Jarná konferencia ITAPA: Finále musí byť dynamické a presvedčivé

Už 30. má­ja top líd­ri in­for­ma­ti­zá­cie Slo­ven­ska zhod­no­tia, ako ďa­le­ko kra­ji­na pok­ro­či­la v pro­ce­se eGo­ver­nmen­tu a di­gi­ta­li­zá­cie. Jar­ná kon­fe­ren­cia ITA­PA zod­po­vie pre­dov­šet­kým to, ako ús­peš­ne a čo naj­rý­chlej­šie do­kon­čiť sú­čas­né in­for­ma­ti­zač­né pro­jek­ty v kra­ji­ne. Prio­ri­ty no­vé­ho prog­ra­mo­vé­ho ob­do­bia 2015-2020 pred­sta­ví štát­ny ta­jom­ník Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR Pe­ter Pelleg­ri­ni.

In­for­ma­ti­zá­cia Slo­ven­ska je v ča­so­vom skl­ze, a pre­to Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií po­vie svo­ju pred­sta­vu sú­čas­ných prob­lé­mov aj s prak­tic­ký­mi ná­vod­mi na ich rie­še­nie, aby sa čo naj­skôr za­ča­la reál­ne od­stra­ňo­vať prí­tom­ná by­rok­ra­cia. Dis­ku­to­vať o nich sa bu­de za Ok­rúh­lym sto­lom, kto­rý pat­rí k tra­dič­ným vr­cho­lom kon­fe­ren­cie ITA­PA. "Dos­ta­li sme sa do fi­ná­le toh­to prog­ra­mo­va­cie­ho ob­do­bia. Te­raz, v cie­ľo­vej ro­vin­ke mu­sí­me vy­užiť všet­ku ener­giu, aby ľu­dia ko­neč­ne za­ča­li cí­tiť vý­ho­dy eGo­ver­nmen­tu" ko­men­tu­jú sú­čas­nú si­tuáciu or­ga­ni­zá­to­ri Jar­nej kon­fe­ren­cie ITA­PA.

Na kon­fe­ren­cii, kto­rá sa v Bra­tis­la­ve zí­de už bu­dú­ci týž­deň, sa top líd­ri di­gi­ta­li­zá­cie pod­rob­ne poz­rú aj na niek­to­ré kon­krét­ne pro­jek­ty z ob­las­ti elek­tro­nic­ké­ho zdra­vot­níc­tva, či so­ciál­ne­ho pois­te­nia. Hod­no­tiť sa bu­de aj kva­li­ta a fun­kčnosť niek­to­rých por­tá­lov ve­rej­nej sprá­vy, akým je nap­rík­lad Re­gis­ter fy­zic­kých osôb a adries.

S prak­tic­ký­mi vý­sled­ka­mi di­gi­ta­li­zá­cie kul­túr­ne­ho de­dič­stva sa pod ges­ciou Mi­nis­ter­stva kul­tú­ry pred­sta­via od­bor­ní­ci zo Slo­ven­skej ná­rod­nej kniž­ni­ce a Mú­zea SNP. Pr­výk­rát tak bu­dú mať účas­tní­ci kon­fe­ren­cie mož­nosť vi­dieť, ako vy­ze­ra­jú di­gi­ta­li­zo­va­né ob­jek­ty.

Veľ­kou té­mou in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti je pok­ry­tie Slo­ven­ska ši­ro­ko­pás­mo­vým inter­ne­tom. Viac ako 700 ob­cí to­tiž stá­le ne­má prís­tup na rých­ly inter­net. In­špi­rá­ciu, ako čo naj­rý­chlej­šie do­bu­do­vať inter­ne­to­vé di­aľ­ni­ce do kaž­dej ob­ce, po­núk­ne pred­náš­ka po­bal­tské­ho exper­ta Ge­di­mi­na­sa Šeč­ku­sa, kto­rý pred­sta­ví li­tov­ské rie­še­nie za­vá­dzania broad­ban­du. Lit­vu to­tiž mož­no po­va­žo­vať za vzo­ro­vý prík­lad roz­ší­re­nia broad­ban­du.

Mož­no pred­pok­la­dať, že aj zá­ve­reč­ný blok Jar­nej kon­fe­ren­cie ITA­PA pod náz­vom eDe­mok­ra­cia ver­sus Ochra­na osob­ných úda­jov vzbu­dí znač­nú po­zor­nosť a mož­no aj proti­chod­né ná­zo­ry. Do dis­ku­sie, ako skĺbiť tie­to dva fe­no­mé­ny, vstú­pi aj zá­stup­ca Ame­ric­kej ob­chod­nej ko­mo­ry.

Oča­ká­va sa, že účas­tní­ci kon­fe­ren­cie, na kto­rú sa eš­te stá­le mož­no prih­lá­siť, zís­ka­jú pot­reb­né a pod­rob­né in­for­má­cie aj o nas­le­du­jú­com prog­ra­mo­va­com ob­do­bí, kto­ré sa za­čne v ro­ku 2015.

ITA­PA (In­for­mač­né tech­no­ló­gie a ve­rej­ná sprá­va) je od ro­ku 2002 naj­väč­ším po­du­ja­tím na Slo­ven­sku, kto­ré sa za­obe­rá in­for­ma­ti­zá­ciou ve­rej­nej sprá­vy (eGo­ver­nmen­tom).

Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o Jar­nej kon­fe­ren­cii ITA­PA a kom­plet­ný prog­ram náj­de­te na www.ita­pa.sk

Zdroj: ITAPAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter