GTS spúšťa nové webové stránky

Sku­pi­na GTS Cen­tral Euro­pe (GTS), pop­red­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný pos­ky­to­va­teľ in­teg­ro­va­ných ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní a slu­žieb dá­to­vých cen­tier v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe, spus­ti­la no­vú ver­ziu webo­vých strá­nok www.gtsce.com.

No­vé webo­vé strán­ky GTS po­nú­ka­jú mo­der­ný vzhľad s in­tui­tív­nou orien­tá­ciou a ak­tua­li­zo­va­ný ob­sah s no­vý­mi fun­kcia­mi. Vďa­ka jed­not­né­mu di­zaj­nu a preh­ľad­ným sek­ciám sa náv­štev­ní­ci mô­žu zoz­ná­miť s kom­plexným por­tfó­liom slu­žieb a rie­še­ní ce­lej sku­pi­ny GTS. No­vé webo­vé roz­hra­nie po­nú­ka jed­not­ný prís­tup k lo­kál­nym strán­kam v rod­nom ja­zy­ku všet­kých kľú­čo­vých čle­nov sku­pi­ny - Čes­kej re­pub­li­ky, Ma­ďar­ska, Poľ­ska, Ru­mun­ska a Slo­ven­ska.

No­vá ver­zia webo­vých strá­nok po­nú­ka zá­kaz­ní­kom ľah­ší prís­tup ku kľú­čo­vým in­for­má­ciám o pro­duk­toch a sie­ťach. Dy­na­mic­ký vzhľad strá­nok umož­ňu­je je­di­ným klik­nu­tím vy­be­rať sek­cie pod­ľa pro­duk­to­vej sku­pi­ny, ty­pu a od­bo­ru zá­kaz­ní­ka, či hľa­da­né­ho rie­še­nia.

Na­vy­še, zá­kaz­ní­ci mô­žu pou­ží­vať aj po­hodl­né on-li­ne nás­tro­je na zís­ka­nie pot­reb­ných in­for­má­cií pros­tred­níc­tvom por­tá­lu Zá­kaz­níc­kej pod­po­ry, inštruk­táž­nych vi­deí a prí­pa­do­vých štú­dií. Webo­vé strán­ky tak­tiež po­nú­ka­jú preh­ľad me­dzi­ná­rod­nej sie­te GTS vrá­ta­ne pod­rob­nej ma­py sie­tí jed­not­li­vých kra­jín a miest, s ur­če­ním po­lo­hy kaž­dé­ho dá­to­vé­ho cen­tra.

„Pros­tred­níc­tvom no­vých webo­vých strá­nok GTS pre­zen­tu­je svo­je ši­ro­ké spek­trum rie­še­ní a de­tail­ných zna­los­tí v ob­las­ti rie­še­ní pre fir­my. Jed­not­ný di­zajn sprí­jem­ňu­je uží­va­nie strá­nok a zá­ro­veň maximál­ne uľah­ču­je vý­ber in­for­má­cií, kto­ré zá­kaz­ní­ci vy­hľa­dá­va­jú," uvie­dol Sun­ny Ku­mar, vice­pre­zi­dent pre mar­ke­ting a roz­voj pod­ni­ka­nia. "Ino­vo­va­ný web je pre nás len jed­ným z mno­hých kro­kov, kto­rý­mi potvr­dzu­je­me a po­sil­ňu­je­me na­še pos­ta­ve­nie spo­ľah­li­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní pre re­gión, pri­ná­ša­jú­ce­ho pri­da­nú hod­no­tu pre svo­jich zá­kaz­ní­kov."

Zdroj: GTS Central Europe (GTS)Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter