ČR: Acer prichádza s plne vybaveným tabletom Iconia A1, ktorý je možné ovládať jednou rukou

Acer před­sta­vu­je pr­vní plně vy­ba­ve­ný 7,9" (20,1 cm) tab­let od Ace­ru - mo­del Ico­nia A1. Je za­měřen na ty, kdo ob­je­vu­jí no­vé věci, na dob­rod­ru­hy, příz­niv­ce di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií i vy­tí­že­né ma­na­že­ry, kteří hle­da­jí mo­bil­ní­ho spo­leč­ní­ka na ce­lý den. Dí­ky ele­gan­tní­mu a leh­ké­mu de­sig­nu se tab­let po­hodlně dr­ží v jed­né ru­ce a snad­no se vej­de i do ka­bel­ky. No­vý Acer Ico­nia A1, po­háně­ný rych­lým čtyřjád­ro­vým pro­ce­so­rem, na­bíd­ne bo­ha­té mož­nost zá­ba­vy i prak­tic­kých vy­mo­že­nos­tí, ja­ko je rych­lá a ply­nu­lá na­vi­ga­ce, sur­fo­vá­ní na inter­ne­tu ne­bo přeh­rá­vá­ní mul­ti­mé­dií.

A1_3.jpg Acer Ico­nia A1 byl před­sta­ven spo­lečně s dal­ší­mi no­vý­mi pro­duk­ty, me­zi kte­ré patří Acer As­pi­re R7, ultra­book As­pi­re P3, do­ty­ko­vé no­te­boo­ky As­pi­re řady V a Ico­nia B1. No­vá řada mo­bil­ních pro­duktů Acer zdůraz­ňu­je za­měření spo­leč­nos­ti na no­vou de­fi­ni­ci prá­ce s po­čí­ta­čem skr­ze prog­re­siv­ní de­sign. #Acer­Touch.

„Tab­le­ty se stá­va­jí pro mno­ho li­dí ob­lí­be­ný­mi spo­leč­ní­ky, pro­to­že dí­ky nim zůsta­nou v kon­tak­tu s os­tat­ní­mi lid­mi a mo­hou tab­let vy­užít pro zá­ba­vu po ce­lý den," řekl Oli­ver Ah­rens, pre­zi­dent spo­leč­nos­ti Acer Euro­pe. „Chce­me, aby si všich­ni vy­zkou­še­li, že vše, co dě­lá tab­le­ty tak příjem­ný­mi pro kaž­do­den­ní pou­ží­vá­ní, přive­de ideálně vel­ký mo­del Acer Ico­nia A1 k do­ko­na­los­ti. Ico­nia A1 se po­hodlně dr­ží, je­ho ele­gan­tní konstruk­ce umož­ňu­je přiro­ze­né pou­ží­vá­ní pro kaž­dé­ho, kdo chce dr­žet ce­lý svůj di­gi­tál­ní svět jen v jed­né ru­ce."

Zá­ba­va bez če­ká­ní
Netrpěli­ví mo­bil­ní uži­va­te­lé zís­ka­jí okam­ži­tý vý­kon, kte­rý je vy­ža­do­ván pro ply­nu­lé přeh­rá­vá­ní vi­deí a rych­lou na­vi­ga­ci prostřed­nic­tvím ap­li­ka­cí a webo­vých strá­nek. Vše je po­háněno rych­lým čtyřjád­ro­vým pro­ce­so­rem s tak­tem 1,2 GHz. Ges­ta, ja­ko je zoo­mo­vá­ní, scro­lo­vá­ní ne­bo na­vi­ga­ce, jsou in­tui­tiv­ní a ve hrách ma­jí okam­ži­tou od­ez­vu, čím je děla­jí realis­tičtější­mi. Ještě ví­ce zá­ba­vy přiná­ší in­teg­ro­va­ný gy­ros­kop při po­hy­bu ve hrách a vib­rač­ní od­ez­va.

Dis­plej s tech­no­lo­gií IPS, LED pod­sví­ce­ním a po­zo­ro­va­cí­mi úh­ly 170° ve všech směrech zob­ra­zí vi­dea, fo­tog­ra­fie a mul­ti­me­diál­ní ob­sah v přes­ných bar­vách a s vy­so­kým ja­sem. Dí­ky roz­li­še­ní 1 024 × 768 px je text i gra­fi­ka vel­mi os­trá a čistá, za­tím­co poměr stran 4:3 je skvě­lý pro sur­fo­vá­ní na inter­ne­tu, čte­ní elek­tro­nic­kých knih i hra­ní her.

No­vá ap­li­ka­ce Touch WakeApp od Ace­ru přiná­ší uži­va­telům expres­ní jed­not­la­čít­ko­vý přís­tup k ob­lí­be­ným ap­li­ka­cím hned po pro­bu­ze­ní z re­ži­mu spán­ku. Ico­nia A1 na­bíd­ne i Goog­le služ­by, ja­ko je Goog­le Now, Vy­hle­dá­vá­ní Goog­le, Gmail ne­bo YouTu­be. Ne­chy­bí sa­mozřejmě ani přís­tup k vel­ké­mu množ­ství ob­sa­hu, ja­ko jsou napřík­lad ča­so­pi­sy, fil­my, hry, kni­hy a ví­ce než 700 000 ap­li­ka­cí v ob­cho­du Goog­le Play.

Snad­né přená­še­ní, všu­de ve spo­je­ní
Hmot­nost tab­le­tu za­čí­ná na pou­hých 410 gra­mem a tlouš­ťka na 11,1 mi­li­met­rech. Uži­va­te­lé se mo­hou těšit i na to, že si vez­mou ten­to tab­let pro na­vi­ga­ci - dí­ky ves­tavěné GPS plně vy­uži­jí geo­lo­kač­ní ap­li­ka­ce.

Acer Ico­nia A1 udr­žu­je své uži­va­te­le stá­le ve spo­je­ní s Wi-Fi sítěmi a hot­spo­ty dí­ky spo­leh­li­vé bez­drá­to­vé tech­no­lo­gii ve stan­dar­dech 802.11b/g/n ne­bo prostřed­nic­tvím za­bu­do­va­né­ho 3G mo­bil­ní­ho da­to­vé­ho připo­je­ní. In­teg­ro­va­ná bez­drá­to­vá tech­no­lo­gie Blue­tooth 4.0 za­se umož­ňu­je rych­lé připo­je­ní řady dal­ších za­říze­ní k tab­le­tu, ja­ko jsou head­se­ty a tis­kár­ny.

Di­gi­tál­ní hub
Za­dní 5MPx fo­toa­pa­rát do­ká­že na­tá­čet 1080p vi­dea při 30 sn./s, kte­rá lze i na ces­tách vel­mi snad­no up­ra­vit pro rych­lé sdí­le­ní. Před­ní VGA ka­me­ra spo­lečně s vy­lep­še­ným mik­ro­fo­nem za­chy­tí ob­raz i zvuk čistě a jasně ať už pro vi­deochat ne­bo vi­deo­nah­ráv­ku. Por­ty Mic­ro USB 2.0 a Mic­ro HDMI umož­ňu­jí rych­lý přenos dat ne­bo pre­zen­ta­ci fo­tog­ra­fií, hud­by, vi­deí a dal­ší­ho di­gi­tál­ní­ho ob­sa­hu na exter­ních za­říze­ních.

Ico­nia A1 bu­de k dis­po­zi­ci v 8GB ne­bo 16GB ver­zi s tím, že lze dí­ky mic­roSD slo­tu zvý­šit dos­tup­nou ka­pa­ci­tu o dal­ších až 32 GB. Tab­let Acer Ico­nia A1 je zkrát­ka ideál­ním spo­leč­ní­kem pro ty, kdo jsou neus­tá­le na no­hou.

Ce­na a dos­tup­nost
Mo­del Ico­nia A1-810 (Wi-Fi) bu­de k dis­po­zi­ci za­čát­kem čer­vna za ce­nu od 4 990Kč včetně DPH.

Mo­del Ico­nia A1-811 (3G) bu­de k dis­po­zi­ci od zá­ří za ce­nu od 5 990Kč včetně DPH.

Zdroj: Acer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter