Slovenskí IT špecialisti s prestížnym britským bakalárskym titulom

Na­priek neus­tá­le ras­tú­cej ne­za­mes­tna­nos­ti na Slo­ven­sku zos­tá­va­jú IT špe­cia­lis­ti žia­da­ným a vy­so­ko nad­prie­mer­ne pla­te­ným tr­ho­vým ar­tik­lom. Pop­ri exis­tu­jú­cich do­má­cich vy­so­kých ško­lách vstu­pu­je na slo­ven­ský trh aj pres­tíž­na Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty of Lon­don. V spo­lup­rá­ci s Ne­zis­ko­vou or­ga­ni­zá­ciou Ap­tech Euro­pe po­nú­ka brit­ská uni­ver­zi­ta pr­vé me­dzi­ná­rod­né ba­ka­lár­ske štú­dium ap­li­ko­va­nej in­for­ma­ti­ky (BSc.) na Slo­ven­sku, ot­vá­ra­jú­ce dve­re do naj­väč­ších IT fi­riem kde­koľ­vek vo sve­te. 

Vý­ho­dou prog­ra­mu je mož­nosť strá­viť úvod­né dva roč­ní­ky na Slo­ven­sku, čo vý­raz­ne zni­žu­je nák­la­dy na štú­dium a po­byt v za­hra­ni­čí a vďa­ka flexibil­né­mu štu­dij­né­mu plá­nu mô­žu štu­den­ti po­čas štú­dia pra­co­vať, resp. pop­ri prá­ci štu­do­vať. Po­čas toh­to ob­do­bia ab­sol­vu­jú pos­lu­chá­či ka­riér­ny vzde­lá­va­cí prog­ram Ap­tech Cer­ti­fied Com­pu­ter Pro­fes­sio­nal (ACCP) a zís­ka­jú pres­tíž­ny cer­ti­fi­kát Ad­van­ced Di­plo­ma in Software En­gi­nee­ring (AD­SE). Vďa­ka ne­mu štu­den­ti na­do­bud­nú prak­tic­ké poz­nat­ky vo vý­vo­ji webo­vých a mo­bil­ných ap­li­ká­cií so za­me­ra­ním na prog­ra­mo­va­cie ja­zy­ky Ja­va a .NET.

Tre­tí roč­ník už ab­sol­vu­jú pria­mo na pô­de Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty of Lon­don, prip­ra­vu­je sa aj al­ter­na­tí­va for­mou on­li­ne kur­zov zo Slo­ven­ska. Tu si mô­žu vy­brať hneď z troch štu­dij­ných prog­ra­mov:

In­for­mač­né tech­no­ló­gie - prog­ram pos­kyt­ne ab­sol­ven­tom up­lat­ne­nie v ob­las­ti ria­de­nia IT pro­jek­tov s od­bor­ný­mi schop­nos­ťa­mi v ob­las­ti prak­tic­ké­ho webu, da­ta­báz a mul­ti­mé­dií. Štú­dium je za­me­ra­né na do­siah­nu­tie schop­nos­ti ana­ly­zo­vať, de­fi­no­vať zá­klad­né po­žia­dav­ky, vy­tvo­riť špe­ci­fi­ká­ciu, navr­hnúť rie­še­nie a nás­led­ne ho im­ple­men­to­vať a otes­to­vať. Ab­sol­ven­ti bu­dú ve­dieť ce­lý pro­ces vý­vo­ja, ako aj im­ple­men­tá­ciu vý­sled­né­ho pro­duk­tu od­ko­mu­ni­ko­vať IT pro­fe­sio­ná­lom a zís­ka­jú ve­do­mos­ti o pre­po­je­ní sve­ta in­for­mač­ných a te­le­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií so sve­tom biz­ni­su a e-com­mer­ce.

Biz­nis in­for­mač­né sys­té­my - prog­ram za­hŕňa šir­šie spek­trum tém od stra­te­gic­ké­ho ma­naž­men­tu in­for­mač­ných sys­té­mov cez da­ta­bá­zo­vý ma­naž­ment, až po inter­ak­tív­ny di­zajn. Pos­ky­tu­je in­for­má­cie o naj­nov­ších tren­doch v sek­to­re in­for­mač­ných sys­té­mov a nau­čí kľú­čo­vé zruč­nos­ti po­mo­cou naj­nov­ších ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Ab­sol­vent si os­vo­jí ho­lis­tic­ký prís­tup k in­for­mač­ným sys­té­mom. Štú­dium je vhod­né pre tých, kto­rí nep­re­fe­ru­jú prog­ra­mo­va­nie ako hlav­nú náplň svo­jej prá­ce, ale orien­tu­jú sa skôr na ma­naž­ment in­for­mač­ných sys­té­mov. 

In­for­mač­né tech­no­ló­gie a biz­nis in­for­mač­né sys­té­my - prog­ram je vhod­ný pre štu­den­tov so zá­uj­mom o in­for­mač­né tech­no­ló­gie a ich ap­li­ká­ciu vo sve­te biz­ni­su, pre­dov­šet­kým však v in­for­mač­ných sys­té­moch. Štú­dium sa za­me­ria­va na hlav­né tren­dy v ob­las­ti IT ako sú inter­net a webo­vé tech­no­ló­gie, na spô­so­by ich vy­uži­tia v ob­chod­nom pros­tre­dí, naj­mä však v od­vet­ví no­vých inter­ak­tív­nych mul­ti­mé­dií. Ab­sol­ven­ti na­do­bud­nú sú­bor kľú­čo­vých ve­do­mos­tí a zruč­nos­tí v ob­las­ti IT, kto­ré bu­dú dopl­ne­né o na­po­je­nie na reál­ne biz­nis pros­tre­die. 

„Spo­je­nie dvoch me­dzi­ná­rod­ných vzde­lá­va­cích in­šti­tú­cií v ob­las­ti IT dá­va mla­dým Slo­vá­kom je­di­neč­nú šan­cu naš­tar­to­vať svo­ju me­dzi­ná­rod­nú ka­rié­ru v jed­nej z naj­žia­da­nej­ších pra­cov­ných ob­las­tí. Úzko spo­lup­ra­cu­je­me s veľ­ký­mi IT spo­loč­nos­ťa­mi a poz­ná­me ich po­žia­dav­ky, z čo­ho vy­chá­dza­jú na­še učeb­né os­no­vy. Je to vô­bec pr­vé me­dzi­ná­rod­né vy­so­koš­kol­ské štú­dium v ob­las­ti IT na Slo­ven­sku," zdô­raz­ňu­je To­máš Bo­žik, ria­di­teľ Ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie Ap­tech Euro­pe, kto­rá spo­lup­ra­cu­je aj s IT gi­gan­tmi ako napr. Mic­ro­soft. 

„Sme hr­dí na spo­lup­rá­cu s Ap­tech Euro­pe, vďa­ka kto­rej si mô­žu ab­sol­ven­ti ka­riér­ne­ho vzde­lá­va­cie­ho prog­ra­mu ACCP vy­brať zo ši­ro­kej po­nu­ky ba­ka­lár­skych prog­ra­mov na Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty of Lon­don. Vzde­la­nie pos­ky­to­va­né spo­loč­nos­ťou Ap­tech Euro­pe prip­ra­vu­je štu­den­tov na vý­zvy vy­ššie­ho vzde­la­nia a dá­va im ši­ro­ké mož­nos­ti ďal­šie­ho aka­de­mic­ké­ho sme­ro­va­nia, a zá­ro­veň ot­vá­ra dve­re ku ka­rié­re vo via­ce­rých ob­las­tí IT. Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty of Lon­don a Ap­tech Euro­pe sa spo­loč­ne sna­žia zlep­šiť ka­riér­ne vy­hliad­ky svo­jich ab­sol­ven­tov," vy­jad­ri­la sa Step­ha­nie Heil­mann z Mid­dle­sex Uni­ver­si­ty of Lon­don.

"Mic­ro­soft si ce­ní a pod­po­ru­je kaž­dú ini­cia­tí­vu, kto­rej cie­ľom je skva­lit­ňo­va­nie vzde­lá­va­nia štu­den­tov s oh­ľa­dom na ich bu­dú­cu za­mes­tna­teľ­nosť, a zá­ro­veň zís­ka­nie kva­lit­nej a dob­re za­pla­te­nej prá­ce. Vzhľa­dom na to, že stá­le vní­ma­me ne­dos­ta­tok prip­ra­ve­ných IT pro­fe­sio­ná­lov na na­šom tr­hu, ví­ta­me ot­vo­re­nie me­dzi­ná­rod­né­ho ba­ka­lár­ske­ho štú­dia v od­bo­re ap­li­ko­va­nej in­for­ma­ti­ky aj na Slo­ven­sku," po­ve­da­la ma­na­žér­ka aka­de­mic­kých prog­ra­mov spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia Pau­la Ko­zu­bí­ko­vá Oká­ni­ko­vá.

Naj­bliž­šie ACCP štú­dium na Slo­ven­sku za­čí­na už v sep­tem­bri 2013.

Prih­lá­siť sa na štú­dium a viac in­for­má­cií o štú­diu mož­no zís­kať v cen­trá­le Ap­tech Euro­pe v Bra­tis­la­ve, prí­pad­ne na www.ap­tech-euro­pe.com ale­bo www.stu­diu­mit.sk do kon­ca jú­na.

Zdroj: Aptech EuropeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter