Ďalší vedecký park a výskumný ústav vyrastú v Žiline

Na Ži­lin­skej uni­ver­zi­te vy­ras­tie no­vý ve­dec­ký park aj vý­skum­ný ús­tav. Mi­nis­ter škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­šan Čap­lo­vič spo­lu s rek­tor­kou Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty v Ži­li­ne Ta­tia­nou Čo­re­jo­vou dnes pod­pí­sa­li zmlu­vy o pos­kyt­nu­tí ne­náv­rat­né­ho fi­nan­čné­ho prís­pev­ku na reali­zá­cie oboch pro­jek­tov.

Cel­ko­vé nák­la­dy na reali­zá­ciu Uni­ver­zit­né­ho ve­dec­ké­ho par­ku Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty pred­sta­vu­jú su­mu 41 mi­lió­nov eur a nák­la­dy na reali­zá­ciu pro­jek­tu Vý­skum­né cen­trum Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty pred­sta­vu­jú tak­mer 25,8 mi­lió­na eur. V oboch prí­pa­doch ide o viaczdro­jo­vé fi­nan­co­va­nie. Ako in­for­mo­val agen­tú­ru SI­TA ho­vor­ca mi­nis­tra škol­stva Mi­chal Ka­li­ňák, ter­mí­ny ukon­če­nia reali­zá­cie pro­jek­tov sú plá­no­va­né do 30. jú­na 2015.

Pro­jekt Uni­ver­zit­né­ho ve­dec­ké­ho par­ku Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty sa tý­ka vy­bu­do­va­nia uni­ver­zit­né­ho ve­dec­ké­ho par­ku s me­dzi­ná­rod­ne po­rov­na­teľ­ný­mi vý­stup­mi v ob­las­ti vý­sku­mu a vý­vo­ja a s dô­ra­zom na hos­po­dár­sky rast a roz­voj re­gió­nu.

Cie­ľom vý­skum­né­ho cen­tra je zvý­še­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti Slo­ven­ska ap­li­ká­ciou vý­sled­kov vý­sku­mu a ino­vá­cií do praxe. Fi­nan­čné pros­tried­ky bu­dú pos­kyt­nu­té z euro­fon­dov vo vý­ške 34,8 mi­lió­na eur, zo štát­ne­ho roz­poč­tu v ob­je­me 4,1 mi­lió­na eur a z vlas­tných zdro­jov vy­so­kej ško­ly v čias­tke 2,2 mi­lió­na eur.

Na reali­zá­ciu pro­jek­tu Vý­skum­né cen­trum Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty vy­čle­ni­li z euro­fon­dov 21,8 mi­lió­na eur, zo štát­ne­ho roz­poč­tu 2,6 mi­lió­na eur a z vlas­tných zdro­jov vy­so­kej ško­ly pros­tried­ky vo vý­ške 1,4 mi­lió­na eur.

Reali­zá­tor­mi pro­jek­tov bu­dú Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta v Ži­li­ne v spo­lup­rá­ci s Vý­skum­ným ús­ta­vom dop­rav­ným, a.s. v Ži­li­ne. Pro­jek­ty bu­dú fi­nan­co­va­né z Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj. Oba pro­jek­ty prip­ra­vo­va­la Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta v Ži­li­ne tak­mer dva ro­ky a pod­ľa jej rek­tor­ky Ta­tia­ny Čo­re­jo­vej pred­sta­vu­jú vý­znam­nú ob­lasť v čin­nos­ti ce­lej uni­ver­zi­ty.

"Tie­to pro­jek­ty po­va­žu­jem za veľ­mi dô­le­ži­té, keď­že spo­lu so Stre­doeuróp­skym tech­no­lo­gic­kým in­šti­tú­tom CEIT sa tak na se­ve­ro­zá­pa­de Slo­ven­ska vy­tvá­ra vý­znam­né cen­trum ve­dec­ko-vý­skum­nej čin­nos­ti, sku­toč­ný uni­ver­zit­ný park pre­po­je­ný tak na vy­so­koš­kol­ské vzde­lá­va­nia, ako aj na vý­skum, s nás­led­nou reali­zá­ciou v praxi," uvie­dol po pod­pi­se mi­nis­ter Du­šan Čap­lo­vič.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter