Tatra banka podporí nápady študentov na podnikanie

Na­dá­cia Tat­ra ban­ky už po tre­tík­rát pod­po­rí ori­gi­nál­ne ná­pa­dy štu­den­tov na reál­ne pod­ni­ka­nie. Zá­ujem­co­via mô­žu pos­lať svo­je ino­va­tív­ne pro­jek­ty do 31. jú­la a zís­kať pod­po­ru až vo vý­ške 5 000 eur.

"Mla­dí ľu­dia pre nás pred­sta­vu­jú ob­rov­ský po­ten­ciál pri­chá­dzať s net­ra­dič­ný­mi ná­pad­mi a ich rie­še­ním. Ve­rí­me, že grant, kto­rý od nás zís­ka­jú na roz­vi­nu­tie svo­jej bu­si­ness idey, bu­de reál­nym mo­ti­vač­ným štar­tom do ich ďal­šie­ho pod­ni­ka­nia," po­ve­da­la ma­na­žér­ka na­dá­cie a spon­zo­rin­gu Zu­za­na Böhme­ro­vá. Gran­to­vý prog­ram Bu­si­ness Idea má za cieľ pod­po­riť naj­lep­šie reali­zo­va­teľ­né plá­ny štu­den­tov a po­môcť im spl­niť si tak svoj pod­ni­ka­teľ­ský sen.

Na­dá­cia Tat­ra ban­ky tou­to ces­tou pod­po­rí štu­den­tov pri naš­tar­to­va­ní ich pod­ni­ka­teľ­ské­ho zá­me­ru, aby po skon­če­ní vy­so­kej ško­ly neos­tá­va­li ne­za­mes­tna­ní, aby ne­mu­se­li hľa­dať za­mes­tna­nie pod úro­veň zís­ka­né­ho stup­ňa vzde­la­nia. Ten­to grant je ot­vo­re­ný štu­den­tom všet­kých vy­so­kých škôl a uni­ver­zít bez oh­ľa­du na ich za­me­ra­nie.

Na grant má ísť 20-ti­síc eur, na je­den pro­jekt pôj­de maximál­ne 5 000 eur. Viac in­for­má­cií, kri­té­riá a elek­tro­nic­ký for­mu­lár gran­tu je na ad­re­se http://www.na­da­cia­tat­ra­ban­ky.sk/gran­to­vy-prog­ram­bu­si­ness-idea. Do pos­led­né­ho ko­la gran­tu Bu­si­ness Idea sa prih­lá­si­lo 21 pro­jek­tov, z kto­rých ne­zá­vis­lá hod­no­tia­ca ko­mi­sia vy­bra­la šty­ri naj­lep­šie. Tie na­dá­cia pod­po­ri­la cel­ko­vou su­mou 20 000 eur, in­for­mo­va­la Böhme­ro­vá.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter