Samsung získal hneď štyri ocenenia TIPA 2013 za fotoaparát NX300 a televízor F8000

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie, sa te­ší z ví­ťaz­stva hneď v šty­roch ka­te­gó­riách pres­tíž­nych cien aso­ciá­cie Tech­ni­cal Ima­ge Press As­so­cia­tion ( TI­PA) 2013. Pro­duk­ty Sam­sung si tak pri­pi­su­jú pr­ven­stvo za Naj­lep­ší pok­ro­či­lý CSC fo­toa­pa­rát" (Best CSC Ad­van­ced), „Naj­lep­šie mo­bil­né ob­ra­zo­vé za­ria­de­nie" (Best Mo­bi­le Ima­ging De­vi­ce), „Naj­lep­šia ino­vá­cia v ob­las­ti mo­bil­né­ho fo­tog­ra­fo­va­nia" (Best Ima­ging In­no­va­tion) a „Naj­lep­šia TV pre zob­ra­zo­va­nie fo­tog­ra­fií" (Best Pho­to TV).

Ten­to rok po pr­výk­rát zís­ka­li di­gi­tál­ne zob­ra­zo­va­cie za­ria­de­nia spo­loč­nos­ti Sam­sung tri oce­ne­nia TI­PA. In­te­li­gent­ný fo­toa­pa­rát Sam­sung NX300 bol vy­hlá­se­ný „Naj­lep­ším pok­ro­či­lým CSC fo­toa­pa­rá­tom", a potvr­dil tým svo­je mies­to jed­not­ky na tr­hu pok­ro­či­lých kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov (CSC). Naj­nov­ší 20,3 me­ga­pixelo­vý sní­mač APS-C CMOS, kto­rým je NX300 vy­ba­ve­ný, do­ká­že za­chy­tiť de­tai­ly vo vy­so­kej kva­li­te s mi­ni­mál­nou hla­di­nou šu­mu. Fo­tog­ra­fie sa vy­zna­ču­jú ver­ný­mi ži­vý­mi far­ba­mi a sú za všet­kých sve­tel­ných pod­mie­nok os­tré a jas­né. Širo­ký roz­sah cit­li­vos­ti (ISO 100-25600) zvy­šu­je vý­kon prís­tro­ja a umož­ňu­je za­chy­tá­vať nád­her­ne vy­vá­že­né ob­ráz­ky aj v tej naj­hl­bšej tme. No­vý hyb­rid­ný sys­tém auto­ma­tic­ké­ho os­tre­nia Hyb­rid Auto Fo­cus pos­ky­tu­je kom­bi­ná­ciu rých­lej a pres­nej fá­zo­vej de­tek­cie s de­tek­ciou kon­tras­tu. Uni­kát­na Wi-Fi ko­nek­ti­vi­ta pre zme­nu umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom okam­ži­te a bez­peč­ne svo­je fo­tog­ra­fie zdie­ľať s os­tat­ný­mi. Prá­ve všet­ky tie­to vý­ni­moč­né vlas­tnos­ti a fun­kcie zoh­ra­li úlo­hu pri roz­ho­do­va­ní aso­ciá­cie TI­PA pri ude­ľo­va­ní oce­ne­ní „Naj­lep­ší pok­ro­či­lý CSC fo­toa­pa­rát".

Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra zís­ka­la oce­ne­nie v ka­te­gó­rii „Naj­lep­šie mo­bil­né ob­ra­zo­vé za­ria­de­nie". Pod­ľa po­rot­cov TI­PA ten­to prís­troj na­no­vo de­fi­no­val ka­te­gó­riu fo­toa­pa­rá­tov s pod­po­rou ko­nek­ti­vi­ty. Fo­toa­pa­rát GA­LAXY je pr­vý na sve­te, kto­rý pou­ží­va sys­tém An­droid a pod­po­ru­je mo­bil­né sie­te tre­tej ge­ne­rá­cie. Spá­ja pro­fe­sio­nál­nu kva­li­tu špič­ko­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu s neob­me­dze­ný­mi mož­nos­ťa­mi Wi-Fi ko­nek­ti­vi­ty a pod­po­rou 3G/4G mo­bil­ných sie­tí. Bez­pros­tred­ne po vy­tvo­re­ní sním­ky si mô­žu pou­ží­va­te­lia sním­ky jed­no­du­cho pre­hlia­dať a up­ra­vo­vať na uni­kát­nom do­ty­ko­vom dis­ple­ji HD Su­per Clear s uh­lo­prieč­kou 4,8 pal­ca.

Ce­nu za „Naj­lep­šiu ino­vá­ciu v ob­las­ti mo­bil­né­ho fo­tog­ra­fo­va­nia" si od­nie­sol 2D/3D ob­jek­tív Sam­sung s oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 45 mm. Ide o vô­bec pr­vý ob­jek­tív pre bež­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý je vy­ba­ve­ný 3D sys­té­mom s je­di­nou op­tic­kou sús­ta­vou. Po­mo­cou 2D/3D ob­jek­tí­vu je mož­né zho­to­vo­vať fo­tog­ra­fie a pr­výk­rát aj vi­deá v roz­lí­še­ní Full HD/1080p.

Oce­ne­nie „Naj­lep­šia TV pre zob­ra­zo­va­nie fo­tog­ra­fií" pri­pad­lo mo­de­lu F8000 Smart LED 2D/3D spo­loč­nos­ti Sam­sung. Po­rot­co­via TI­PA uvied­li, že to­to za­ria­de­nie me­ní spô­sob, akým si pou­ží­va­te­lia na svo­jich te­le­ví­zo­roch pre­ze­ra­jú fo­tog­ra­fie. „Umož­ňu­je im to­tiž fo­tog­ra­fie up­ra­vo­vať a zdie­ľať ich na so­ciál­nych sie­ťach, pra­co­vať s ap­li­ká­cia­mi a pou­ží­vať te­le­ví­zor ako cen­trál­ny bod pre pri­po­je­nie k ce­lé­mu ra­du za­ria­de­ní," vy­hlá­si­li čle­no­via po­ro­ty TI­PA.

„Sme nes­mier­ne hr­dí na to, že sme tie­to pres­tíž­ne oce­ne­nia zís­ka­li," po­ve­dal Seok Pil Kim, pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Euro­pe. „Tie­to ce­ny sú od­bor­ným uz­na­ním to­ho, že Sam­sung aj na­ďa­lej po­nú­ka ino­va­tív­ne a prog­re­sív­ne zob­ra­zo­va­cie za­ria­de­nia, kto­rých hlav­ným cie­ľom je us­po­ko­jo­vať pot­re­by spot­re­bi­te­ľov, zjed­no­du­šiť tvor­bu ne­za­bud­nu­teľ­ných oka­mi­hov a umož­niť ich okam­ži­té zdie­ľa­nie a pre­ze­ra­nie," dopl­nil Seok Pil Kim.

Ce­ny aso­ciá­cie TI­PA sú ce­los­ve­to­vo po­va­žo­va­né za naj­pres­tíž­nej­šie oce­ne­nie v ob­las­ti fo­tog­ra­fic­kých a zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií. Kaž­dý rok vo­lí TI­PA to naj­lep­šie z pro­duk­tov a tech­no­ló­gií tý­ka­jú­cich sa fo­tog­ra­fo­va­nia, kto­ré bo­li pred­sta­ve­né v up­ly­nu­lom ro­ku. Toh­to­roč­né sláv­nos­tné od­ov­zdá­va­nie cien sa us­ku­toč­ní v jú­ni v To­kiu.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter