Zdieľanie skúseností lídrov biznisu so študentmi môže posunúť a inšpirovať obe strany

Šies­ty roč­ník prog­ra­mu Men­tor Network sa us­ku­toč­ňu­je s účas­ťou veľ­vys­lan­ca USA na Slo­ven­sku Theo­do­ra Sedgwic­ka a 45 men­to­rov, me­dzi kto­rý­mi sú Pa­vol Lan­ča­rič z Oran­ge Slo­ven­sko, Igor Kot­tman zo Ci­ti­bank, Bru­na Ja­kub z Adec­co, On­drej Smo­lár zo Soit­ro­nu, Chris­tia­na Se­ru­go­va z PwC, Door Plan­ten­ga z Hei­ne­ke­nu a Mar­tin Kar­doš z CSI Lea­sing. Prog­ram pod­ľa me­dzi­ná­rod­ne­ho vzo­ru dá­va štu­den­tom mož­nosť pra­co­vať na roz­vo­ji svo­jich schop­nos­tí s naj­lep­ší­mi men­tor­mi.

Do prog­ra­mu sa mô­žu prih­lá­siť štu­den­ti z rôz­nych fa­kúlt, pri­čom naj­čas­tej­ši to bý­va­jú uni­ver­zi­ty orien­to­va­né na ma­naž­ment. Zá­stup­co­via or­ga­ni­zá­to­rov vy­be­ra­jú štu­den­tov, kto­rí preu­ká­žu se­rióz­ny zá­ujem pra­co­vať na svo­jom roz­vo­ji a bu­dú­com ka­riér­nom ras­te. Po­čas ofi­ciál­nej re­cep­cie v re­zi­den­cii ame­ric­ké­ho sa štu­den­ti spoz­na­jú s men­tor­mi. Naj­bliž­šie 1-2 týž­dne sú štu­den­ti in­di­vi­duál­ne pri­ra­de­ní k men­to­rom a ak­tív­ne sa za­pá­ja­jú do po­rád a stret­nu­tí. Pod­ni­ka­te­lia a naj­ús­peš­nej­šie spo­loč­nos­ti zís­ka­jú mož­nosť pra­co­vať s naj­ta­len­to­va­nej­ší­mi štu­den­tmi, štu­den­ti ma­jú pries­tor na zvy­šo­va­ní svo­jich kva­lít.

„Men­to­rin­go­vý prog­ram je vý­ni­moč­ná osob­ná a pra­cov­ná skú­se­nosť", ho­vo­rí Mar­tin Kar­doš. Štu­do­val na uni­ver­zi­te v Ame­ri­ke a vďa­ka to­mu­to prog­ra­mu za­čal svo­ju ka­rié­ru. V sú­čas­nos­ti ve­die spo­loč­nosť CSI Lea­sing v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. „Ne­mô­že­me si do­vo­liť, aby ši­kov­ní a am­bi­cióz­ni ľu­dia opúš­ťa­li Slo­ven­sko." Prog­ram Men­tor Network už 6. rok or­ga­ni­zu­je CSI Lea­sing Slo­va­kia v spo­lup­rá­ci s Ame­ric­kou ob­chod­nou ko­mo­rou v SR, Veľ­vys­la­nec­tvo USA a In­foU­SA Ko­ši­ce.

Prog­ra­mu sa kaž­dý rok zú­čas­tňu­je via­cej štu­den­tov a po­čet ab­sol­ven­tov už prek­ro­čil tri stov­ky. Or­ga­ni­zá­to­ri pra­vi­del­ne vy­hod­no­cu­jú prí­no­sy prog­ra­mu pre štu­den­tov a roz­ví­ja­jú ich v dvoch ro­vi­nách. Štu­den­ti oce­ňu­jú mož­nosť stret­núť sa s ús­peš­ný­mi ľuď­mi, po­čú­vať ich prí­be­hy a učiť sa z ich skú­se­nos­tí. Prog­ram zá­ro­veň roz­ví­ja vý­znam­nú časť soft skills, ako sú biz­nis pro­to­kol, biz­nis ko­mu­ni­ká­cia, se­ba pre­zen­tá­cia, ak­tív­ne po­čú­va­nie a networ­king.

„Dob­rý men­tor vie hlav­ne po­čú­vať. Sna­ží sa po­cho­piť osob­nosť štu­den­ta a nas­me­ro­vať ho tak, aby vy­užil svoj vlast­ný po­ten­ciál na maximum. Naj­lep­šiu spät­nú väz­bu dos­tá­va­me od štu­den­tov kto­rí po­ve­dia, že sa cí­ti­li rov­no­cen­ní na spo­loč­nom stret­nu­tí, pri­čom dos­ta­li neu­ve­ri­teľ­né ra­dy do ži­vo­ta a veľ­kú dáv­ku mo­ti­vá­cie", do­dá­va Mar­tin Kar­doš .

Prog­ram Men­tor Network hod­no­tí Ale­na Bu­ší­ko­vá, pro­de­kan­ka Vy­so­kej ško­ly ma­naž­men­tu Ci­ty Uni­ver­si­ty v Bra­tis­la­ve: "Hlav­nou vý­ho­dou je mož­nosť na­šich štu­den­tov pre­nik­núť do sve­ta vr­cho­lo­vé­ho ma­naž­men­tu a zís­kať tak vzác­ne in­for­má­cie z praxe ús­peš­ných pod­ni­ka­te­ľov a ma­na­žé­rov."

Zdroj: OrangeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter