Sto­lá­ri­ko­vá zdô­raz­ni­la, že ce­na za­hŕňa aj náj­om kan­ce­lár­ske­ho vy­ba­ve­nia, ener­gie a mé­diá, inter­net, stráž­nu služ­bu a množ­stvo ďal­ších po­lo­žiek.

Pod­ľa pos­lan­ca SDKÚ-DS sto­ja kan­ce­lár­ske pries­to­ry naj­vyš­šej ka­te­gó­rie v Bra­tis­la­ve asi o po­lo­vi­cu me­nej. V parla­men­tnej roz­pra­ve ten­to týž­deň vy­hlá­sil, že má k dis­po­zí­cii do­ku­ment, pod­ľa kto­ré­ho iné­mu súk­rom­né­mu náj­om­ní­ko­vi po­nú­ka­li vla­ni v no­vem­bri v tej­to bu­do­ve pries­to­ry za 9,95 eura za me­ter štvor­co­vý plus 2,90 euro za me­ter štvor­co­vý pred­pok­la­da­né pre­vádz­ko­vé nák­la­dy, to zna­me­ná spo­lu 12,85 eura za me­ter štvor­co­vý. "To je 57 per­cent to­ho, po­lo­vi­ca to­ho, s čím ÚIPŠ súh­la­sil o tri me­sia­ce nes­kôr, že za­pla­tí, na­priek to­mu, že pre­be­rá tak­mer troj­ná­sob­ne väč­ší pries­tor," poz­na­me­nal Beb­la­vý. 

Mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič na tie­to in­for­má­cie za­rea­go­val, že pre­náj­me ÚIPŠ sa doz­ve­del z tla­če. Je to pod­ľa ne­ho vý­sle­dok ten­dra a je to v kom­pe­ten­cii pria­mo ria­de­nej or­ga­ni­zá­cie, jej bý­va­lé­ho ve­de­nia. "Ja som si dal ve­ci pre­ve­riť a bu­dem ich pre­ve­ro­vať ako je to uro­be­né, aby neš­li sku­toč­ne zby­toč­ne pe­nia­ze, kto­ré idú z európ­skych fon­dov," po­ve­dal no­vi­ná­rom.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter