ČR: Elektronická archivácia by mala byť v súlade legislatívou. Obe certifikácie má zatiaľ len Fujitsu

Elek­tro­nic­ké ar­chi­vy se sta­ly sou­čás­tí cho­du řady or­ga­ni­za­cí. Fir­mám šetří ne­ma­lé nák­la­dy, ušetří i čas za­městnanců. Na tr­hu dnes naj­de­me de­sít­ky řeše­ní, kte­ré se „ho­dí" pro elek­tro­nic­ké uk­lá­dá­ní do­ku­mentů. Jen pár z nich už však pos­ky­tu­je dlou­ho­do­bou a ga­ran­to­va­nou ar­chi­va­ci do­ku­mentů. A je­di­né řeše­ní elek­tro­nic­ké ar­chi­va­ce, kte­ré je cer­ti­fi­ko­va­né pod­le čes­ké a sou­časně i ev­rop­ské le­gis­la­ti­vy, na­bí­zí v tu­to chví­li pou­ze spo­leč­nost Fu­jit­su.

„Spo­leč­nost, kte­rá se roz­hod­ne op­ti­ma­li­zo­vat své nák­la­dy přecho­dem k elek­tro­nic­ké­mu ar­chi­vu do­ku­mentů, by si mě­la v pr­vé řadě dobře pro­mys­let, do ja­kých kom­pli­ka­cí se může dos­tat v bu­douc­nu, ne­bu­dou-li je­jí do­ku­men­ty v elek­tro­nic­kých ar­chi­vech řádně a bez­pečně ulo­že­ny. To pla­tí obzvláště pro nad­ná­rod­ní kor­po­ra­ce a spo­leč­nos­ti, kte­ré půso­bí na tr­zích něko­li­ka ze­mí sou­časně a je­jich do­ku­men­ty mu­sí spl­ňo­vat ta­ké me­zi­ná­rod­ní stan­dar­dy při elek­tro­nic­ké ar­chi­va­ci," říká Sta­nis­lav No­vák, Bu­si­ness De­ve­lo­per ve Fu­jit­su Tech­no­lo­gy So­lu­tions.

Po­ža­da­vek na pro­ká­zá­ní sou­la­du řeše­ní pro ar­chi­va­ci, spi­so­vé služ­by a uk­lá­dá­ní elek­tro­nic­kých do­ku­mentů s le­gis­la­ti­vou se vel­mi čas­to ob­je­vu­je napřík­lad při vý­běro­vých říze­ních, zej­mé­na v případě za­ká­zek ve veřej­ném sek­to­ru. Přitom pou­ze spo­leč­nost Fu­jit­su v sou­čas­nos­ti na­bí­zí řeše­ní s náz­vem Sec­Docs, kte­ré je v sou­la­du s čes­kou le­gis­la­ti­vou a ta­ké ne­dáv­no up­ra­ve­ný­mi nor­ma­mi Ev­rop­ské unie pro dlou­ho­do­bou elek­tro­nic­kou ar­chi­va­ci do­ku­mentů. Řeše­ní Sec­Doc je ja­ko je­di­ný pro­dukt na tr­hu pod­le obou le­gis­la­tiv cer­ti­fi­ko­ván a schvá­len. To fir­mám mi­mo ji­né ga­ran­tu­je, že jsou dodr­žo­vá­ny bez­peč­nos­tní a le­gis­la­tiv­ní stan­dar­dy.

„Na dlou­ho­do­bou elek­tro­nic­kou ar­chi­va­ci jsou kla­de­ny stej­né po­ža­dav­ky ja­ko na pa­pí­ro­vé do­ku­men­ty. Je te­dy nut­né za­bez­pe­čit, aby do­ku­men­ty by­ly ar­chi­vo­vá­ny právně bez­peč­ným a kon­tro­lo­va­tel­ným způso­bem, kte­rý za­ru­ču­je právně účin­né ověřová­ní pra­vos­ti a in­teg­ri­ty po ce­lý ži­vot­ní cyk­lus kaž­dé­ho do­ku­men­tu. V zá­vis­los­ti na zá­ko­nem předep­sa­ných skar­tač­ních lhůtách je někdy nez­byt­né spl­nit ta­ko­vé po­ža­dav­ky i po do­bu del­ší než 100 let. Během té­to do­by mu­sí být řeše­ní pro elek­tro­nic­kou ar­chi­va­ci schop­né se pra­vi­delně přizpůso­bo­vat tech­nic­ké­mu pok­ro­ku," vy­světlu­je Sta­nis­lav No­vák. A do­dá­vá: „Na­ší největší re­fe­ren­cí je sku­teč­nost, že u na­še­ho vý­znam­né­ho zá­kaz­ní­ka, kde se Sec­Docs již pro ar­chi­va­ci dlou­ho­době pou­ží­vá, by­lo mož­né pa­pí­ro­vé do­ku­men­ty již po šes­ti měsí­cích skar­to­vat a přejít pou­ze na elek­tro­nic­ké ver­ze, kte­ré ny­ní slou­ží ja­ko pl­no­hod­not­né práv­ní do­ku­men­ty."

Řeše­ní Fu­jit­su Sec­Docs již po­čí­tá s tím, že paměťo­vé no­si­če, for­má­ty sou­borů a al­go­rit­my pro po­de­pi­so­vá­ní a šif­ro­vá­ní ob­jektů se bu­dou v průběhu ča­su měnit, a to v inter­va­lech pě­ti až sed­mi let. To­mu mu­sí být přizpůso­be­ny i změ­ny dop­ro­vá­ze­jí­cí ce­lý ži­vot­ní cyk­lus do­ku­men­tu. Sec­Docs je navr­žen tak, aby by­lo mož­né se přizpůso­bit všem po­ža­davkům na dlou­há ar­chi­vač­ní ob­do­bí. Pra­vi­delně do­chá­zí k auto­ma­tic­ké ob­nově ča­so­vých ra­zí­tek a tech­nic­ké prostřed­ky ar­chi­vu se přizpůso­bu­jí tech­nic­ké­mu pok­ro­ku prostřed­nic­tvím říze­né inter­ní mig­ra­ce.

Fu­jit­su Sec­Docs pra­cu­je na stan­dar­dním roz­hra­ní webo­vých slu­žeb. Je tak snad­no a rych­le in­teg­ro­va­tel­né do stá­va­jí­cích in­for­mač­ních sys­témů (napřík­lad spi­so­vá služ­ba, DMS, Workflow). S je­ho po­mo­cí lze ar­chi­vo­vat do­ku­men­ty různých typů, ce­lé spi­sy, slož­ky do­ku­mentů i jed­not­li­vé da­to­vé vě­ty. Kromě in­teg­ra­ce do in­for­mač­ních sys­témů je elek­tro­nic­kou ar­chi­va­ci mož­né pro­vo­zo­vat ta­ké ja­ko služ­bu v clou­dech.

Zdroj: FujitsuOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter