DATALAN IT FORUM 2013: príďte sa inšpirovať

Vy­še dve de­siat­ky od­bor­ní­kov zo Slo­ven­ska a za­hra­ni­čia. Tak bu­de vy­ze­rať za­jtraj­šia kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN IT FO­RUM 2013, kto­rá sa ko­ná v ho­te­li NH Ga­te One v Bra­tis­la­ve.

25 in­špi­ra­tív­nych biz­nis ná­pa­dov a prík­la­dov z praxe v prie­be­hu pia­tich ho­dín. Vy­še dve de­siat­ky od­bor­ní­kov zo Slo­ven­ska a za­hra­ni­čia. Tak bu­de vy­ze­rať za­jtraj­šia kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN IT FO­RUM 2013, kto­rá sa ko­ná v ho­te­li NH Ga­te One v Bra­tis­la­ve.

Event-dri­ven mar­ke­ting, ana­lý­zy fi­nan­čných tran­sak­cií, res­pon­zív­ny web, vir­tuál­ne des­kto­py, mo­bil­né CRM, mo­bi­li­ta v me­di­cí­ne i vo vý­ro­be, so­ciál­ne sie­te. To je len časť z tren­dov, ná­pa­dov a ino­vá­cií, kto­rým sa bu­de ve­no­vať kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN IT FO­RUM. „Ne­bu­de­me iba roz­prá­vať. Uká­že­me množ­stvo prík­la­dov z praxe, pre­zen­to­va­né rie­še­nia si bu­dú môcť hos­tia kon­fe­ren­cie otes­to­vať," ho­vo­rí vý­kon­ný ria­di­teľ DA­TA­LA­Nu Mi­chal Kla­čan. To všet­ko s jed­ným cie­ľom: po­núk­nuť in­špi­rá­ciu, kto­rá fir­mám po­mô­že us­pieť v di­gi­tál­nej ére. A to bez oh­ľa­du na to, či pot­re­bu­je zlep­šiť vnút­ro­fi­rem­né pro­ce­sy, mar­ke­tin­go­vé kam­pa­ne ale­bo pre­daj. DA­TA­LAN IT FO­RUM pre­to prez­ra­dí aj to, pre­čo dnes spo­loč­nos­ti zly­há­va­jú v tra­dič­nom pre­da­ji. Po­núk­ne rie­še­nie v po­do­be no­vé­ho nás­tro­ja - event-dri­ven mar­ke­tin­gu (EDM), kto­rý pred­sta­ví na reál­nych vý­sled­koch v 60 ban­kách. 

V sú­čas­nos­ti fir­my vi­dia ako kri­tic­kú ob­lasť aj zvy­šu­jú­ci sa ob­jem dát. Me­dzi­roč­ne do­sa­hu­je ná­rast dát o 40 až 50%, no fir­my z nich do­ká­žu vy­uží­vať iba štvr­ti­nu. DA­TA­LAN pred­sta­ví rie­še­nia, ako z veľ­ké­ho ob­je­mu dát zís­kať zmys­lupl­né in­for­má­cie a vy­užiť ich v biz­ni­se. „Kva­lit­ná ana­lý­za dát zís­ka­va na dô­le­ži­tos­ti. Zle ana­ly­zo­va­né in­for­má­cie pri­ná­ša­jú chyb­né biz­nis roz­hod­nu­tia. S ras­tú­cim ob­je­mom dát, kto­ré je pot­reb­né spra­co­vať, ri­zi­ko chy­by ras­tie. Pre­to si po­vie­me, ako spo­jiť tra­dič­né dá­ta a pro­ce­sy s veľ­ký­mi dá­ta­mi," vy­svet­ľu­je Sta­nis­lav Le­vár­sky z DA­TA­LA­Nu. 

In­for­mač­ná expló­zia však nie je je­di­ná, kto­rá kla­die pred fir­my no­vé úlo­hy. Je ňou aj expló­zia mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­ré za­čí­na­jú tr­hu do­mi­no­vať. Zá­kaz­ní­ci oča­ká­va­jú mo­bil­né služ­by vo všet­kých ob­las­tiach ži­vo­ta - chcú mať po­ru­ke svo­ju ban­ku, mes­to, či le­ká­ra. Na kon­fe­ren­cii DA­TA­LAN IT FO­RUM sa hos­tia doz­ve­dia, aké mož­nos­ti pre fir­my aj ve­rej­nosť pri­ná­ša­jú mo­der­né mo­bil­né ap­li­ká­cie. So zvy­šu­jú­cou sa pe­net­rá­ciou mo­bil­ných za­ria­de­ní je však na fir­my kla­de­ná aj po­žia­dav­ka ino­vo­vať pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. „Mo­der­ný web sa má za­ria­de­niu, na kto­rom je zob­ra­ze­ný, pris­pô­so­biť nie­len vzhľa­dom, ale aj ob­sa­hom," ho­vo­rí špe­cial­ista DA­TA­LA­Nu na mo­bi­li­tu Ro­man Ja­roš, kto­rý na kon­fe­ren­cii pred­ve­die mož­nos­ti res­pon­zív­ne­ho di­zaj­nu. 

Prak­tic­kých rád bu­dú sku­toč­ne de­siat­ky. In­špi­ro­vať sa ni­mi mô­žu nie­len IT ma­na­žé­ri, ale aj tí, kto­rí sa ve­nu­jú ob­cho­du, mar­ke­tin­gu, servis­u, pro­duk­tom a služ­bám či fi­rem­ným pro­ce­som. Všet­ci si mô­žu po­zrieť, ako sa dá do jed­né­ho pred­po­lud­nia vmes­tiť 27 tech­no­lo­gic­kých exper­tov a ma­na­žér­skych osob­nos­tí. 

Par­tner­mi kon­fe­ren­cie sú spo­loč­nos­ti IBM, HP a As­bis. Me­diál­ny­mi par­tner­mi sú IN­FOWARE, PC RE­VUE a týž­den­ník TREND. Pre viac in­for­má­cií o po­du­ja­tí klik­ni­te na www.da­ta­lan.sk/it­fo­rum.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter