MAGIO pláž prichádza do Košíc

Slo­vak Te­le­kom za­čal s príp­ra­vou sied­me­ho roč­ní­ka ob­ľú­be­né­ho let­né­ho pro­jek­tu Ma­gio pláž. Mes­tská pláž, kto­rá po­nú­ka net­ra­dič­nú for­mu re­laxu a od­dy­chu pria­mo v mes­te, za­ví­ta to­to le­to po pr­výk­rát i do Ko­šíc. Po­čas let­ných me­sia­cov si tak všet­ci Ko­ši­ča­nia, oby­va­te­lia blíz­ke­ho oko­lia a náv­štev­ní­ci naj­väč­šej met­ro­po­ly vý­chod­né­ho Slo­ven­ska uži­jú sl­nko, pie­sok a le­hát­ka ako v pra­vom prí­mor­skom le­to­vis­ku. Ko­šic­ká Ma­gio pláž ot­vo­rí svo­je brá­ny kon­com jú­na a po­núk­ne špor­to­vé ih­ris­ká, bar, at­rak­cie pre de­ti a do­kon­ca aj let­né ki­no.

Prí­chod Ma­gio plá­že do Ko­šíc je sú­čas­ťou Me­mo­ran­da o spo­lup­rá­ci, kto­ré pod­pí­sal Ma­gis­trát mes­ta Ko­ši­ce, Mes­tská časť Ko­ši­ce - Nad ja­ze­rom, spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom a T-Sys­tems Slo­va­kia. Ri­chard Ra­ši, pri­má­tor mes­ta Ko­ši­ce, pri­ví­tal no­vé par­tner­stvo: „Te­ším sa, že na­ša spo­lup­rá­ca pri­ne­sie ľu­ďom i sa­mot­né­mu mes­tu no­vé po­zi­tív­ne im­pul­zy. Eš­te väč­šiu ra­dosť mám však z to­ho, že Ma­gio pláž za­ví­ta do Ko­šíc prá­ve v ro­ku, ke­dy sa na­še mes­to pý­ši ti­tu­lom Európ­ske hlav­né mes­to kul­tú­ry. Bu­dem rád, ak si Ko­ši­ča­nia aj náv­štev­ní­ci mes­ta si le­to uži­jú aj na Ma­gio plá­ži."

Prí­chod pro­jek­tu do Ko­šíc pred­sta­vil i Du­šan Šva­lek, vý­kon­ný ria­di­teľ pre mass mar­ket seg­ment spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom: „Pro­jekt Ma­gio plá­že zís­kal po­zi­tív­ne oh­la­sy už po­čas svo­jich pr­vých roč­ní­kov. S pos­tu­pom ča­su sme však čo­raz čas­tej­šie po­čú­va­li návr­hy na roz­ší­re­nie toh­to pro­jek­tu aj do iných miest. Sme ra­di, že sme im moh­li vy­ho­vieť a pláž pred­sta­viť v po­ra­dí už v dru­hom slo­ven­skom mes­te. Ve­rím, že aj Ko­ši­ča­nia za­ži­jú spo­lu s na­mi prí­jem­né a net­ra­dič­né le­to".
V ús­pech pro­jek­tu ve­rí i Ma­rek Re­šov­ský, vice­pre­zi­dent pre fi­nan­cie spo­loč­nos­ti T-Sys­tems Slo­va­kia. „Ako je­den z naj­väč­ších za­mes­tná­va­te­ľov v Ko­šic­kom re­gió­ne reali­zu­je spo­loč­nosť T-Sys­tems Slo­va­kia rôz­ne pro­jek­ty na pod­po­ru voľ­no­ča­so­vých ak­ti­vít na­šich za­mes­tnan­cov. Ten­to pro­jekt je v sú­la­de s na­ši­mi hod­no­ta­mi a stra­té­giou, pre­to sme sa roz­hod­li spo­loč­ne vy­bu­do­vať pries­tor, kde si bu­dú môcť Ko­ši­ča­nia po­čas le­ta od­dých­nuť a strá­viť prí­jem­né chví­le. Má­te sa na čo te­šiť."

„Pre Ma­gio pláž sme na­šim par­tne­rom pos­kyt­li pries­tor, na kto­rý sú Ko­ši­ča­nia zvyk­nu­tí a ra­di ho po­čas le­ta nav­šte­vu­jú. Ve­rím, že par­tner­stvo pros­pe­je mes­tu, mes­tskej čas­ti a hlav­ne všet­kým Ko­ši­ča­nom," uvied­la An­na Jen­čo­vá, sta­ros­tka Mes­tskej čas­ti Ko­ši­ce - Nad ja­ze­rom.

To­to le­to vzni­ká Ma­gio pláž v Ko­ši­ciach vďa­ka spo­lup­rá­ci Te­le­ko­mu, T-Sys­tems a Ma­gis­trá­tu mes­ta Ko­ši­ce. Ne­ma­lú zá­slu­hu na tom ma­jú však aj ko­mer­ční par­tne­ri plá­že. Ge­ne­rál­ny­mi par­tner­mi sú Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa a Sam­sung. Hlav­ný­mi rek­lam­ný­mi par­tner­mi sú spo­loč­nos­ti Hei­ne­ken a Mas­ter­Card. Rek­lam­ný­mi par­tner­mi Red Bull a spo­loč­nosť Rain­bow.

Viac in­for­má­cií a de­tai­lov k ot­vo­re­niu Ma­gio plá­že v Ko­ši­ciach zís­ka­te na emai­lo­vej ad­re­se pres­scen­trum@te­le­kom.sk.

Zdroj: Slovak TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter