Internet: Proti netolerancii kampaňou Bez nenávisti na internete

Za­sta­viť ší­re­nie ne­to­le­ran­cie na inter­ne­te má po­môcť ce­loeuróp­ska kam­paň Ra­dy Euró­py "Bez ne­ná­vis­ti na inter­ne­te," kto­rá dnes od­štar­to­va­la aj na Slo­ven­sku. Je za­me­ra­ná hlav­ne na mla­dých ľu­dí.

Cieľ­mi kam­pa­ne je in­for­mo­vať, bú­rať pred­sud­ky, mý­ty a uvá­dzať ve­ci na pra­vú mie­ru. "Kam­paň má hlav­ne vzde­lá­vať mla­dých ľu­dí, aby sa vy­va­ro­va­li a hľa­da­li al­ter­na­tí­vy, ako rea­go­vať na ne­ná­vis­tné vy­jad­re­nia, ako sa s ni­mi vy­rov­nať, prí­pad­ne akým spô­so­bom ďa­lej ko­mu­ni­ko­vať s ľuď­mi, kto­rí na inter­net ne­ná­vis­tné vy­jad­re­nia dá­va­jú," po­ve­da­la Eva Ma­sá­ro­vá z od­bo­ru mlá­de­že a ko­mu­ni­tár­nych prog­ra­mov mi­nis­ter­stva škol­stva.

Kam­paň sa bu­de sna­žiť za­po­jiť a vtiah­nuť do tej­to prob­le­ma­ti­ky čo naj­viac mla­dých ľu­dí, kto­rých sa tý­ka evi­den­tne naj­viac. Dneš­ným dňom fun­gu­je aj ofi­ciál­na inter­ne­to­vá strán­ka kam­pa­ne www.bez­ne­na­vis­ti.sk. V rám­ci kam­pa­ne bu­de množ­stvo kul­túr­nych či špor­to­vých po­du­ja­tí. S kam­pa­ňou sa mla­dí ľu­dia stret­nú aj na let­ných fes­ti­va­loch. Dnes ju ofi­ciál­ne spus­ti­li v dvoch mes­tách - Bra­tis­la­ve a Ži­li­ne.

Ofi­ciál­nu zá­šti­tu nad kam­pa­ňou preb­ral od­bor mlá­de­že a ko­mu­ni­tár­nych prog­ra­mov mi­nis­ter­stva škol­stva, kto­rý zria­dil Ná­rod­ný vý­bor kam­pa­ne Ra­dy Euró­py "Bez ne­ná­vis­ti na inter­ne­te". Je­ho člen­mi sú re­zor­ty škol­stva, vnút­ra, za­hra­nič­ných ve­cí, mi­mov­lád­ky či štu­den­tské or­ga­ni­zá­cie.

Štát­ny ta­jom­ník mi­nis­ter­stva škol­stva Šte­fan Chu­do­ba do­dal, že cel­ko­vá úro­veň ko­mu­ni­ká­cie na so­ciál­nych sie­ťach je na prek­va­pu­jú­co níz­kej úrov­ni. Pre­ja­vy ne­to­le­ran­cie nie sú ni­čím no­vým. "Má­me v ru­kách kom­plex­ný nás­troj, kto­rý sú­vi­sí s tým, aké hod­no­ty bu­de na­ša mla­dá ge­ne­rá­cia uz­ná­vať," do­dal Chu­do­ba.

Po­lí­cia sa pod­ľa pr­vé­ho vice­pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru SR Mi­la­na Lu­čan­ské­ho stre­tá­va s rôz­ny­mi pre­jav­mi ne­ná­vis­ti. Väč­ši­nou ide o extrém­izmus, neo­na­cis­tic­ké a fa­šis­tic­ké sym­bo­ly, ich pre­daj, dis­tri­bú­ciu a roz­mno­žo­va­nie.

Ale stre­tá­va sa aj s pre­jav­mi xeno­fó­bie, pot­lá­ča­nia zá­klad­ných ľud­ských práv, ra­siz­mom či pre­jav­mi ne­ná­vis­ti vo­či men­ši­nám a pris­ťa­ho­val­com. Tie­to prí­pa­dy rie­šia sa­mos­tat­né od­bo­ry, kto­ré sa za­obe­ra­jú extré­miz­mom a di­vác­kym ná­si­lím. Roz­ma­chom inter­ne­tu sa zvy­šu­je aj ano­ny­mi­ta pris­pie­va­te­ľov, kto­rí si my­slia, že pri zvý­še­ní ano­ny­mi­ty mô­žu zís­ka­vať no­vých ľu­dí a ší­riť svo­je my­šlien­ky bez to­ho, aby bo­li pos­tih­nu­tí. Lu­čan­ský však zdô­raz­nil, že to­mu ve­nu­jú zvý­še­nú po­zor­nosť.

"Sna­ží­me sa vy­pát­rať kon­krét­nych blo­ge­rov, aj keď je to čin­nosť dosť ná­roč­ná a prob­le­ma­tic­ká, le­bo dnes tí blo­ge­ri sú po­čí­ta­čo­vo tak vy­ba­ve­ní, že je prob­lém kon­krét­nych ľu­dí po­tom aj za­dr­žať, za­is­tiť a preu­ká­zať im tú­to tres­tnú čin­nosť," do­dal. Ano­nym­ní blo­ge­ri si však pod­ľa ne­mô­žu byť is­tí, že ich po­lí­cia ne­vy­pát­ra.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter