Samsung vyhlasuje „Samsung Smart App Challenge 2013“ – celosvetovú súťaž pre vývojárov mobilných aplikácií

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd, pop­red­ná spo­loč­nosť v ob­las­ti mo­bil­ných tech­no­ló­gií a di­gi­tál­nych mé­dií, vy­hlá­si­la Sam­sung Smart App Challen­ge 2013, ce­los­ve­to­vú sú­ťaž za­me­ra­nú na vý­voj no­vých ap­li­ká­cií vy­uží­va­jú­cich fun­kciu sku­pi­no­vej ko­mu­ni­ká­cie.

Je to už dru­hýk­rát, čo spo­loč­nosť Sam­sung tú­to ce­los­ve­to­vú sú­ťaž pre vý­vo­já­rov ap­li­ká­cií pre ope­rač­ný sys­tém An­droid us­po­ra­dú­va. Cel­ko­vo bu­de vy­bra­ných 10 ví­ťaz­ných ap­li­ká­cií, me­dzi kto­ré bu­de ok­rem ce­lé­ho ra­du pro­pa­gač­ných vý­hod roz­de­le­ných re­kor­dných 800 000 ame­ric­kých do­lá­rov. Zvláš­tnos­ťou toh­to roč­ní­ka je, že ví­ťaz­né ap­li­ká­cie po­sú­di z in­ves­tič­né­ho hľa­dis­ka spo­loč­nosť Sam­sung Ven­tu­re In­ves­tment.

Sú­ťa­že sa mô­žu zú­čas­tniť vý­vo­já­ri mo­bil­ných ap­li­ká­cií z ce­lé­ho sve­ta. Zá­ujem­co­via sa mu­sia re­gis­tro­vať na strán­kach sú­ťa­že (http://www.smar­tappchallen­ge.com) a to od 20. jú­na do 31. augus­ta 2013.

„Pros­tred­níc­tvom sú­ťa­že Sam­sung Smart App Challen­ge 2013 pris­pie­va spo­loč­nosť Sam­sung k roz­vo­ju mo­bil­né­ho eko­sys­té­mu," uvie­dol Won-Pyo Hong, pre­zi­dent a ria­di­teľ ob­chod­nej jed­not­ky Me­dia So­lu­tion Cen­ter. „Sam­sung je od­hod­la­ný na­ďa­lej vy­zý­vať vý­vo­já­rov k vý­vo­ju no­vých a ino­va­tív­nych ap­li­ká­cií, kto­ré vy­uži­jú no­vé fun­kcie te­le­fó­nov ra­du GA­LAXY. Sam­sung Smart App Challen­ge vý­raz­ne roz­ší­ri mož­nos­ti vý­be­ru ap­li­ká­cií pre in­te­li­gent­ný te­le­fón GA­LAXY S4, tak­že si pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť do­priať bo­hat­ší zá­ži­tok," do­dal Hong.

Všet­ky ap­li­ká­cie prih­lá­se­né do sú­ťa­že bu­dú hod­no­te­né v rám­ci jed­nej ka­te­gó­rie, a to „Smart Chord Apps". Do nej bu­dú za­ra­de­né ap­li­ká­cie pou­ží­va­jú­ce tech­no­ló­giu Smart Chord, na kto­rej je za­lo­že­ná služ­ba „Group Play" na smar­tfó­ne Sam­sung GA­LAXY S4. O vý­her­coch roz­hod­ne po­ro­ta, kto­rá vy­be­rie 10 ino­va­tív­nych ap­li­ká­cií vy­uží­va­jú­cich fun­kcie sku­pi­no­vé­ho ria­de­nia za­ují­ma­vým a no­vá­tor­ským spô­so­bom. Pod­mien­ky sú­ťa­že sta­no­vu­jú, že sú­ťa­žia­ci mu­sia pou­žiť vý­vo­jár­sky ba­lík „Sam­sung Chord SDK". Ten­to ba­lík umož­ňu­je vý­vo­já­rom vy­tvo­riť v reál­nom ča­se a bez aké­ho­koľ­vek ma­nuál­ne­ho zá­sa­hu sku­pi­nu tvo­re­nú z väč­šie­ho poč­tu za­ria­de­ní a rov­na­ko tak umož­ňu­je aj jed­not­li­vé za­ria­de­nia do tej­to sku­pi­ny pri­pá­jať ale­bo z nej od­pá­jať.

Ví­ťa­zi bu­dú od­me­ne­ní vy­so­kou pe­ňaž­nou su­mou a dos­ta­ne sa im naj­rôz­nej­ších vý­hod pri pro­pa­gá­cii pros­tred­níc­tvom glo­bál­nych dis­tri­buč­ných ka­ná­lov spo­loč­nos­ti Sam­sung. Ví­ťa­zi tiež zís­ka­jú mož­nosť pred­sta­viť svo­je ap­li­ká­cie bez­pros­tred­ne po sláv­nos­tnom od­ov­zdá­va­ní cien spo­loč­nos­ti Sam­sung Ven­tu­re In­ves­tment.

Ďal­šie in­for­má­cie o Sam­sung Smart App Challen­ge 2013 náj­de­te na inter­ne­to­vej strán­ke tej­to sú­ťa­že (http://www.smar­tappchallen­ge.com).

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter