Nové IPS riešenie HP TippingPoint s vyššou priestupnosťou prispieva k zníženiu nárokov dátových centier

Spo­loč­nosť HP ozná­mi­la roz­ší­re­nie por­tfó­lia HP Tip­pin­gPoint NX Se­ries Next Ge­ne­ra­tion In­tru­sion Pre­ven­tion Sys­tem (NGIPS) o no­vé rie­še­nia, kto­ré zrý­chľu­jú de­tek­ciu, iden­ti­fi­ká­ciu a blo­ko­va­nie bez­peč­nos­tných sie­ťo­vých hro­zieb.

Tra­dič­né prís­tu­py k za­bez­pe­če­niu sie­tí nie sú pri zni­žo­va­ní ri­zi­ka a blo­ko­va­ní ni­či­vých úto­kov dos­ta­toč­ne efek­tív­ne. Pod­ni­ky pot­re­bu­jú za­bez­pe­če­nie s kom­plexným roz­sa­hom pok­ry­tia od dá­to­vých cen­tier až po po­boč­ko­vé kan­ce­lá­rie, kto­ré je zá­ro­veň schop­né udr­žia­vať op­ti­mál­ny vý­kon sie­te.

No­vé mo­de­ly HP S7500NX, HP S6200NX a HP S2600NX NGIPS dopĺňa­jú rad HP NX o za­ria­de­nia, pod­po­ru­jú­ce pre­no­so­vé rých­los­ti 20 Gb/s, 10 Gb/s a 3 Gb/s. Mo­del HP S7500NX s pre­no­so­vou rých­los­ťou 20 Gb/s za­is­ťu­je jed­nu z naj­vyš­ších úrov­ní prie­pus­tnos­ti na tr­hu a vďa­ka veľ­kos­ti 2U pris­pie­va k zní­že­niu cel­ko­vých ná­ro­kov na pries­tor dá­to­vé­ho cen­tra i nák­la­dov na spot­re­bu ener­gie.

Tie­to no­vé rie­še­nia umož­ňu­jú pod­ni­ko­vým tí­mom, po­ve­re­ným za­bez­pe­če­ním sie­te, okam­ži­te a pres­ne lo­ka­li­zo­vať hroz­by bez to­ho, aby do­chá­dza­lo k zni­žo­va­niu rých­los­ti sie­te.Zá­ro­veň zá­kaz­ní­kom po­nú­ka­jú flexibil­né mož­nos­ti vo­li­teľ­né­ho roz­hra­nia a by­pass mo­du­lov, kto­ré za­bez­pe­ču­jú kon­ti­nui­tu pre­vádz­ky v prí­pa­de vý­pad­ku har­dvé­ru.

„Boom v ob­las­ti clou­do­vých a mo­bil­ných ap­li­ká­cií vy­tvá­ra na IT od­de­le­nia, po­ve­re­né za­bez­pe­če­ním sie­te, nes­mier­ny tlak - vy­ža­du­je za­is­te­nie čo naj­vyš­šej pre­no­so­vej rých­los­ti sie­te a zá­ro­veň udr­ža­nie efek­tív­ne­ho za­bez­pe­če­nia," po­ve­dal Ra­do­van Dr­ša­ta, re­gio­nál­ny ria­di­teľ HP Software pre Čes­kú a Slo­ven­skú re­pub­li­ku. „HP Tip­pin­gPoint naš­ťas­tie opäť pri­chá­dza s ino­va­tív­ny­mi rie­še­nia­mi pre za­bez­pe­če­nie sie­te, kto­ré umož­ňu­jú efek­tív­ne rie­šiť vy­so­ko pre­men­li­vé bez­peč­nos­tné ri­zi­ká bez zvy­šo­va­nia zlo­ži­tos­ti, nák­la­dov, ale­bo spot­re­by ener­gie v dá­to­vých cen­trách."

Všet­ky za­ria­de­nia HP Tip­pin­gPoint vy­uží­va­jú špič­ko­vé da­ta­bá­zy vý­skum­né­ho la­bo­ra­tó­ria HP Tip­pin­gPoint DVLabs a ini­cia­tí­vy Ze­ro Day Ini­tia­ti­ve, kto­ré za­ru­ču­jú rých­lu iden­ti­fi­ká­ciu, mi­ni­ma­li­zá­ciu, či zneš­kod­ne­nie naj­nov­ších bez­peč­nos­tných hro­zieb.

Ce­na a dos­tup­nosť
Mo­de­ly HP S7500NX NGIPS, HP S6200NX NGIPS a S2600NX NGIPS bu­dú ce­los­ve­to­vo dos­tup­né po­čas naj­bliž­ších týž­dňov.

Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o rie­še­niach HP Tip­pin­gPoint náj­de­te na webe www.hp.com/go/tip­pin­gpoint, ale­bo v tom­to blo­go­vom prís­pev­ku.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter