Samsung rozširuje základňu slovenských aplikácií v SMART televízoroch

Me­dzi množ­stvo ap­li­ká­cii pri­bud­nú dve spra­vo­daj­ské zo Slo­ven­ska - Top­ky a Spor­tky.

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak pred­sta­vu­je spo­loč­ne s por­tá­lom Zoz­nam dve no­vé spra­vo­daj­ské ap­li­ká­cie rov­no­men­ných web strá­nok www.top­ky.sk a www.spor­tky.sk pre pou­ží­va­te­ľov Sam­sung SMART TV.

Ap­li­ká­cia Top­ky zob­ra­zí sprá­vy zo server­a www.top­ky.sk z ob­las­tí po­li­ti­ka, eko­no­mi­ka, šport, no­vin­ky o ce­leb­ri­tách a pro­mi­nen­toch. In­for­má­cie zo sve­ta špor­tu, ako sú fut­bal, ho­kej, te­nis či mo­tor­izmus, si bu­de­te môcť pre­čí­tať v ap­li­ká­cii Spor­tky por­tá­lu www.spor­tky.sk. Obe ap­li­ká­cie po­nú­ka­jú rov­na­ký ob­sah, kto­rý je aj na webe, te­da vrá­ta­ne ga­lé­rií a vi­deí.

Ap­li­ká­cie sú dos­tup­né v SMART te­le­ví­zo­roch, Blu­Ray preh­rá­va­čoch a do­má­cich ki­nách Sam­sung ro­ku 2011 a 2012. Na ver­zii pre pro­duk­to­vé por­tfó­lio 2013 sa pra­cu­je a bu­de v doh­ľad­nej do­be do­kon­če­ná.

„Ap­li­ká­cie Top­ky a Spor­tky roz­ší­ria rad slo­ven­ských ap­li­ká­cií, čím vý­znam­nou mie­rou pris­pe­jú k spes­tre­niu po­nu­ky. Zá­ro­veň po­sil­ňu­jú zá­ze­mie lo­kál­nych ap­li­ká­cií a mo­ti­vu­jú ďal­šie spo­loč­nos­ti, aby sa pri­da­li k tým sú­čas­ným," uvie­dol Pa­vel Mi­ze­ra, Con­tent Spe­cia­list Smart TV spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter