ČR: InterSystems vyhlasuje víťazov celosvetovej študentskej súťaže v programovaní

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vý pos­ky­to­va­tel pok­ro­či­lých tech­no­lo­gií pro průlo­mo­vé ap­li­ka­ce vy­hlá­si­la vítěze své kaž­do­roč­ní soutěže Stu­dent Prog­ram­ming Com­pe­ti­tion. Spo­leč­nost Inter­Sys­tems v soutěži oce­ňu­je vy­ni­ka­jí­cí stu­den­ty-prog­ra­má­to­ry z ce­lé­ho svě­ta, kteří vy­tvoří ino­va­tiv­ní ap­li­ka­ce s vy­uži­tím tech­no­lo­gií Inter­Sys­tems.

Le­toš­ní ce­nu Inter­Sys­tems přev­zal za tým stu­dentů Char­kov­ské­ho avia­tic­ké­ho in­sti­tu­tu Stát­ní aero­kos­mic­ké uni­ver­zi­ty v Char­kově An­drij Huk. An­drij Huk se svý­mi ko­le­gy Maximem Ba­bi­čem, Pav­lem Šve­dem a Alexan­drem My­roš­ny­kem pod od­bor­ným ve­de­ním Alexan­dra Leš­čen­ka vy­tvoři­li podpůrné nás­tro­je pro dy­na­mic­ky re­kon­fi­gu­ro­va­tel­ný in­for­mač­ní sys­tém. Ve svém pro­jek­tu vy­uži­li vy­so­ce vý­kon­nou da­ta­bá­zi Inter­Sys­tems Ca­ché® a prostředí pro vy­tváření kom­plexních bo­ha­tých inter­ne­to­vých ap­li­ka­cí Inter­Sys­tems Zen®.

Na po­ro­tu uděla­lo vel­ký do­jem, jak de­tailně je ten­to tým obez­ná­men s da­ta­bá­zí Inter­Sys­tems Ca­ché a s je­jí­mi fun­kce­mi a jak je do­ká­zal vy­užít. Ap­li­ka­ce má uži­va­tel­ské roz­hra­ní drag-and-drop pro nep­rog­ra­má­to­ry, kte­ré by­lo vy­tvořeno v Ze­nu, a je v ní důmyslně vy­uži­to ge­ne­ro­vá­ní kó­du. Za zvláš­tní zmín­ku sto­jí dy­na­mic­ké vy­tváření tříd, jak pro uži­va­tel­ské roz­hra­ní (opět s pou­ži­tím Ze­nu), tak pro hie­rar­chii tříd im­ple­men­tu­jí­cí ob­chod­ní lo­gi­ku," říká Ro­bert Nag­le, vice­pre­zi­dent Inter­Sys­tems pro vý­voj softwaru.

Ce­na Inter­Sys­tems za­hr­nu­je fi­nan­ční od­měnu 5000 do­larů pro stu­den­tský tým a stej­nou čás­tku pro ma­teřskou uni­ver­zi­tu stu­den­ta. Stu­dent byl k přev­ze­tí ocenění poz­ván na kon­fe­ren­ci Inter­Sys­tems Glo­bal Sum­mit a by­la mu uh­ra­ze­na le­ten­ka a tříden­ní uby­to­vá­ní v kon­fe­ren­čním ho­te­lu v Orlan­du. Měl tak je­di­neč­nou příle­ži­tost na­vá­zat cen­né kon­tak­ty se stov­ka­mi od­bor­níků, kteří půso­bí v před­ních světo­vých spo­leč­nos­tech na ob­chod­ních po­zi­cích i v ob­las­ti tech­no­lo­gií a kaž­do­ročně navštěvu­jí Glo­bal Sum­mit.

Fo­tog­ra­fie vítěze ke sta­že­ní zde.

Zdroj: InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter