3G internet po bezdrôtovej sieti s vreckovým modemom TP-LINK M5350

Spo­loč­nosť TP-LINK, ce­los­ve­to­vý do­dá­va­teľ do­má­cich a SO­HO sie­ťo­vých pro­duk­tov, pred­sta­vu­je na slo­ven­skom tr­hu vrec­ko­vý 3G mo­dem M5350. No­vin­ka do­ká­že zdie­ľať 3G pri­po­je­nie k inter­ne­tu pros­tred­níc­tvom Wi-Fi sie­te až pre 10 za­ria­de­ní sú­čas­ne.

Pre vy­tvo­re­nie hot­spo­tu sta­čí do za­ria­de­nia vlo­žiť SIM kar­tu a za­čať si uží­vať mo­bil­né­ho inter­ne­tu vša­de tam, kde je dos­tup­né 3G pok­ry­tie. Vďa­ka pod­po­re tech­no­ló­gie HSPA+ do­ká­že mo­dem sťa­ho­vať až rých­los­ťou 21,6 Mbit/s a od­osie­lať da­ta rých­los­ťou až 5,76 Mbit/s.* O na­pá­ja­nie mo­de­mu sa sta­rá ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 2000 mAh, stav za­ria­de­nia sa po­tom zob­ra­zu­je na dob­re či­ta­teľ­nom OLED dis­ple­ji.

Jed­no­du­ché zdie­ľa­nie 3G

Pre­nos­né mo­de­my s pod­po­rou 3G náj­du up­lat­ne­nie pre­dov­šet­kým na ces­tách. Za­ria­de­nie dis­po­nu­jú­ce iba USB roz­hra­ním už dnes ale ne­mu­sí sta­čiť, pre­to­že k inter­ne­tu sa dnes nep­ri­po­ju­jú iba no­te­boo­ky, ale stá­le čas­tej­šie tiež tab­le­ty a chyt­ré te­le­fó­ny. Vďa­ka mo­de­mu TP-LINK M5350 mož­no všet­ky za­ria­de­nia jed­no­du­cho pri­po­jiť k mo­bil­né­mu inter­ne­tu pros­tred­níc­tvom jed­nej SIM kar­ty s 3G ta­rif­ným plá­nom.

Vy­so­ko­ka­pa­cit­ná ba­té­ria

Vrec­ko­vý mo­dem TP- LINK M5350 dis­po­nu­je in­teg­ro­va­nou ba­té­riou o ka­pa­ci­te 2000 mAh, kto­rá pri bež­nom pou­ží­va­ní jed­né­ho uží­va­te­ľa (sur­fo­va­nie po inter­ne­te, vy­ba­vo­va­nie elek­tro­nic­kej poš­ty, po­čú­va­nie on­li­ne hud­by a pod.) dos­ta­ču­je na 7 až 10 ho­dín, v prí­pa­de nep­retr­ži­té­ho sťa­ho­va­nia či sle­do­va­nia on­li­ne vi­dea na 6 až 7 ho­dín.

Pre nep­retr­ži­tú pre­vádz­ku je mož­né mo­dem na­bí­jať pros­tred­níc­tvom mic­ro USB káb­la pria­mo z pre­nos­né­ho po­čí­ta­ča ale­bo s vy­uži­tím do­dá­va­né­ho adap­té­ru pri­po­jiť k elek­tric­kej zá­suv­ke.

Čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet a OLED dis­plej

Mo­dem je tiež vy­ba­ve­ný slo­tom pre pa­mä­ťo­vé kar­ty ty­pu mic­ro SD s maximál­nou ka­pa­ci­tou 32 GB, vďa­ka čo­mu pos­lú­ži zá­ro­veň ako čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia. Kom­pak­tné te­lo je dopl­ne­né za­bu­do­va­ným OLED dis­ple­jom, na kto­rom je mož­né okam­ži­te zis­tiť uži­toč­né in­for­má­cie ako úro­veň sig­ná­lu, typ sie­te (2G/3G), sta­tus bez­drô­to­vej sie­te a pri­po­je­nie, úro­veň na­bi­tia ba­té­rie ale­bo šta­tis­ti­ku pre­ne­se­ných dát.

Po­da­re­ný de­sign v tva­re ob­lé­ho ka­mien­ka

No­vin­ka M5350 sa pre svo­je ob­lé vrec­ko­vé pre­ve­de­nie, kto­ré mo­dem pre­dur­ču­je k po­hodl­né­mu pre­ná­ša­niu, mô­že už te­raz poch­vá­liť ce­na­mi iF De­sign a oce­ne­ním me­dzi­ná­rod­nej aso­ciá­cie CES pre rok 2013 za ino­va­tív­ny de­sign a pre­ve­de­nie.

Vrec­ko­vý 3G mo­dem TP-LINK M5350 je mož­né za­kú­piť v sie­ťach auto­ri­zo­va­ných dis­tri­bú­to­rov a pre­daj­cov spo­loč­nos­ti TP-LINK za do­po­ru­če­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 86,2 € vrá­ta­ne DPH.

* Reál­na maximál­na rých­losť sa mô­že lí­šiť pod­ľa ope­rá­to­ra a pre­vádz­ko­vých pod­mie­nok.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti

  • Za­bu­do­va­ný 3G mo­dem s pod­po­rou tech­no­ló­gie HSPA+.
  • Bez­drô­to­vé roz­hra­nie s pod­po­rou štan­dar­du 802.11n.
  • Rých­losť až 21,6 Mbit/s pre download a maximál­ne 5,76 Mbit/s pre up­load.
  • Pod­po­ra až 10 pou­ží­va­te­ľov sú­čas­ne.
  • In­teg­ro­va­ná ba­té­ria o ka­pa­ci­te 2000 mAh.
  • Vrec­ko­vý de­sign pre jed­no­du­ché pre­ná­ša­nie.
  • Na­bí­ja­nie pros­tred­níc­tvom mic­ro USB por­tu.
  • Sta­vo­vý OLED dis­plej.

Zdroj: TP-LINK


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter