EMC odhaľuje novú softwarovo definovanú úložnú platformu ViPR

Plat­for­ma umož­ňu­je pos­ky­to­va­te­ľom slu­žieb a IT od­de­le­niam vy­tvá­rať webo­vé šká­lo­va­teľ­né infra­štruk­tú­ry pre uk­la­da­nie dát bez nut­nos­ti naj­íma­nia sto­viek špe­cia­lis­tov. Ot­vo­re­ná a roz­ší­ri­teľ­ná ar­chi­tek­tú­ra vy­uží­va do­te­raj­šie in­ves­tí­cie do IT a bu­du­je zá­kla­dy pre bu­dúc­nosť, tran­spa­ren­tne sa in­teg­ru­je so softwaro­vo de­fi­no­va­ný­mi cen­tra­mi VMware.

Spo­loč­nosť EMC dnes pred­sta­vi­la rie­še­nie EMC ViPR, pr­vú softwaro­vo de­fi­no­va­nú úlož­nú plat­for­mu na sve­te. Keď­že ob­je­my dát spra­co­vá­va­né pos­ky­to­va­teľ­mi slu­žieb a pod­ni­ko­vý­mi dá­to­vý­mi cen­tra­mi ras­tú na úro­veň de­sia­tok až sto­viek pe­ta­baj­tov, nák­la­dy a zlo­ži­tosť v sú­vis­los­ti s ich spra­vo­va­ním sa stá­va­jú do bu­dúc­na neudr­ža­teľ­ný­mi. S vy­uži­tím rie­še­nia EMC ViPR pre sprá­vu úlož­nej infra­štruk­tú­ry a dát v nej umies­tne­ných, mô­žu or­ga­ni­zá­cie nie­len za­há­jiť pre­lo­mo­vé zme­ny v auto­ma­ti­zá­cii, ale ta­kis­to po­lo­žiť zá­kla­dy mo­der­nej úlož­nej ar­chi­tek­tú­ry pre bu­dú­ce na­sa­de­nie ap­li­ká­cií. Vďa­ka rie­še­niu EMC ViPR mô­žu pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb a IT od­de­le­nia pre­chá­dzať na pre­vádz­ko­vý mo­del šká­lo­va­teľ­ných dá­to­vých cen­tier bez nut­nos­ti naj­íma­nia sto­viek špe­cia­lis­tov na vy­tvo­re­nie špe­ci­fic­ky pris­pô­so­bi­vé­ho pros­tre­dia.

Pre­čí­taj­te si viac o tom­to rie­še­ní na EMC Pul­se, blo­gu spo­loč­nos­ti EMC o no­vin­kách a tech­no­ló­giách: pul­seb­log.emc.com

Plat­for­ma EMC ViPR je je­di­neč­ná z mno­hých dô­vo­dov, pre­to­že:

  • Za­bez­pe­ču­je sprá­vu ako úlož­nej infra­štruk­tú­ry (na­zý­va­nej Con­trol Pla­ne - ria­dia­ca vrstva), tak i dát ulo­že­ných v rám­ci tej­to infra­štruk­tú­ry (na­zý­va­nej Da­ta Pla­ne - dá­to­vá vrstva).
  • Umož­ňu­je od­de­liť ria­dia­cu od dá­to­vej vrstvy a pou­ží­vať obe spo­loč­ne ale­bo nao­pak, po­mo­cou ria­dia­cej vrstvy spra­vo­vať pod­kla­do­vé fun­kcie úlož­ných po­lí pros­tred­níc­tvom zá­sa­da­mi ria­de­nej auto­ma­ti­zá­cie. To je po­mer­ne ra­di­kál­ny od­klon od skor­ších snáh o vir­tua­li­zá­ciu úlo­žísk.
  • Po­nú­ka mož­nosť zob­ra­zo­vať ob­jek­ty ako sú­bo­ry a pos­ky­tu­je rých­ly prís­tup k sú­bo­rom bez la­ten­cie bež­nej u ob­jek­to­vých úlo­žísk.
  • Umož­ňu­je vý­hrad­ne softwaro­vú im­ple­men­tá­ciu, kto­rú je po­tom mož­né pre­vádz­ko­vať na hardware od spo­loč­nos­ti EMC, od iné­ho do­dá­va­te­ľa i na bež­ne dos­tup­nom spot­reb­nom hardware.

EMC ViPR Con­troller - ria­dia­ca vrstva
Ra­dič EMC ViPR Con­troller (Con­trol Pla­ne ale­bo ria­dia­ca vrstva, kto­rá za­bez­pe­ču­je sprá­vu úlož­nej infra­štruk­tú­ry) mô­že pri­niesť vý­znam­né vy­lep­še­nie v ob­las­ti auto­ma­ti­zá­cie, pre­to­že vir­tua­li­zu­je pod­kla­do­vú úlož­nú infra­štruk­tú­ru. Bež­né fun­kcie sprá­vy úlo­žísk, ako sú zria­ďo­va­nie ale­bo mig­rá­cia, sú úpl­ne abstra­ho­va­né, tak­že rôz­ne úlož­né po­lia mô­žu byť jed­not­ným spô­so­bom spra­vo­va­né ako je­di­ný fond pros­tried­kov. Pre sprá­vu tých­to vy­so­ko kom­plexných fun­kcií po­nú­ka plat­for­ma ViPR jed­no­du­ché, my­šou ov­lá­da­teľ­né pros­tre­die. (Ako ana­ló­giu je mož­né pred­sta­viť si uni­ver­zál­ny di­aľ­ko­vý ov­lá­dač pre ov­lá­da­nie TV, DVD preh­rá­va­ča, mul­ti­me­diál­ne­ho za­ria­de­nia a di­gi­tál­ne­ho vi­deo­re­kor­dé­ru.) Zá­kaz­ní­ci sa už ne­mu­sia za­obe­rať zlo­ži­tý­mi a ča­so­vo ná­roč­ný­mi pro­ces­mi správ v rôz­nych nás­tro­joch a roz­hra­niach, kto­ré sú ty­pic­ké pre he­te­ro­gén­ne úlož­né po­lia.

Po vy­tvo­re­ní je tie­to úlož­né fon­dy mož­né okam­ži­te sprís­tup­niť pre pou­ží­va­nie ap­li­ká­cia­mi. Pre tie­to úče­ly plat­for­ma ViPR pos­ky­tu­je sa­moob­služ­ný por­tál, na kto­rom mô­žu vlas­tní­ci ap­li­ká­cií pre­chá­dzať ka­ta­ló­gom úlož­ných slu­žieb a vy­be­rať si tie, kto­ré naj­lep­šie vy­ho­vu­jú ich pot­re­bám. IT od­de­le­nia tak zís­ka­va­jú úpl­ne bez­prob­lé­mo­vé pros­tre­die vo ve­rej­nom clou­de, pl­ne v sú­la­de s po­žia­dav­ka­mi a pred­sta­va­mi ap­li­kač­ných tí­mov.

V naj­tra­dič­nej­ších úlož­ných infra­štruk­tú­rach sa bu­de plat­for­ma EMC ViPR pou­ží­vať iba ako ria­dia­ca vrstva (Con­trol Pla­ne). Za­bez­pe­čí vy­hľa­da­nie úlo­žísk, vy­tvo­rí vir­tuál­ne fon­dy úlo­žísk a nás­led­ne tie­to fon­dy sprís­tup­ní ap­li­ká­ciám bez to­ho, aby pra­co­va­la s dá­ta­mi - to je už na sa­mot­nom úlož­nom po­li. Rov­na­ko ako do­ká­žu ope­rač­né sys­té­my za­bez­pe­čo­vať prí­tom­nosť kom­po­nen­tov ako gra­fic­ký kop­ro­ce­sor ( a pre­ná­šať na ne zod­po­ve­da­jú­ce úlo­hy), pra­cu­je ra­dič EMC ViPR Con­troller in­te­li­gen­tne s kom­po­nen­tmi pod­kla­do­vej úlož­nej infra­štruk­tú­ry. Je schop­ný po­sú­vať spra­co­va­nie na pod­kla­do­vé po­le a vy­uží­vať je­ho fun­kcie.

EMC ViPR Da­ta Servic­es - dá­to­vá vrstva
V prí­pa­de tra­dič­ných úloh, kto­ré vy­uží­va­jú sú­bo­ro­vé a blo­ko­vé uk­la­da­nie, us­tu­pu­je EMC ViPR do po­za­dia a po­ne­chá­va ro­lu dá­to­vej vrstvy na pod­kla­do­vom po­li ale­bo dá­tach ulo­že­ných v úlož­nej infra­štruk­tú­re. To pred­sta­vu­je väč­ši­nu ap­li­kač­ných úloh v rám­ci dá­to­vé­ho cen­tra a spo­loč­nosť EMC od­ha­du­je, že roz­sah tých­to úloh do ro­ku 2016 vzras­tie o 70 %. Zá­ro­veň sa ale ob­ja­vu­jú no­vé ap­li­kač­né úlo­hy, kto­ré čas­to pra­cu­jú s ob­rov­ský­mi dá­to­vý­mi ob­je­ma­mi (Big Da­ta) a ob­slu­hu­jú ti­sí­ce či mi­lió­ny uží­va­te­ľov.

Spo­loč­nosť EMC od­ha­du­je, že roz­sah tých­to úloh do ro­ku 2016 vzras­tie o 700 % - o rad viac ako tra­dič­né úlo­hy.

Plat­for­ma ViPR je je­di­neč­ná aj vďa­ka svo­jej schop­nos­ti zob­ra­ziť ob­jek­ty ako sú­bo­ry, čím za­bez­pe­ču­je rých­ly prís­tup k sú­bo­rom bez la­ten­cie bež­nej v prí­pa­de ob­jek­to­vých úlo­žísk.

Ok­rem to­ho služ­ba ViPR HDFS Da­ta Servic­e umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom reali­zo­vať mies­tne ana­lý­zy na­prieč ce­lým he­te­ro­gén­nym úlož­ným pros­tre­dím. Vý­sled­kom je, že sa strá­ca ča­so­vo ná­roč­ná sprá­va he­te­ro­gén­nych úlož­ných pros­tre­dí a IT od­de­le­nia sa mô­žu ve­no­vať ob­chod­ný prio­ri­tám a ino­vá­ciám.

Z pod­sta­ty tých­to ap­li­ká­cií vy­plý­va, že sú za­lo­že­né na úpl­ne no­vej ar­chi­tek­tú­re. Po­žia­dav­ky na ma­sív­nu šká­lo­va­teľ­nosť di­ktu­jú jed­no­duch­šiu úlož­nú infra­štruk­tú­ru, kon­krét­ne ob­jek­to­vé úlo­žis­ká. Me­nia sa ta­kis­to prís­tu­po­vé me­tó­dy, z tra­dič­ných pro­to­ko­lov ako NFS a iS­CSI na no­vé pro­to­ko­ly ako HDFS, kto­ré sú vy­uží­va­né ako pod­kla­do­vé tech­no­ló­gia da­ta­báz Ha­doop. K pod­po­re tých­to no­vých ap­li­kač­ných ar­chi­tek­túr pos­ky­tu­je plat­for­ma EMC ViPR služ­by Ob­ject Da­ta Servic­es.

Služ­by ViPR Ob­ject Da­ta Servic­es pos­ky­tu­jú roz­hra­nie REST API kom­pa­ti­bil­né s tech­no­ló­gia­mi Ama­zon S3 a Open­Stack Swift a prís­tu­po­vé me­tó­dy HDFS. Sú­čas­né ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­ce tie­to roz­hra­nia API by pre­to ma­li fun­go­vať úpl­ne bez prob­lé­mov.

Ok­rem po­lí od iných vý­rob­cov a bež­né­ho spot­reb­né­ho hardwaru, pod­po­ru­jú služ­by ViPR

Ob­ject Da­ta Servic­es aj sú­čas­né po­le EMC At­mos, EMC VNX a EMC Isi­lon ako vrstvu pre tr­va­lé uk­la­da­nie dát. To zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je, na zá­kla­de po­trieb ich kon­krét­nych ap­li­kač­ných úloh, zvo­liť zod­po­ve­da­jú­cu vý­kon­nosť, kva­li­tu slu­žieb a nák­la­do­vosť. Spo­loč­nosť EMC plá­nu­je pos­tup­ne po­nú­kať ako sú­časť plat­for­my ViPR aj ďal­šie dá­to­vé služ­by.

Ne­de­li­teľ­ná sú­časť softwaro­vo de­fi­no­va­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra
Pros­tred­níc­tvom plat­for­my ViPR spo­loč­nosť EMC za­bez­pe­ču­je pre úlo­žis­ká rov­na­ké fun­kcie ako spo­loč­nosť VMware v prí­pa­de server­ov - abstrak­ciu, zdru­žo­va­nie do fon­dov a auto­ma­ti­zá­ciu infra­štruk­tú­ry.

Fon­dy úlož­ných pros­tried­kov vy­tvo­re­né po­mo­cou rie­še­nia EMC ViPR vy­uží­va­jú vý­ho­dy roz­hra­nia VMware API, tak­že sa v rám­ci pros­tre­dia VMware vSphe­re ja­via ako bež­né po­lia. Ok­rem to­ho sa ViPR Con­troller in­teg­ru­je so za­stre­šu­jú­cim nás­tro­jom vCloud Auto­ma­tion Cen­ter pre sprá­vu a or­ches­trá­ciu VMware SDDC a ta­kis­to s nás­tro­jom vCen­ter Ope­ra­tions Ma­na­ger. Úlo­žis­ká pre­to mô­žu byť na plat­for­me ViPR spra­vo­va­né ako ce­lok (a vy­stu­po­vať tak vo vir­tuál­nych pros­tre­diach Mic­ro­soft a Open­Stack) ale­bo ako ne­de­li­teľ­ná sú­časť softwaro­vo de­fi­no­va­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra VMware.

Cieľ návr­hu: cloud
Plat­for­ma EMC ViPR je navr­hnu­tá pre­dov­šet­kým pre clou­do­vé pros­tre­die a špe­ci­fic­ky pre pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb. Je však ta­kis­to vhod­ná pre rôz­ne pod­ni­ko­vé IT od­de­le­nia, kto­ré pra­cu­jú na tran­sfor­má­cií svo­jich slu­žieb na mo­del IT ako služ­ba a bu­du­jú inter­né webo­vé šká­lo­va­teľ­né clou­dy. ViPR má v tom­to oh­ľa­de glo­bál­ne dis­tri­buo­va­nú ar­chi­tek­tú­ru - umož­ňu­je IT od­de­le­niam vy­hnúť sa pre­ná­ša­niu ob­rov­ské­mu množ­stva dát cez sieť a nao­pak za­bez­pe­čo­vať fun­kcie ako mies­tna ana­lý­za. Plat­for­ma ViPR sa do­ká­že šká­lo­vať s oh­ľa­dom na rast poč­tu za­ria­de­ní a ob­jem dát. Nie je pri­tom oh­ro­ze­ná je­di­ným bo­dom zly­ha­nia a pos­ky­tu­je sa­mos­pra­vo­va­teľ­né a sa­mo­zria­ďo­va­cie pros­tre­die.

Ci­tá­cia ve­dú­ce­ho pred­sta­vi­te­ľa spo­loč­nos­ti EMC:
Ami­tabh Sri­vas­ta­va, pre­zi­dent di­ví­zie Ad­van­ced Software Di­vi­sion, EMC
„Vy­bu­do­va­nie webo­vých šká­lo­va­teľ­ných dá­to­vých cen­tier je pre pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb a veľ­ké or­ga­ni­zá­cie veľ­mi dô­le­ži­té. Roz­voj softwaro­vo de­fi­no­va­ných dá­to­vých cen­tier pred­sta­vu­je pre­lo­mo­vý krok sme­rom k za­bez­pe­čo­va­niu sprá­vy a vý­ko­nu pot­reb­né­ho k ochra­ne a vy­uží­va­niu dát. Iba od­de­le­ním dá­to­vých cen­tier od ich pod­kla­do­vé­ho hardwaru mô­žu IT od­de­le­nia pos­kyt­núť pros­tried­ky ako pris­pô­so­bi­teľ­né služ­by na vy­žia­da­nie. Plat­for­ma ViPR, ako je­di­né sú­čas­né rie­še­nie na tr­hu, do­ká­že pod­po­ro­vať IT služ­by v he­te­ro­gén­nych úlož­ných pros­tried­koch a pri­tom za­cho­vá­vať a roz­ši­ro­vať hod­no­tu pod­kla­do­vých úlož­ných po­lí. To v ob­las­ti úlo­žísk úpl­ne me­ní si­tuáciu."

Dos­tup­nosť:
EMC ViPR bu­de všeo­bec­ne k dis­po­zí­cii v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ku 2013.

 

Zdroj: EMCOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter