Konica Minolta získala hodnotenie FSE4Good už desiaty rok v rade

Ko­ni­ca Mi­nol­ta, Inc., (ďa­lej len Ko­ni­ca Mi­nol­ta) dnes ozná­mi­la, že je opäť sú­čas­ťou glo­bál­ne­ho in­dexu FTSE4­Good, kto­rý zos­ta­vu­je vo Veľ­kej Bri­tá­nii FTSE Group* (FTSE). Ide o je­den z naj­zná­mej­ších in­dexov na sve­te pre ko­mu­ni­tu spo­lo­čen­sky zod­po­ved­né­ho in­ves­to­va­nia. Ko­ni­ca Mi­nol­ta zís­ka­la ta­ké­to vy­zna­me­na­nie už de­sia­ty raz.

Ko­ni­ca Mi­nol­ta bo­la ne­zá­vis­le hod­no­te­ná pod­ľa prís­nych en­vi­ron­men­tál­nych, spo­lo­čen­ských a práv­nych kri­té­rií FTSE. Vý­sled­kom bo­lo za­ra­de­nie spo­loč­nos­ti do in­dexu, kto­rý uľah­ču­je roz­ho­do­va­nie o in­ves­tí­ciách do spo­loč­nos­tí, kto­ré spĺňa­jú glo­bál­ne uz­ná­va­né štan­dar­dy spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti.

V ak­tuál­nom hod­no­te­ní zís­ka­la Ko­ni­ca Mi­nol­ta pl­ný po­čet bo­dov v en­vi­ron­men­tál­nej ob­las­ti, ako aj vy­so­ké znám­ky v iných ob­las­tiach. Vďa­ka ob­rov­ské­mu úsi­liu o neus­tá­le zlep­šo­va­nie a ref­lek­to­va­nie me­nia­cich spo­lo­čen­ských po­trieb a oča­ká­va­ní je Ko­ni­ca Mi­nol­ta sú­čas­ťou toh­to glo­bál­ne­ho in­dexu už od ro­ku 2003. „Sme sku­toč­ne hr­dí, že sa kro­ky fir­my v ob­las­ti spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti uká­za­li správ­ne už de­sia­ty raz," po­ve­dal Lu­káš Csic­so­la, mar­ke­tin­go­vý koor­di­ná­tor spo­loč­nos­ti Ko­ni­ca Mi­nol­ta Slo­va­kia spol. s r. o. „Na­ša fi­lo­zo­fia tkvie vo vy­tvá­ra­ní no­vých hod­nôt, a to v se­be skrý­va viac než len tvor­bu no­vých rie­še­ní a slu­žieb s ino­va­tív­ny­mi fun­kcia­mi. Ide o vní­ma­nie spo­loč­nos­ti Ko­ni­ca Mi­nol­ta v kon­texte glo­bál­nej sfé­ry, kto­rá reali­zu­je nie­len ob­chod­né a vý­rob­né kro­ky, ale aj pl­ní svo­je spo­lo­čen­ské a eko­lo­gic­ké zá­väz­ky vo­či sve­tu, v kto­rom ži­je­me."

Pop­ri FTSE4­Good Glo­bal In­dex bo­la Ko­ni­ca Mi­nol­ta za­ra­de­ná nap­rík­lad aj do in­dexov Dow Jo­nes Sus­tai­na­bi­li­ty World In­dex, Ro­be­co­SAM, Mor­nin­gstar So­cial­ly Res­pon­sib­le In­ves­tment In­dex.

Zdroj: Konica MinoltaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter