Plnohodnotný YouTube ekosystém už funguje aj na Slovensku

Kaž­dú mi­nú­tu pri­bud­ne na YouTu­be 100 ho­dín no­vé­ho vi­deo ob­sa­hu. Viac než mi­liar­da ľu­dí pri­chá­dza me­siac čo me­siac na YouTu­be, aby si poz­re­li no­vé sprá­vy, ob­ja­vi­li nie­čo za­ují­ma­vé ale­bo sa po­ba­vi­li. To je tak­mer kaž­dý dru­hý pou­ží­va­teľ inter­ne­tu na sve­te.

Pri príl­eži­tos­ti svo­jich 8. na­ro­de­nín sa služ­ba YouTu­be stá­va pl­no­hod­not­nou plat­for­mou pre slo­ven­ských pou­ží­va­te­ľov, tvor­cov ob­sa­hu, fir­my a or­ga­ni­zá­cie. YouTu­be eko­sys­tém tak syn­er­gic­ky pre­pá­ja ce­lú YouTu­be ko­mu­ni­tu - pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú prís­tup k bo­ha­tej bá­ze ori­gi­nál­ne­ho vi­deo ob­sa­hu, tvor­cov za­ují­ma­vé­ho ob­sa­hu, kto­rí ho mô­žu mo­ne­ti­zo­vať a znač­ky - in­ze­ren­tov, kto­rí ma­jú príl­eži­tosť veľ­mi účin­ne os­lo­viť sú­čas­ných spot­re­bi­te­ľov. Pl­no­hod­not­ný YouTu­be eko­sys­tém umož­ní pub­li­ko­va­nie, sprís­tup­ne­nie a zdie­ľa­nie za­ují­ma­vé­ho slo­ven­ské­ho ob­sa­hu v ce­los­ve­to­vom me­rad­le a je ďal­šou ini­cia­tí­vou v rám­ci prog­ra­muGoog­le na slo­ven­skú nô­tu.

Vplyv YouTu­be na ce­los­ve­to­vú, ale tiež lo­kál­nu kul­tú­ru potvr­dzu­jú ce­los­ve­to­vé aj lo­kál­ne šta­tis­ti­ky. YouTu­be s jed­nou mi­liar­dou uni­kát­nych pou­ží­va­te­ľov v dneš­nej do­be pred­sta­vu­je nie­len zá­bav­nú vi­deo plat­for­mu, ale zá­ro­veň veľ­kú me­diál­nu príl­eži­tosť pre slo­ven­ské znač­ky. Tie ma­jú od­te­raz mož­nosť os­lo­viť sú­čas­ných či po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov pros­tred­níc­tvom rôz­nych rek­lam­ných for­má­tov, bu­do­vať znač­ku a oko­lo nej vy­tvá­rať vlas­tnú ko­mu­ni­tu.

Me­sač­ne slo­ven­skí pou­ží­va­te­lia vzhliad­nu stov­ky mi­lió­nov vi­deí, pri­čom me­dzi­roč­ný trend ras­tu do­sa­hu­je tak­mer hra­ni­cu 50%. Naj­sil­nej­šou ka­te­gó­riou je hud­ba, kto­rá tvo­rí viac než po­lo­vi­cu ob­je­mu, nas­le­du­jú hry a zá­ba­va a zá­ujem je aj o te­le­víz­ny ob­sah. Od za­čiat­ku ro­ku 2013 (ja­nuár - máj) slo­ven­skí pou­ží­va­te­lia na YouTu­be naj­viac vy­hľa­dá­va­li:

 1. Gan­gnam Sty­le
 2. Ryt­mus
 3. Majk Spi­rit
 4. Harlem Sha­ke
 5. Ego
 6. One Di­rec­tion
 7. Pink
 8. Ri­han­na Di­amonds
 9. Go­Go­ManTV
 10. Jus­tin Bie­ber


YouTu­be ov­plyv­ňu­je mies­tnu kul­tú­ru aj tým, že umož­ňu­je nie­len zdie­ľať a ší­riť vi­deá, ale je po­ten­ciál­nou „brá­nou k slá­ve" pre mies­tne ta­len­ty. Tvor­cov ob­sa­hu to­tiž pod­po­ru­je tým, že im umož­ňu­je zís­ka­vať príj­my z ich ori­gi­nál­ne­ho ob­sa­hu v rám­ci Par­tner­ské­ho prog­ra­mu. Mô­že pri­tom ísť o tvor­cov pré­mio­vé­ho ob­sa­hu (te­le­ví­zie, pro­duk­čné spo­loč­nos­ti, hu­dob­né sku­pi­ny, skla­da­te­ľov a pod.) v tzv. pré­mio­vom par­tner­skom prog­ra­me ale­bo o ta­len­to­va­ných pou­ží­va­te­ľov v rám­ci on­li­ne par­tner­ské­ho prog­ra­mu.

Aj keď sa na pr­vý poh­ľad pre slo­ven­ských pou­ží­va­te­ľov služ­ba YouTu­be nez­me­ní (služ­ba bo­la lo­ka­li­zo­va­ná do slo­ven­či­ny v ro­ku 2010), naj­väč­ší be­ne­fit pri­ná­ša ob­chod­ný mo­del pod­po­ro­va­ný rek­la­mou, kto­rý pris­pe­je k zvý­še­niu ob­je­mu kva­lit­né­ho a ori­gi­nál­ne­ho slo­ven­ské­ho vi­deo ob­sa­hu. Už v tej­to chví­li ma­jú pré­mio­vé YouTu­be ka­ná­ly so svo­jou tvor­bou hu­dob­né ta­len­ty ako Ryt­mus, Majk Spi­rit, či To­mi Po­po­vič.

„Spus­te­nie pl­no­hod­not­né­ho eko­sys­té­mu YouTu­be je ďal­ším kro­kom v pod­po­re slo­ven­ských ta­len­tov, kto­rým sa ot­vá­ra pó­dium s ce­los­ve­to­vým pub­li­kom a mož­nosť pre­sa­diť sa, či svoj ta­lent spe­ňa­žiť. Pré­mio­vým tvor­com ob­sa­hu z mé­dií a hu­dob­né­ho prie­mys­lu za­se po­núk­ne rie­še­nie, ako na inter­ne­te zís­kať príj­my a po­mo­cou tech­no­ló­gií zá­ro­veň chrá­niť svo­je autor­ské prá­va," ho­vo­rí Ras­ťo Ku­lich, ria­di­teľ slo­ven­ské­ho Goog­lu a do­dá­va: „V dneš­nej do­be „šty­roch ob­ra­zo­viek a Ge­ne­rá­cie C" (pozn. vy­svet­le­né na kon­ci tla­čo­vej sprá­vy) YouTu­be ot­vá­ra príl­eži­tosť vy­užiť pok­ro­či­lé mul­ti­me­diál­ne for­má­ty aj fun­kcie, kto­ré už ús­peš­ne vy­uží­va­jú in­ze­ren­ti v za­hra­ni­čí. Zá­ro­veň veľ­mi lo­gic­ky za­pa­dá do na­šej stra­té­gie pod­po­ry expor­tu, keď­že plat­for­ma YouTu­be je sú­čas­ťou ce­los­ve­to­vej Rek­lam­nej sie­te Goog­le. Naj­dô­le­ži­tej­šie však je, že na­ko­niec z to­ho všet­ké­ho bu­dú naj­viac pro­fi­to­vať prá­ve slo­ven­skí pou­ží­va­te­lia."

Tvor­co­via ob­sa­hu: Par­tner­ský prog­ram YouTu­be a ochra­na autor­ských práv
Par­tner­ský prog­ram umož­ňu­je tvor­com a pro­du­cen­tom ob­ľú­be­né vi­deá mo­ne­ti­zo­vať pros­tred­níc­tvom on­li­ne rek­la­my. Ok­rem pré­mio­vé­ho par­tner­ské­ho prog­ra­mu pre pro­fe­sio­nál­nych tvor­cov ob­sa­hu (kto­rý po­nú­ka viac nás­tro­jov vrá­ta­ne tzv. ID ob­sa­hu pre ochra­nu autor­ských práv) exis­tu­je aj on­li­ne par­tner­ský prog­ram pre pou­ží­va­te­ľov.

Do ne­ho sa mô­že za­po­jiť kaž­dý, kto vy­tvá­ra za­ují­ma­vý vlast­ný (ori­gi­nál­ny) vi­deo ob­sah, pri­čom mu­sí spĺňať zmluv­né pod­mien­ky a po­ky­ny pre ko­mu­ni­tu. Od toh­to mo­men­tu sa mô­žu aj slo­ven­skí ta­len­to­va­ní tvor­co­via do prog­ra­mu za­po­jiť a svoj za­ují­ma­vý vi­deo ob­sah mo­ne­ti­zo­vať (resp. spe­ňa­žiť).

V za­hra­ni­čí sa už v rám­ci on­li­ne par­tner­ské­ho prog­ra­mu pre­sa­di­li (dov­te­dy nez­ná­mi) hu­dob­ní­ci, gra­fi­ci, ku­chá­ri, vi­zá­žis­tky či sty­lis­tky, za­ují­ma­ví "týp­ci" so za­ují­ma­vý­mi ná­zor­mi, ľu­dia so zmys­lom pre hu­mor a ďal­ší. Už nie­koľ­ko ta­len­to­va­ných mla­dých Slo­vá­kov tú­to mož­nosť na YouTu­be ús­peš­ne vy­uží­va: nap­rík­lad sku­pi­na 4D, mód­na vlo­ger­ka na L3n­Chan­nel, či "Ja­no a Eri­ka" na ka­ná­le Po­sil­kaTV.

Par­tner­ský prog­ram vy­uží­va­jú aj slo­ven­skí tvor­co­via pro­fe­sio­nál­ne­ho ob­sa­hu ako nap­rík­lad TV JOJ, kto­rá pro­mu­je svo­je prog­ra­my vrá­ta­ne show Čes­ko Slo­ven­sko má ta­lent, či Lo­kalTV s ori­gi­nál­nym ani­mo­va­ným se­riá­lom, kto­ré­ho ús­tred­nou pos­ta­vou je Pišta La­ka­toš.

Zá­klad­ným prin­cí­pom pub­li­kač­nej plat­for­my YouTu­be je reš­pek­to­va­nie autor­ských práv. Vzhľa­dom na to, že na YouTu­be pri­bú­da­jú kaž­dú se­kun­du ho­di­ny no­vé­ho vi­deo ob­sa­hu, vy­uží­va pri kon­tro­le dodr­žia­va­nia pra­vi­diel si­lu YouTu­be ko­mu­ni­ty a tiež rôz­ne nás­tro­je, kto­ré umož­ňu­jú za­chy­te­nie ob­sa­hu po­ru­šu­jú­ce­ho autor­ské prá­va, ide nap­rík­lad o ozná­me­nie o po­ru­še­ní autor­ských práv, prog­ram ove­ro­va­nia ob­sa­hu, či ID ob­sa­hu v rám­ci pré­mio­vých par­tnerstiev (tzv. Con­tent ID).

Tá­to fun­kcia umož­ňu­je ma­ji­te­ľom ob­sa­hu iden­ti­fi­ko­vať nah­ra­né vi­deá a zvuk, kto­ré po­ru­šu­jú ich autor­ské prá­va a dá­va mož­nosť buď na ta­kom­to vi­deu za­rá­bať (pros­tred­níc­tvom mo­ne­ti­zá­cie) ale­bo ho vy­ma­zať. Prá­ve pos­led­ný spo­mí­na­ný nás­troj je roz­ší­re­ný naj­mä me­dzi hu­dob­ný­mi par­tner­mi YouTu­be a na Slo­ven­sku ho vy­uží­va nap­rík­lad Majk Spi­rit, Ryt­mus, Pe­ter Bič Pro­ject, či Mi­ro Ja­roš.

„Pre hu­dob­ní­kov je YouTu­be v dneš­nej do­be tak­mer neod­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou. Je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších pi­lie­rov sú­čas­nej éry inter­ne­tu a umel­com umož­ňu­je byť blíz­ko k fa­nú­ši­kom," kon­šta­tu­jeMi­chalMa­te­jo­vič, ma­na­žér zná­me­ho slo­ven­ské­ho rap­pe­ra Maj­ka Spi­ri­ta a do­dá­va: „Na YouTu­be je ne­kom­pro­mis­né, ale spra­vod­li­vé pub­li­kum, kto­ré vám dá jas­ne naj­avo, čo sa mu pá­či, čo nie. Zá­ro­veň vám po­má­ha tvor­bu ďa­lej ší­riť pros­tred­níc­tvom so­ciál­nych sie­tí, čím mô­že­te zís­kať - pred­tým ťaž­ko do­siah­nu­teľ­né - mi­lió­ny vzhliad­nu­tí."

Znač­ky: Pok­ro­či­lé mož­nos­ti ko­mu­ni­ká­cie na YouTu­be
Znač­ky si v dneš­nej do­be uve­do­mu­jú dô­le­ži­tosť on­li­ne ko­mu­ni­ká­cie aj pre bu­do­va­nie znač­ky (bran­do­vé vs. kla­sic­ké vý­ko­no­vé on­li­ne kam­pa­ne). Znač­ky zá­ro­veň vy­tvá­ra­jú aj rôz­ne ko­mu­ni­ty svo­jich fa­nú­ši­kov s cie­ľom prib­lí­žiť sa k dneš­nej ge­ne­rá­cii. YouTu­be v tom hrá dô­le­ži­tú úlo­hu v ro­li „no­vo­do­bej te­le­ví­zie", kto­rá do ko­mer­čnej ko­mu­ni­ká­cie vná­ša prí­beh a emó­cie.

YouTu­be je na­vy­še aj inter­ak­tív­nou služ­bou a umož­ňu­je okam­ži­té zdie­ľa­nie, pri­čom je s pou­ží­va­teľ­mi kde­koľ­vek (v mo­bi­le vo vrec­ku, v tab­le­te na ces­te a pod.) Ak­ti­vi­ta sa­mot­ných pou­ží­va­te­ľov na YouTu­be a ich za­po­je­nie do ko­mu­ni­ká­cie má veľ­ký vplyv na do­pad a za­pa­mä­ta­nie si sa­mot­nej kam­pa­ne a veľ­mi dob­re sa dopĺňa s kla­sic­kou TV kam­pa­ňou. Pri­ná­ša to­tiž do­da­toč­ný zá­sah, kto­rý TV už ne­do­ká­že vy­tvo­riť ale­bo len za ce­nu veľ­mi vy­so­kých do­da­toč­ných nák­la­dov (hlav­ne v rám­ci sku­pi­ny Ge­ne­rá­cie C).

„YouTu­be je v O2 vy­uží­va­ným ko­mu­ni­kač­ným ka­ná­lom z nie­koľ­kých dô­vo­dov, vrá­ta­ne to­ho, že je dô­le­ži­tým zdro­jom spät­nej väz­by na zá­kla­de reak­cie pou­ží­va­te­ľa. Nap­rík­lad v prí­pa­de, že rek­lam­ný spot ne­do­po­ze­rá, mô­že to zna­me­nať, že preň­ho ne­má­me re­le­van­tné po­sol­stvo," vra­ví Ro­nald Lup­ták, ria­di­teľ mar­ke­tin­go­vej ko­mu­ni­ká­cie O2 a pok­ra­ču­je: „YouTu­be je vý­hod­ný aj v tom, že pou­ží­va­teľ je iba na je­den klik vzdia­le­ný od ďal­ších in­for­má­cií, o kto­ré by mo­hol mať zá­ujem. V ne­pos­led­nom ra­de, umož­ňu­je ľah­ké a pres­né nas­ta­ve­nie ko­mu­ni­ká­cie na kon­krét­nu cie­ľo­vú sku­pi­nu."

Plat­for­ma YouTu­be zá­ro­veň pat­rí do Rek­lam­nej sie­te Goog­le (Goog­le Dis­play Network - GDN) a pat­rí me­dzi naj­väč­šie mé­diá ce­los­ve­to­vo aj v rám­ci lo­kál­nych tr­hov. On­li­ne rek­la­ma sa zob­ra­zu­je pri vy­hľa­dá­va­ní či preh­rá­va­ní vi­dea ale­bo mô­že ísť aj o vi­deo rek­la­mu znač­ky. In­ze­ren­ti ma­jú stá­le roz­sia­hlej­šie mož­nos­ti vo vý­be­re rek­lam­ných for­má­tov na YouTu­be, pri­čom vy­uží­va­jú sa­moob­služ­ný rek­lam­ný sys­tém Goog­le AdWords, kto­rý fun­gu­je na zá­kla­de auk­cie.

Plat­for­ma YouTu­be po­nú­ka rek­la­mu na strán­ke vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia (YouTu­be je pri­tom 2. naj­väč­ší vy­hľa­dá­vač na sve­te), pri­čom rek­la­mu pri­ra­ďu­je s oh­ľa­dom na re­le­van­ciu k vy­hľa­dá­va­né­mu vý­ra­zu pou­ží­va­te­ľa na zá­kla­de 211 rôz­nych ka­te­gó­rií. K dis­po­zí­cii sú aj mul­ti­me­diál­ne for­má­ty na strán­ke pri preh­rá­va­ní vi­dea, kto­ré pou­ží­va­te­ľov eš­te in­ten­zív­nej­šie vtiah­nu do ko­mu­ni­ká­cie.

Tech­no­lo­gic­kou ino­vá­ciou, kto­rá vy­chá­dza v ús­tre­ty in­ze­ren­tom, je rek­lam­ný for­mát TrueView, v rám­ci kto­ré­ho in­ze­ren­ti pla­tia len za zob­ra­ze­nie tej rek­la­my, kto­rú si pou­ží­va­te­lia poz­rú do kon­ca. Ten­to for­mát je mo­men­tál­ne hi­tom me­dzi in­ze­ren­tmi, pri­čom po­čet tých, kto­rí ho vy­uží­va­jú, sa zdvoj­ná­so­bil. Zá­ro­veň po­čet vo vi­deách zob­ra­zo­va­ných rek­lám, kto­ré je mož­né pres­ko­čiť, tvo­rí až 75%.

Trend šty­roch ob­ra­zo­viek
Ten­to trend za­hŕňa ok­rem te­le­ví­zie aj po­čí­tač, mo­bil a tab­let. V dneš­nom sve­te pre­po­je­nom cez rôz­ne za­ria­de­nia po­nú­ka mar­ke­té­rom uni­kát­ne príl­eži­tos­ti, ako os­lo­viť a ako sa spo­jiť so svo­ji­mi zá­kaz­ník­mi. Je to­tiž bež­né, že po­čas sle­do­va­nia TV ľu­dia zá­ro­veň sur­fu­jú na inter­ne­te, na po­čí­ta­či, či v mo­bi­le (vy­hľa­dá­va­jú, čo ich v te­le­ví­zii za­uja­lo) a zá­ro­veň vy­uži­tie tých­to jed­not­li­vých za­ria­de­ní v prie­be­hu dňa strie­da­jú. Ten­to „štvor-ob­ra­zov­ko­vý mar­ke­ting" po­nú­ka špe­cia­li­ty ako pris­pô­so­be­nie po­nu­ky ak­tuál­nej lo­ka­li­te ale­bo tzv. click-to-call rek­la­my s pria­mym te­le­fo­nic­kým spo­je­ním, na kto­ré sta­čí len klik­núť. Mo­bil­né te­le­fó­ny - hlav­ne tie in­te­li­gen­tné - za­ží­va­jú nao­zajst­ný boom a sú inter­ne­tom vo vrec­ku, kto­rý pou­ží­va­te­lia vy­uží­va­jú pri hľa­da­ní naj­bliž­šej reš­tau­rá­cie, zo­rien­to­va­ní sa v lo­ka­li­te, ako aj pri ná­ku­poch. Pre­po­je­nie kam­pa­ní pros­tred­níc­tvom rôz­nych za­ria­de­ní už v sú­čas­nos­ti ús­peš­ne vy­uží­va­jú zná­me spot­reb­né znač­ky ako Adi­das ale­bo Pep­si.

Ge­ne­rá­cia C
Za Ge­ne­rá­ciu C mož­no ozna­čiť naj­mä mlad­šiu ve­ko­vú sku­pi­nu ľu­dí do 35 ro­kov, kto­rú cha­rak­te­ri­zu­jú šty­ri hlav­né mo­de­ly sprá­va­nia za­čí­na­jú­ce na „C":

 • Cu­ra­tion - zdie­ľa­jú in­for­má­cie a ob­sah ďa­lej, naj­mä v rám­ci so­ciál­nych sie­tí,
 • Con­nec­tion - je pre nich dô­le­ži­té byť vždy pri­po­je­ný, či už cez mo­bil, tab­let ale­bo po­čí­tač,
 • Creation - tvo­ria vlast­ný ob­sah, vi­deá, fo­tog­ra­fie,
 • Com­mu­ni­ty - vir­tuál­ne vzťa­hy a inter­ak­cie sú pre nich rov­na­ko dô­le­ži­té ako tie v osob­nom ži­vo­te.

Ide o veľ­mi sil­nú sku­pi­nu, kto­rá má mož­nosť nie­len vý­raz­ne ov­plyv­niť ob­sah v mé­diách, ale do­kon­ca sa­ma tvo­riť a ší­riť ob­sah.

Cha­rak­te­ri­zu­je ju in­ten­zív­nej­šie vy­uží­va­nie inter­ne­tu, neus­tá­la prí­tom­nosť smar­tfó­nu, ak­ti­vi­ta v rám­ci so­ciál­nych sie­tí. Prís­luš­ní­ci Ge­ne­rá­cie C jed­no­du­cho vstá­va­jú a za­spá­va­jú s mo­bi­lom pri­po­je­ným k inter­ne­tu, zdie­ľa­jú všet­ko, vždy a vša­de a keď pot­re­bu­jú ho­vo­riť s pria­teľ­mi, po­ra­diť sa, ale­bo si nie­čo zis­tiť, sia­ha­jú auto­ma­tic­ky po inter­ne­te. Keď ich nie­čo nadchne ale­bo roz­čú­li, da­jú to hneď ve­dieť os­tat­ným on­li­ne. Po­pu­lár­ny­mi té­ma­mi sú nap­rík­lad aj služ­by ope­rá­to­rov, re­cen­zie rôz­nych pro­duk­tov a za­ria­de­ní, upo­zor­ne­nia na zľa­vy, ale aj spo­lo­čen­ské té­my.

Do­da­toč­né in­for­má­cie:

 • Širo­ká po­nu­ka YouTu­be ka­ná­lov os­lo­vu­je ge­ne­rá­ciu pou­ží­va­te­ľov, kto­rá je zvyk­nu­tá sle­do­vať čo chcú, ke­dy chcú a to na kto­rom­koľ­vek za­ria­de­ní, kto­ré ma­jú prá­ve po ru­ke. Tí­to pou­ží­va­te­lia sú neus­tá­le pri­po­je­ní na inter­net a vy­ža­du­jú ori­gi­nál­ny ob­sah, kto­rý po­ze­ra­jú, dot­vá­ra­jú a zdie­ľa­jú na so­ciál­nych sie­ťach.
 • Čo ich fas­ci­nu­je na YouTu­be - pos­ky­tu­je od­liš­né spô­so­by zá­ba­vy v po­rov­na­ní s te­le­ví­ziou:

- Te­le­ví­zia je jed­nos­mer­ný ka­nál. YouTu­be je inter­ak­tív­ny a umož­ňu­je okam­ži­té zdie­ľa­nie.
- Te­le­ví­zor si tak jed­no­du­cho so se­bou ne­vez­me­te. YouTu­be je vša­de - vo vrec­ku, na ces­tách.
- Te­le­ví­zia os­lo­vu­je star­ších ľu­dí. YouTu­be os­lo­vu­je mla­dú ge­ne­rá­ciu.

 • YouTu­be je no­vým mies­tom, kde sa ho­vo­rí o všet­kom. Od spe­vá­ka Psy, cez Olym­pij­ské hry až po ta­nec Harlem Sha­ke, YouTu­be dnes jed­no­du­cho udá­va spo­lo­čen­ský a kul­túr­ny tón. Už aj Hit­pa­rá­da Bil­board Hot 100 ur­ču­je po­pu­la­ri­tu pies­ní aj poč­tom vzhliad­nu­tí na YouTu­be, čo zna­me­ná, že YouTu­be im po­má­ha prep­ra­co­vať sa na pop­red­né prieč­ky hit­pa­rád.

Viac in­for­má­cií o služ­be YouTu­be náj­de­te na strán­ke www.youtu­be.com/yt/about/sk/ a o par­tner­skom prog­ra­me na www.youtu­be.com/Par­tners.

Naj­nov­šie šta­tis­ti­ky

 • Kaž­dý me­siac nav­ští­vi YouTu­be jed­na mi­liar­da uni­kát­nych pou­ží­va­te­ľov (ma­rec 2013)
 • Už v ro­ku 2011 YouTu­be prek­ro­čil hra­ni­cu 1 bi­lió­nu vzhliad­nu­tí - to je tak­mer 140 vzhliad­nu­tí na kaž­dé­ho jed­né­ho člo­ve­ka na Ze­mi
 • Re­di­zajn plat­for­my YouTu­be a jed­not­li­vých ka­ná­lov, ako aj zvý­še­né in­ves­tí­cie do tvor­cov ob­sa­hu, vie­dlo k vý­znam­né­mu po­su­nu v sle­do­va­nos­ti - pou­ží­va­te­lia po­ze­ra­jú o 50% viac vi­deo ob­sa­hu ako mi­nu­lý rok, spo­lu sle­du­jú až 6 mi­liárd ho­dín vi­deí me­sač­ne, čo pred­sta­vu­je tak­mer 1 ho­di­nu me­sač­ne na kaž­dé­ho jed­né­ho člo­ve­ka na sve­te.
 • Na YouTu­be pri­bud­ne kaž­dú mi­nú­tu 100 ho­dín no­vých vi­deí
 • Na YouTu­be je nah­ra­tých viac vi­deí za deň, ako keď zo­be­rie­me vy­sie­la­nie troch naj­väč­ších ame­ric­kých vy­sie­la­cích spo­loč­nos­tí za pos­led­né 3 ro­ky
 • Po­kiaľ by sme zob­ra­li TOP 5 YouTu­be ka­ná­lov a po­rov­na­li ich s prog­ra­ma­mi káb­lo­vej te­le­ví­zie, umies­tni­li by sa z poh­ľa­du sle­do­va­nos­ti v pr­vej dvad­siat­ke
 • Za pos­led­ný rok sa zdvoj­ná­so­bil po­čet pou­ží­va­te­ľov, kto­rí za­ča­li od­obe­rať ob­sah z ka­ná­lov YouTu­be.
 • Čas na zís­ka­nie 100 ti­síc od­be­ra­te­ľov sa kaž­do­roč­ne skra­cu­je o po­lo­vi­cu. Nap­rík­lad par­tne­ri, kto­rí spus­ti­li svoj ka­nál v ro­ku 2010, pot­re­bo­va­li 15 me­sia­cov na pre­ko­na­nie hra­ni­ce 100 ti­síc od­be­ra­te­ľov, tí, kto­rí ich spus­ti­li v ro­ku 2011 už len 8 me­sia­cov a v tom­to ro­ku im na to sta­či­li už len 3 me­sia­ce.
 • 70% pou­ží­va­te­ľov YouTu­be sa na­chá­dza mi­mo USA
 • YouTu­be je lo­ka­li­zo­va­ný v 56 kra­ji­nách a dos­tup­ný v 61 ja­zy­koch
 • Po­čas dňa je naj­vyš­šia sle­do­va­nosť za­zna­me­na­ná vo ve­čer­ných ho­di­nách (v tzv. pri­me ti­me) na­prieč všet­ký­mi za­ria­de­nia­mi

Mo­ne­ti­zá­cia a rek­la­ma

 • Ti­sí­ce in­ze­ren­tov vy­uží­va­jú služ­bu TrueView (zob­ra­ze­nie rek­la­my pred spus­te­ním vi­dea); 75% rek­lám zob­ra­zu­jú­cich sa pred spus­te­ním vi­dea je mož­né pres­ko­čiť (ap­ríl 2013)
 • Služ­ba TrueView je jed­ným z naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich rek­lam­ných for­má­tov na plat­for­me YouTu­be, pri­čom sme za­zna­me­na­li až 4-ná­sob­ný ná­rast v poč­te sku­toč­ných vzhliad­nu­tí od mi­nu­lé­ho ro­ka (od feb­ruára 2012)
 • YouTu­be má až 200 krát viac „vi­deo" in­ze­ren­tov než prie­mer­ná ame­ric­ká te­le­víz­na sta­ni­ca
 • YouTu­be má viac ako mi­lión in­ze­ren­tov vy­uží­va­jú­cich rôz­ne for­my rek­la­my Goog­le, väč­ši­na z nich sú ma­lí pod­ni­ka­te­lia
 • Rek­la­ma na plat­for­me YouTu­be pod­po­ru­je pre­daj - až 46% pou­ží­va­te­ľov na­kú­pi­lo of­fli­ne (v ka­men­nej pre­daj­ni) po tom, čo vi­de­li rek­la­mu na YouTu­be a až 43% pou­ží­va­te­ľov na­kú­pi­lo on­li­ne (cez inter­net) po tom, čo vi­de­li rek­la­mu na YouTu­be (zdroj: YouTu­be re­port)

Par­tne­ri

 • Na YouTu­be je vy­še je­den mi­lión ka­ná­lov, kto­ré za­rá­ba­jú pros­tred­níc­tvom Par­tner­ské­ho prog­ra­mu YouTu­be
 • Ti­síc­ky tých­to ka­ná­lov ma­jú roč­ne až 6-ci­fer­né príj­my
 • Po­čas ro­ku 2011 sa po­čet par­tne­rov s príj­ma­mi vy­še 1000 USD me­sač­ne zdvoj­ná­so­bil
 • Rek­lam­ný for­mát TrueView po­má­ha par­tne­rom efek­tív­nej­šie mo­ne­ti­zo­vať svoj ob­sah a zá­ro­veň zní­žiť po­čet ľu­dí, kto­rí vi­deo pres­ta­nú sle­do­vať o 40% v po­rov­na­ní s ob­vyk­lým for­má­tomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter