Slovenskí študenti bodovali na prestížnej súťaži mladých vedcov Intel ISEF

Po viac ako týž­deň tr­va­jú­com pred­sta­vo­va­ní a ob­ha­jo­va­ní svo­jich štu­den­tský prác, v pia­tok 17. 5. 2013 vy­vr­cho­li­lo fi­ná­le ce­los­ve­to­vej štu­den­tskej sú­ťa­že s náz­vom In­tel ISEF. Spo­loč­nosť In­tel a So­cie­ty for Scien­ce & the Pub­lic ozna­či­li za ab­so­lút­ne­ho ví­ťa­za 19-roč­né­ho Ionu­ta Bu­dis­tea­nua z Ru­mun­ska, kto­rý si od­nie­sol ce­nu Gor­do­na E. Moo­ra a ho­to­vosť 75 000 do­lá­rov.

Slo­ven­sko bo­lo rep­re­zen­to­va­né sied­my­mi na­da­ný­mi štu­den­tmi, kto­rí sa sna­ži­li vy­nik­núť me­dzi viac ako 1 500 ro­ves­ník­mi z ce­lé­ho sve­ta. Naj­lep­ším slo­ven­ským umies­tne­ním na sú­ťa­ži In­tel ISEF 2013 je 3. mies­to v hlav­ných ce­nách kto­ré zís­kal v ka­te­gó­rii Ma­te­ma­ti­ka a fy­zi­ka Mi­chal Rač­ko. Umies­tne­nie a od­me­nu 1 000 do­lá­rov dos­tal za pro­jekt Konštruk­cie Farnswor­thov­ho fú­zo­ra.

Špe­ciál­ny­mi ce­na­mi Pris­cil­la and Bart Bok, oce­ni­la Pa­ci­fic­ká as­tro­no­mic­ká spo­loč­nosť a Ame­ric­ká as­tro­no­mic­ká spo­loč­nosť, pro­jekt X-ray me­ra­nia dy­na­mi­ky vy­bra­ných po­zos­tat­kov su­per­nov, kto­ré­ho autor­kou je 16-roč­ná Mi­chae­la Br­chne­lo­vá z Bra­tis­la­vy. Umies­tni­la sa na 2. mies­te a ok­rem ce­ny zís­ka­la od­me­nu 500 do­lá­rov a lís­tok a le­ten­ku na ude­ľo­va­nie tých­to cien, kto­ré sa bu­de ko­nať vo Was­hin­gto­ne za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka.

Spo­loč­ná tech­no­lo­gic­ká kor­po­rá­cia ohod­no­ti­la pro­jekt Mi­cha­la Rač­ka ce­nou tej­to kor­po­rá­cie, me­dai­lou a od­me­nou 3 000 do­lá­rov. Mi­chal Rač­ko pre­zen­to­val svoj pro­jekt Konštruk­cie Farnswor­thov­ho fú­zo­ra, ako ma­tu­rant gym­ná­zia a od sep­tem­bra má za­čať štu­do­vať na Sta­te Colle­ge v Lon­dý­ne vo Veľ­kej Bri­tá­nií.

In­tel ISEF je naj­väč­šia a je­di­ná ce­los­ve­to­vá sú­ťaž pre štu­den­tov stred­ných škôl, kto­rú od ro­ku 1950 or­ga­ni­zu­je Spo­loč­nosť pre ve­du a ve­rej­nosť. Od ro­ku 1997 ju spon­zo­ru­je spo­loč­nosť In­tel.

„Ten­to rok sa na sú­ťa­ži In­tel ISEF zú­čas­tni­lo množ­stvo dob­rých a za­ují­ma­vých pro­jek­tov, kto­ré ot­vá­ra­jú mož­nos­ti v blíz­kej aj vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti. Slo­ven­skí štu­den­ti do­siah­li po­zo­ru­hod­né vý­sled­ky a pro­jekt Mi­cha­la Rač­ka hod­no­ti­la ko­mi­sia veľ­mi vy­so­ko." ko­men­tu­je ten­to roč­ník Pa­vel Svo­bo­da zo spo­loč­nos­ti In­tel.

Mi­chal Rač­ko (mi­chaelrac­ko@gmail.com) - Je­ho pro­jekt je o Farnswor­tho­vom fú­zo­re. Je to za­ria­de­nie, v kto­rom mô­že­me do­siah­nuť fú­ziu, te­da jad­ro­vú reak­ciu me­dzi jad­ra­mi ťaž­ké­ho vo­dí­ka- deu­té­ria. Ide v pod­sta­te o jad­ro­vý reak­tor. V pro­jek­te sa sna­žil zme­rať zá­vis­losť poč­tu neut­ró­nov, kto­ré vznik­nú pri zráž­ke ja­dier od na­pä­tia, kto­rým jad­ra urý­chľu­je­me.

Zdroj: IntelOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter