ČR: AVG vyhlasuje súťaž pre vývojárov mobilných aplikácií

Spo­leč­nost AVG Tech­no­lo­gies CZ, s.r.o. (AVG), iden­ti­fi­kač­ní čís­lo 440 17 774, síd­lí­cí v Brně, Ho­lan­dská 4, PSČ 639 00, za­re­gis­tro­va­ná v ob­chod­ním rejstříku ve­de­ném kraj­ským sou­dem v Brně, od­díl C, zá­znam č. 3681, na­bí­zí skvělou příle­ži­tost všem tvořivým vý­vo­jářům mo­bil­ních ap­li­ka­cí. Ukaž­te, co ve vás je a zú­častněte se no­vé soutěže „Idea for Best Mo­bi­le Apps". Ne­júspěšnější vý­vo­jářský tým vy­bra­ný od­bor­nou po­ro­tou jme­no­va­nou spo­leč­nos­tí AVG, zís­ká 25 000 Kč.

Spo­leč­nost AVG si je plně vědo­ma ob­rov­ské­ho po­ten­ciá­lu, kte­rý se skrý­vá v Čes­ké re­pub­li­ce v ob­las­ti in­for­mač­ních tech­no­lo­gií. Tou­to soutěží chce pod­pořit dal­ší krea­tiv­ní ak­ti­vi­tu a účas­tníkům (ne­bo je­jich týmům), kteří pod­le od­bor­né po­ro­ty vy­tvoří nej­lep­ší ap­li­ka­ci, na­bí­zí za­jí­ma­vé fi­nan­ční od­mě­ny.

Vše je tak jed­no­du­ché! Sta­čí se za­re­gis­tro­vat na http://www.av­gsou­tez.cz./?scrollto=sko­k77 a prostřed­nic­tvím té­to strán­ky nah­rát svo­ji mo­bil­ní ap­li­ka­ci a vy­světlu­jí­cí pre­zen­ta­ci do 22. května 2013. Nej­lep­ší ap­li­ka­ce bu­de vy­brá­na od­bor­nou po­ro­tou jme­no­va­nou AVG. Slav­nos­tní vy­hlá­še­ní proběhne za přítom­nos­ti všech účas­tníků, kteří se roz­hod­nou dos­ta­vit, v brněnském klu­bu Man­da­rin dne 13. čer­vna 2013.

Přih­las­te se sa­mi ne­bo v maximálně čtyřčlen­ném tý­mu.

Pr­vní ce­na je 25 000 Kč.
Dru­hou ce­nou je 15 000 Kč.
Dal­ší tři ocenění zís­ka­jí 10 000 Kč.

Dal­ší in­for­ma­ce včetně pod­rob­nos­tí k pra­vidlům pro účas­tní­ky soutěže na­lez­ne­te na: http://www.av­gsou­tez.cz/.

Zdroj: AVG Technologies CZOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter