TP-LINK TL-PA4010PKIT: nová sada powerline adaptérov prináša vstavanú zásuvku a rýchlosť až 500 Mbit/s

TL-PA4010P_KIT-02.jpg Spo­loč­nosť TP-LINK, ce­los­ve­to­vý do­dá­va­teľ do­má­cich a SO­HO sie­ťo­vých pro­duk­tov, uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vú sa­du powerli­ne adap­té­rov TL-PA4010PKIT, ur­če­ných pre vy­so­ko­rý­chlost­ný pre­nos dá­to­vých pa­ke­tov pros­tred­níc­tvom elek­tric­kých roz­vo­dov.

No­vin­ka do­ká­že pre­me­niť exis­tu­jú­ce elek­tric­ké ob­vo­dy vo vy­so­ko­rý­chlos­tnú po­čí­ta­čo­vú sieť, a to bez nut­nos­ti na­ťa­ho­va­nia no­vých káb­lov a vŕta­nia do stien, čo oce­nia hlav­ne oby­va­te­lia by­tov v pa­ne­lo­vých do­moch. Adap­té­ry ma­jú na­vy­še v svo­jom te­le in­teg­ro­va­nú elek­tric­kú zá­suv­ku, po ich za­po­je­ní tak pou­ží­va­teľ nes­tra­tí mož­nosť pri­po­jiť k elek­tric­kej sie­ti ďal­šie za­ria­de­nie.

Až 500 Mbit/s na vzdia­le­nosť 300 met­rov
Vďa­ka pok­ro­či­lej tech­no­ló­gii Ho­meP­lug AV umož­ňu­jú adap­té­ry TP-LINK TL-PA4010P pre­ná­šať dá­ta teo­re­tic­kou rých­los­ťou až 500 Mbit/s, a to na maximál­nu vzdia­le­nosť 300 met­rov. Svo­je vy­uži­tie náj­du pri bu­do­va­ní kom­plet­ných do­má­cich sie­tí, rov­na­ko ako v prí­pa­de pri­po­je­nia her­ných kon­zol, set-top boxov, IPTV a sie­ťo­vých dis­kov v od­ľah­lých do­mo­vých pries­to­roch.

Jed­no­du­ché pri­po­je­nie a za­bez­pe­če­nie
Ak­ti­vá­ciu šif­ro­va­ných dá­to­vých pre­no­sov po elek­tric­kých roz­vo­doch s no­vou sa­dou powerli­ne adap­té­rov TL-PA4010PKIT zvlád­nu v troch kro­koch i tech­nic­ky me­nej zdat­ní pou­ží­va­te­lia. Adap­té­ry sta­čí za­po­jiť do elek­tric­kej zá­suv­ky, pros­tred­níc­tvom et­her­ne­to­vé­ho káb­la k nim pri­po­jiť kon­co­vé za­ria­de­nie a stla­čiť tla­čid­lo „en­cryp­tion".

Fil­ter pre lep­ší vý­kon a zní­že­nie spot­re­by až o 85 %
O hlad­ký pre­nos dát po elek­tric­kých roz­vo­doch sa sta­rá sie­ťo­vý fil­ter, kto­rý op­ti­ma­li­zu­je ko­mu­ni­ká­ciu a od­stra­ňu­je z nej ne­žia­dú­ci šum, kto­rý ge­ne­ru­jú os­tat­né za­ria­de­nia pri­po­je­né k elek­tric­kej sie­ti. Vďa­ka to­mu mô­žu pou­ží­va­te­lia zís­kať sta­bil­nú sieť, kto­rá bu­de ne­zá­vis­lá na tom, koľ­ko za­ria­de­ní sa prá­ve pri­po­jí k elek­tric­kej sie­ti a aká je ich ener­ge­tic­ká ná­roč­nosť.

Sa­da adap­té­rov TP-LINK TL-PA4010PKIT pat­rí k no­vej ge­ne­rá­cii powerli­ne pro­duk­tov, kto­rá sa vy­zna­ču­je prak­tic­kým de­sig­nom a oh­ľa­dom na ži­vot­né pros­tre­die. Úspor­ný mód, kto­rý sa pri ne­čin­nos­ti auto­ma­tic­ky ak­ti­vu­je, to­tiž do­ká­že ušet­riť až 85% inak stra­te­nej ener­gie.

Sa­du powerli­ne adap­té­rov TL-PA4010PKIT mož­no za­kú­piť v sie­ťach auto­ri­zo­va­ných dis­tri­bú­to­rov a pre­daj­cov spo­loč­nos­ti TP-LINK za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 70,5 € vrá­ta­ne DPH.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti

  • Kom­pa­ti­bil­ná so štan­dar­dom Ho­meP­lug AV.
  • Rých­losť pre­no­su až 500 Mbit/s na maximál­nu vzdia­le­nosť 300 met­rov.
  • In­teg­ro­va­ná elek­tric­ká zá­suv­ka pre pri­po­je­nie ďal­ších za­ria­de­ní.
  • Sie­ťo­vý fil­ter pre sta­bil­nej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu.
  • Vďa­ka fun­kcii Plug and Play nie je nut­né adap­té­ry kon­fi­gu­ro­vať.
  • Pa­ten­to­va­ný re­žim Power-Sa­ving Mo­de s re­duk­ciou spot­re­by elek­tric­kej ener­gie až o 85 %.
  • 128bi­to­vé AES šif­ro­va­nie za­is­ťu­jú­ce bez­peč­nosť pre­ná­ša­ných dát.
  • Pod­po­ra pro­to­ko­lu IGMP pre mul­ti­cas­to­vé pre­no­sy s op­ti­ma­li­zá­ciou pre IPTV.

Adapteri_tab.jpg

Zdroj: TP-LINKOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter