Nové trio pracovných staníc pre profesionálov s extrémnym výkonom

Spo­loč­nosť Dell mi­nu­lý týž­deň v Lon­dý­ne pred­sta­vi­la tri no­vé pra­cov­né sta­ni­ce ur­če­né pre pro­fe­sio­nál­nych pou­ží­va­te­ľov. Pr­vou no­vin­kou je naj­men­šia pra­cov­ná sta­ni­ca vo svo­jej trie­de − Dell Pre­ci­sion T1700 Small Form-Fac­tor. Ok­rem nej spo­loč­nosť pred­sta­vi­la tiež naj­vý­kon­nej­šiu pra­cov­nú sta­ni­ca pre skri­ne ty­pu RACK − Dell Pre­ci­sion R7610. Tro­ji­cu no­vá­či­kov uzat­vá­ra pra­cov­ná sta­ni­ca v pre­ve­de­ní Mi­ni-Tower Dell Pre­ci­sion T1700 Mi­ni-Tower.

„Pri­da­ním naj­men­šej a naj­vý­kon­nej­šej pra­cov­nej sta­ni­ce do por­tfó­lia Dell Pre­ci­sion pok­ra­ču­je­me v uvá­dza­ní ino­va­tív­nych pra­cov­ných sta­níc, kto­ré v se­be in­teg­ru­jú naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie," ho­vo­rí Petr Za­jí­ček, Brand Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Dell.

Pre­ci­sion T1700 − ideál­ny pre za­čí­na­jú­cich pro­fe­sio­ná­lov
Dell Pre­ci­sion T1700 Small Form-Fac­tor po­nú­ka sil­ný vý­kon za ce­nu sto­lo­vé­ho po­čí­ta­ča. Keď­že ide o naj­men­šiu a naj­ľah­šiu pra­cov­nú sta­ni­cu vo svo­jej trie­de, mož­no ju pos­ta­viť tak­mer kde­koľ­vek, bez oh­ľa­du na pries­to­ro­vé ob­me­dzenia. Dell T1700 Small Form-Fac­tor, ale aj Dell Pre­ci­sion T1700 Mi­ni-Tower (MT) sú navr­hnu­té s oh­ľa­dom na pot­re­by pro­fe­sio­ná­lov, kto­rí pra­cu­jú s na vý­kon ná­roč­ný­mi gra­fic­ký­mi nás­troj­mi ale­bo ob­jem­ný­mi dá­ta­mi. Pra­cov­né sta­ni­ce sú ideál­ne aj pre na­sa­de­nie na vy­so­kých či stred­ných ško­lách, kde štu­den­ti pra­cu­jú s 2D či 3D si­mu­lá­cia­mi, ale­bo ap­li­ká­cia­mi, kto­ré vy­ža­du­jú mul­ti­tas­king.

V út­ro­bách T1700 SFF a T1700 MT sa skrý­va no­vá ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov In­tel pre trie­du pra­cov­ných sta­níc, pro­fe­sio­nál­na gra­fi­ka NVI­DIA a AMD s PCIx x16 Gen 3 slot­mi a roz­ší­re­nou ISV cer­ti­fi­ká­ciou. T1700 SFF ako je­di­ná pra­cov­ná sta­ni­ca po­nú­ka dva pred­né USB 3.0 por­ty. Pre maximál­ne zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty od­po­rú­ča Dell pri­po­jiť sta­ni­ce kom­bo dis­ple­jov Dell UltraS­harp U2312HM so sto­ja­nom Dell Dual Mo­ni­tor Stand MDS14.

Pre­ci­sion R7610 - nás­tup­ca vlaj­ko­vej lo­de Dell
Sta­ni­ca Dell Pre­ci­sion R7610 je prog­re­sív­nou mo­di­fi­ká­ciou vlaj­ko­vej lo­de spo­loč­nos­ti Dell − pra­cov­nej sta­ni­ce T7600. In­te­li­gen­tne navr­hnu­tá 2U konštruk­cia pre rack form-fac­tor je ideál­na pre dá­to­vé cen­trá. Dell Pre­ci­sion R7610 umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom cen­tra­li­zo­vať, za­bez­pe­čo­vať a spra­vo­vať dá­ta s dô­ra­zom na zlep­še­nie nák­la­do­vej efek­tív­nos­ti.

Naj­väč­šou vý­ho­dou pre na­sa­de­nie Dell Pre­ci­sion R7610 je rých­la náv­rat­nosť in­ves­tí­cie. Jej vý­kon mô­žu sú­čas­ne vy­uží­vať až šty­ria uží­va­te­lia bez to­ho, aby po­cí­ti­li zme­nu cho­va­nia sys­té­mu. Uži­toč­ná je aj mož­nosť vy­uží­vať sa­mos­tat­nú gra­fic­kú kar­tu buď jed­ným uží­va­te­ľom ale­bo vir­tuál­nym stro­jom vo vir­tua­li­zo­va­nom pros­tre­dí. R7610 pod­po­ru­je až šty­ri sa­mos­tat­né gra­fic­ké kar­ty - nap­rík­lad NVI­DIA Quad­ro, AMD Fi­reP­ro™ W5000 či vy­so­ko­vý­kon­né kar­ty NVI­DIA Quad­ro K4000 ale­bo maximál­ne tri NVI­DIA Quad­ro K5000.

Pra­cov­ná sta­ni­ca Dell Pre­ci­sion R7610 bu­de na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ná od 21. má­ja za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 2 242 €. Pre­ci­sion T1700 v pre­ve­de­ní Mi­ni-Tower a Small Form-Fac­tor bu­dú ce­los­ve­to­vo dos­tup­né od 4. jú­na. Ce­ny bu­dú ozná­me­né do­da­toč­ne.

Zdroj: DellOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter