Skupina Slovak Telekom dosiahla za prvý štvrťrok 2013 výnosy 192 miliónov eur

„Má­me za se­bou dob­rý štart do ná­roč­né­ho ro­ka, kto­rý sa hneď uvie­dol no­vý­mi vl­na­mi re­gu­lá­cie vo fixnej i mo­bil­nej sie­ti a v ďal­ších me­sia­coch bu­de tlak na na­še vý­no­sy pok­ra­čo­vať. Zni­žo­va­nie vý­no­sov os­tá­va na vla­ňaj­šej úrov­ni, sna­ží­me sa však byť efek­tív­ni v ob­las­ti pro­fi­ta­bi­li­ty a in­ves­tí­cií do tr­hu. V pr­vom kvar­tá­li sa cel­kom da­ri­lo seg­men­tu di­gi­tál­nej te­le­ví­zie, kde sme do­siah­li dob­rý rast a plá­nu­je­me ho pod­po­riť aj v bu­dúc­nos­ti, naj­mä v mo­bil­nej ver­zii Ma­gio TV Go. Pop­ri di­gi­tál­nej te­le­ví­zii sa za­me­ria­va­me na­ďa­lej na ICT a mo­bil­ný broad­band, kde oča­ká­va­me ďal­ší rast v prie­be­hu ro­ka," uvie­dol Mi­ros­lav Ma­jo­roš, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom.

So­líd­ny rast Ma­gio TV
Ob­lasť pev­nej sie­te za­zna­me­na­la ná­rast v dvoch ob­las­tiach. Po­čas pr­vé­ho kvar­tá­lu stú­pol po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov na 488 ti­síc, me­dzi­roč­ný rast je na úrov­ni 4,4%. Slo­vak Te­le­kom na­vy­še reali­zu­je ďal­ší bez­plat­ný up­gra­de, ten­tok­rát rých­los­ti od­osie­la­nia dát prog­ra­mov Tur­bo na ADSL sie­ti.

Dru­hou ras­tú­cou ob­las­ťou je seg­ment di­gi­tál­nej te­le­ví­zie, v kto­rom sa zvý­šil po­čet zá­kaz­ní­kov me­dzi­roč­ne o viac ako 10%, a to na 179 ti­síc.

V ob­las­ti di­gi­tál­nej te­le­ví­zie na­vy­še Slo­vak Te­le­kom pod­po­ru­je v čo­raz väč­šej mie­re aj mo­bil­nú ver­ziu Ma­gio TV Go Plus. No­vin­ka umož­ňu­je sle­do­vať TV na smar­tfó­ne, tab­le­te či po­čí­ta­či a vy­uží­vať aj fun­kciu Ar­chí­vu či po­ze­ra­nie prog­ra­mu strie­da­vo na TV a mo­bil­nom za­ria­de­ní. Úspech ap­li­ká­cie Ma­gio TV Go od Te­le­ko­mu sa pre­ja­vil aj na poč­te 15 000 ak­ti­vá­cií.

3G tak­mer pre 80% po­pu­lá­cie
V seg­men­te mo­bil­né­ho biz­ni­su pok­ra­ču­je Te­le­kom v pre­da­ji pau­šá­lov Hap­py a Biz­nis Star s via­ce­rý­mi be­ne­fit­mi, pri­čom na­ďa­lej uvá­dza naj­nov­šie prís­tro­je vý­rob­cov. V pr­vom kvar­tá­li bo­la do por­tfó­lia za­ra­de­ná vlaj­ko­vá loď So­ny Xpe­ria Z s vý­bor­ným štar­tom, v dru­hom kvar­tá­li oča­ká­va Slo­vak Te­le­kom zá­ujem o ďal­šie bes­tselle­ry ako Blac­kBerry Z10, HTC One a Sam­sung Ga­laxy S4.

Stú­pa aj po­diel ak­ti­vá­cií mo­bil­né­ho inter­ne­tu a vy­uží­va­nia mo­bil­ných dát. Slo­vak Te­le­kom pre­to roz­ši­ru­je svo­ju 3G sieť a k 31.3.2013 bo­la k dis­po­zí­cii už pre 79 per­cent po­pu­lá­cie Slo­ven­ska.

Vý­sled­ky dcér­skych spo­loč­nos­tí
Dcér­ske spo­loč­nos­ti do­siah­li dob­ré vý­sled­ky vo svo­jich ob­las­tiach pod­ni­ka­nia.

Vý­no­sy Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le stúp­li na 1,26 mi­lió­na eur a me­dzi­roč­ne stúp­li o 6%. Spo­loč­nosť Po­sAm do­siah­la vý­no­sy na úrov­ni 4,7 mi­lió­na eur.

Zdroj: Slovak TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter