Internet na Slovensku zrýchlil za 10 rokov skoro 400 násobne

Inter­net na Slo­ven­sku zrý­chlil za 10 ro­kov tak­mer 400-ná­sob­ne. Kým v ro­ku 2003 moh­li do­mác­nos­ti pre­ná­šať inter­ne­to­vé dá­ta maximál­nou rých­los­ťou 392 Kbit/s, dnes - po de­sia­tich ro­koch - mô­žu uží­va­te­lia sťa­ho­vať dá­ta rých­los­ťou až do 150 000 Kbit/s, resp. 150 Mbit/s, čo je 382 ná­sob­ne vy­ššia pre­no­so­vá rých­losť. Rov­na­ko ako pred de­sia­ti­mi rok­mi, líd­rom v pos­ky­to­va­ní naj­vyš­ších pre­no­so­vých rých­los­tí je aj dnes inter­net od spo­loč­nos­ti UPC, naj­väč­šie­ho káb­lo­vé­ho ope­rá­to­ra na Slo­ven­sku.

Inter­net od UPC, kto­rý si dnes pri­po­mí­na svo­je ju­bi­lej­né de­sia­te na­ro­de­ni­ny, bol slo­ven­ským do­mác­nos­tiam pr­vý raz pred­sta­ve­ný v ap­rí­li 2003. Je­ho vý­ho­dy a pred­nos­ti moh­li ako pr­ví vy­skú­šať uží­va­te­lia v bra­tis­lav­skom Sta­rom mes­te, a pos­tup­ne sa roz­ší­ril do ďal­ších miest. Pr­vou služ­bou UPC inter­ne­tu bo­lo chello clas­sic, kto­ré po­nú­ka­lo rých­losť pri­jí­ma­nia dát do 392 Kbit/s, a rých­losť od­osie­la­nia dát do 128 Kbit/s.

V tom ob­do­bí to bo­lo vý­raz­ne viac, než po­nú­ka­li iní ope­rá­to­ri, a na­vy­še, iš­lo o pr­vé ča­so­vo a dá­to­vo ne­li­mi­to­va­né pri­po­je­nie pre do­mác­nos­ti za fix­ný me­sač­ný pau­šál, s 24 ho­di­no­vou zá­kaz­níc­kou pod­po­rou. Pos­tup­ne pri­bú­da­li no­vé služ­by, kto­rých rých­losť sa zdvoj­ná­so­bo­va­la, pri­čom ce­na os­tá­va­la rov­na­ká ale­bo sa zni­žo­va­la. Vďa­ka tým­to vlas­tnos­tiam sa pri­po­je­nie od UPC sta­lo syn­ony­mom pre rých­ly a spo­ľah­li­vý inter­net, a spo­loč­nosť UPC jed­ným z ve­dú­cich pro­vi­de­rov v pro­ce­se inter­ne­ti­zá­cie Slo­ven­ska.

„Inter­net na Slo­ven­sku pre­šiel za up­ly­nu­lých 10 ro­kov dy­na­mic­kým roz­vo­jom. Som hr­dý na to, že aj vďa­ka na­šej spo­loč­nos­ti UPC sa v glo­bál­nom po­rov­na­ní na­ša kra­ji­na ra­dí me­dzi štá­ty s naj­vyš­ší­mi inter­ne­to­vý­mi rých­los­ťa­mi. Inter­net s rých­los­ťou pre­no­su dát až 150 Mbit/s, kto­rý sme pred­sta­vi­li za­čiat­kom má­ja, pre­to v tom­to kon­texte zá­ro­veň potvr­dzu­je vý­znam a tech­no­lo­gic­kú ino­va­tív­nosť služ­by UPC Fi­ber Power," uvie­dol ge­ne­rál­ny ria­di­teľ UPC BROAD­BAND SLO­VA­KIA Mar­tin Miller.

Aj po 10. ro­koch od svoj­ho zro­du je inter­net od UPC na­ďa­lej líd­rom v pos­ky­to­va­ní káb­lo­vé­ho inter­ne­tu, kto­rý vy­uží­va viac ako 105 000 slo­ven­ských do­mác­nos­tí v 29 mes­tách. Za­čiat­kom má­ja toh­to ro­ku spo­loč­nosť UPC uvied­la naj­nov­šiu služ­bu UPC Fi­ber Power 150, za­lo­že­nú na tech­no­lo­gic­kej plat­for­me Euro­Doc­sis 3.0, kto­rá umož­ňu­je sťa­ho­va­nie dát rých­los­ťou až do 150 Mbits/s, čím sa zá­ro­veň sta­la naj­rý­chlej­ším inter­ne­to­vým pri­po­je­ním pre do­mác­nos­ti. Zá­ujem­co­via si v ak­tuál­nej kam­pa­ni za zvý­hod­ne­né ce­ny mô­žu vy­brať spo­me­dzi troch slu­žieb UPC Fi­ber Power slu­žieb s rých­los­ťa­mi 50, 100 a 150 Mbit/s za ce­nu už od 11,90 Eur.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter