Nové portfólio SAP Mobile Secure zjednocuje bezpečnosť a správu zariadení, aplikácií a dokumentov

SAP uvá­dza na trh veľ­mi jed­no­du­chú a zá­ro­veň kom­plet­nú po­nu­ku pre sprá­vu mo­bil­ných za­ria­de­ní v ce­ne jed­no euro me­sač­ne za za­ria­de­nie v clou­de s pod­po­rou Ama­zon Web Servic­es.

Spo­loč­nosť SAP AG pred­sta­vi­la SAP® Mo­bi­le Se­cu­re - por­tfó­lio rie­še­ní pre sprá­vu všet­kých naj­po­pu­lár­nej­ších mo­bil­ných za­ria­de­ní pou­ží­va­ných v or­ga­ni­zá­ciách. Zá­kaz­ní­kom pos­kyt­ne mi­mo­riad­nu úro­veň za­bez­pe­če­nia tak sa­mot­ných za­ria­de­ní, ako aj ap­li­ká­cií a do­ku­men­tov. SAP Mo­bi­le Se­cu­re ok­rem to­ho po­nú­ka no­vé rie­še­nie ty­pu „Sof­tvér ako služ­ba" (SaaS) s clou­do­vým vy­da­ním exis­tu­jú­ce­ho pro­duk­tu SAP Afa­ria. Cie­ľom je po­môcť spo­loč­nos­tiam rých­lo a jed­no­du­cho za­bez­pe­čiť a spra­vo­vať in­di­vi­duál­ne mo­bil­né za­ria­de­nie iba za jed­no euro me­sač­ne. SAP o tom in­for­mo­val na po­du­ja­tí SAP­PHI­RE® NOW, kto­ré sa us­ku­toč­ni­lo 14. - 16. má­ja v Orlan­de na Flo­ri­de.

No­vé rie­še­nie roz­ši­ru­je mo­bil­né bez­peč­nos­tné fun­kcie
Vy­so­ko šká­lo­va­teľ­ná clou­do­vá ver­zia sof­tvé­ru SAP Afa­ria rie­ši po­žia­dav­ku na po­hodl­né, spo­ľah­li­vé a ce­no­vo dos­tup­né rie­še­nie, kto­ré umož­ní IT od­de­le­niam všet­kých veľ­kos­tí spra­vo­vať a za­bez­pe­čiť tak fi­rem­né, ako aj osob­né mo­bil­né za­ria­de­nia. V sú­čas­nos­ti je dos­tup­ná pre ope­rač­né sys­té­my An­droid, iOS a Win­dows Pho­ne 8. Bez­peč­nos­tné ri­zi­ká pri­tom mož­no ria­diť s pred­chá­dza­jú­cou infra­štruk­tú­rou SAP, ale­bo bez nej. Sú­čas­ťou po­nu­ky sú ana­ly­tic­ké zos­ta­vy z por­tó­lia SAP Bu­si­nes­sOb­jects, kto­ré pos­kyt­nú zá­kaz­ní­kom okam­ži­tý preh­ľad o pou­ží­va­ní za­ria­de­nia a o dodr­žia­va­ní sta­no­ve­ných pra­vi­diel. Bez­plat­ná trid­sať­dňo­vá skú­šob­ná ver­zia je k dis­po­zí­cii na ad­re­se www.sap­mo­bi­le­se­cu­re.com.

„Trh mo­bil­ných za­ria­de­ní spra­vo­va­ných pod­nik­mi pot­re­bo­val ce­no­vo dos­tup­né, šká­lo­va­teľ­né clou­do­vé rie­še­nie pre sprá­vu pod­ni­ko­vých mo­bil­ných za­ria­de­ní (MDM)," po­ve­dal Fer­nan­do Al­va­rez, se­nior vice­pre­zi­dent a lí­nio­vý ma­na­žér glo­bál­nych slu­žieb pre mo­bil­né rie­še­nia spo­loč­nos­ti Cap­ge­mi­ni Group. „Clou­do­vá ver­zia SAP Afa­ria je pre­lo­mo­vým pro­duk­tom, kto­rý pos­ky­tu­je Cap­ge­mi­ni špič­ko­vé rie­še­nie MDM v clou­de, kto­rý na­ši klien­ti mô­žu za­čať vy­uží­vať ih­neď a za veľ­mi priaz­ni­vú ce­nu."

Za­bez­pe­če­nie za­ria­de­ní, do­ku­men­tov a ap­li­ká­cií
Por­tfó­lio SAP Mo­bi­le Se­cu­re rie­ši bez­peč­nos­tné vý­zvy sú­čas­nos­ti tým, že umož­ňu­je za­bez­pe­če­nie za­ria­de­ní, ap­li­ká­cií a ob­sa­hov pre naj­po­pu­lár­nej­šie mo­bil­né za­ria­de­nia v sú­čas­nos­ti, kto­ré vy­uží­va­jú sys­té­my iOS, Win­dows a An­droid.

„Ne­pries­trel­né za­bez­pe­če­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní je úlo­hou čís­lo je­den pre všet­kých IT šé­fov pri pre­sa­dzo­va­ní mo­bil­nej stra­té­gie," po­ve­dal San­jay Poo­nen, pre­zi­dent di­ví­zie SAP pre tech­no­lo­gic­ké a mo­bil­né rie­še­nia SAP. „Po­mo­cou SAP Mo­bi­le Se­cu­re im chce­me uľah­čiť za­ve­de­nie kom­plexnej mo­bil­nej bez­peč­nos­ti vo všet­kých vrstvách mo­bil­nej infra­štruk­tú­ry pri naj­niž­ších mož­ných cel­ko­vých nák­la­doch na vlas­tníc­tvo. Por­tfó­lio rie­še­ní SAP Mo­bi­le Se­cu­re je in­teg­ro­va­né s plat­for­mou SAP Mo­bi­le Plat­form (vznik­la spo­je­ním bý­va­lých pro­duk­tov Sy­ba­se Unwired Plat­form a Syc­lo Agen­try), čo umož­ňu­je vý­vo­já­rom za­bu­do­vať bez­peč­nos­tné me­cha­niz­my do mo­bil­ných ap­li­ká­cií v správ­nom ča­se."

Po­nu­ka SAP Mo­bi­le Se­cu­re je navr­hnu­tá tak, aby sa da­la roz­ší­riť na mi­lió­ny za­ria­de­ní, a pod­po­ru­je aj no­vé mo­bil­né sce­ná­re inter­ne­to­vej ko­mu­ni­ká­cie za­ria­de­nie - za­ria­de­nie, tiež ozna­čo­va­né ako „Inter­net of Things". Rie­še­nia SAP v por­tfó­liu SAP Mo­bi­le Se­cu­re za­hŕňa­jú tie­to pr­vky:

  • Za­bez­pe­če­nie za­ria­de­ní a sprá­va ap­li­ká­cií: SAP Afa­ria je uz­ná­va­né a vy­so­ko šká­lo­va­teľ­né rie­še­nie pre sprá­vu a bez­peč­né na­sa­de­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní a ap­li­ká­cií v or­ga­ni­zá­ciách všet­kých veľ­kos­tí - v clou­de ale­bo v do­má­cej IT infra­štruk­tú­re .
  • Za­bez­pe­če­nie a sprá­va ap­li­ká­cií: Spo­loč­nosť SAP ok­rem to­ho ozná­mi­la par­tner­stvo s pop­red­ným do­dá­va­te­ľom mo­bil­nej bez­peč­nos­ti Mo­ca­na. Špe­ciál­na tech­no­ló­gia „za­ba­le­nia" mo­bil­ných ap­li­ká­cií na­zý­va­ná SAP Mo­bi­le App Pro­tec­tion od spo­loč­nos­ti Mo­ca­na po­mô­že or­ga­ni­zá­ciám urý­chliť na­sa­de­nie za­bez­pe­če­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií.
  • Za­bez­pe­če­nie ob­sa­hu: Spo­loč­nosť SAP uvied­la za­čiat­kom toh­to ro­ka na trh rie­še­nie SAP Mo­bi­le Do­cu­ments, kto­ré je ur­če­né pre na­sa­de­nie v or­ga­ni­zá­ciách, kde má spo­lup­rá­ca, za­bez­pe­če­nie a ria­de­nie do­ku­men­tov kri­tic­ký vý­znam.

Ak si že­lá­te oboz­ná­miť sa s ozná­me­nia­mi, blog­mi, vi­dea­mi a iný­mi sprá­va­mi z po­du­ja­tia SAP­PHI­RE NOW, nav­štív­te SAP Newsroom.

Zdroj: SAPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter