Slovak Telekom odkúpi DIGI Slovakia a začlení ju do svojej skupiny

Slo­vak Te­le­kom, naj­väč­ší slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor, sa po nie­koľ­ko­me­sač­ných ro­ko­va­niach s kon­zor­ciom RCS & RDS do­ho­dol na od­kú­pe­ní 100% po­die­lu spo­loč­nos­ti DI­GI Slo­va­kia.

Tá­to ak­vi­zí­cia roz­ší­ri te­le­ko­mu­ni­kač­nú sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom o ďal­šie­ho vý­znam­né­ho čle­na. Pop­ri spo­loč­nos­tiach Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le orien­to­va­ných na on-li­ne ob­sah a Po­sAm s ICT služ­ba­mi po­sil­ní sku­pi­na svo­ju po­zí­ciu v seg­men­te TV slu­žieb.

„Na­ším cie­ľom v stred­no­do­bom ho­ri­zon­te je roz­ší­riť na­še por­tfó­lio a vy­užiť rast vo vy­bra­ných stra­te­gic­kých seg­men­toch, akým je aj di­gi­tál­na te­le­ví­zia. DI­GI Slo­va­kia sme si vy­bra­li vďa­ka jej etab­lo­va­nej zá­kaz­níc­kej bá­ze a dos­tup­nos­ti jej slu­žieb. Ve­rím, že jej ak­vi­zí­ciou zís­ka­jú na­ši exis­tu­jú­ci i bu­dú­ci zá­kaz­ní­ci množ­stvo vý­hod. Na­šou spo­loč­nou am­bí­ciou bu­de spo­jiť to naj­lep­šie z tech­no­ló­gií, prog­ra­mo­vej či ob­sa­ho­vej štruk­tú­ry di­gi­tál­nej TV na Slo­ven­sku," ozná­mil pri príl­eži­tos­ti ak­vi­zí­cie Mi­ros­lav Ma­jo­roš, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom.

Slo­vak Te­le­kom pô­so­bí na po­li di­gi­tál­nej te­le­ví­zie už ôs­my rok, pos­ky­tu­je di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu Ma­gio na me­ta­lic­kej, op­tic­kej sie­ti, aj cez sa­te­lit. V sú­čas­nos­ti má viac ako 180 ti­síc zá­kaz­ní­kov. V pos­led­nom ro­ku roz­ši­ru­je plat­for­mu Ma­gio aj do mo­bil­nej ob­las­ti pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Ma­gio TV Go s viac ako 15 ti­síc pou­ží­va­teľ­mi.

DI­GI Slo­va­kia pô­so­bí na Slo­ven­sku od ro­ka 2006 a pos­ky­tu­je káb­lo­vú te­le­ví­ziu a inter­net v 10 slo­ven­ských mes­tách. Väč­ši­na jej zá­kaz­ní­kov vy­uží­va prí­jem TV cez sa­te­lit. V sú­čas­nos­ti vy­uží­va jej služ­by TV a inter­ne­tu viac ako 270 ti­síc zá­kaz­ní­kov.

Zdroj: Slovak TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter