Canon získal šesť ocenení v hodnotení TIPA 2013

Spo­ločnosť Ca­non dnes ozna­mu­je, že zís­ka­la päť oce­ne­ní od aso­ciá­cie TI­PA (Tech­ni­cal Ima­ge Press As­so­cia­tion) - jed­nej z naj­pres­tíž­nej­ších or­ga­ni­zá­cií v ob­las­ti fo­tog­ra­fic­kých a pub­li­kač­ných tech­no­ló­gií na sve­te. Oce­ne­nia TI­PA sa ude­ľu­jú naj­lep­ším zob­ra­zo­va­cím pro­duk­tom uve­de­ným na trh v pred­chá­dza­jú­com ro­ku a v ro­ku 2013 spo­loč­nosť Ca­non opäť bo­do­va­la čo do roz­sa­hu, rôz­no­ro­dos­ti i kva­li­ty svo­jich vý­rob­kov. Spo­loč­nosť Ca­non zís­ka­la tie­to oce­ne­nia:
  • Naj­lep­šia DSLR zá­klad­nej trie­dy: Ca­non EOS 100D
  • Naj­lep­šia špič­ko­vá DSLR: Ca­non EOS 6D
  • Naj­lep­ší pro­fe­sio­nál­ny ob­jek­tív pre DSLR: Ca­non EF 24-70mm f/2.8L II USM
  • Naj­lep­šia špič­ko­vá fo­tot­la­čia­reň: Ca­non PIXMA PRO-10
  • Naj­lep­šia Vi­deo DSLR: Ca­non EOS-1DC

Člen­mi po­ro­ty TI­PA sú re­dak­to­ri 28 pres­tíž­nych fo­tog­ra­fic­kých ča­so­pi­sov z 15 kra­jín sve­ta. Čle­no­via po­ro­ty sa kaž­do­roč­ne schá­dza­jú, aby po­sú­di­li a zhod­no­ti­li naj­nov­šie zob­ra­zo­va­cie pro­duk­ty. Pri vý­be­re tých naj­lep­ších be­rú do úva­hy rôz­ne kri­té­riá - od ino­vá­cií a di­zaj­nu až po cel­ko­vú kva­li­tu pro­duk­tov.

„Spo­loč­nosť Ca­non pri ude­ľo­va­ní cien TI­PA opäť bo­do­va­la," uvie­dol Kie­ran Ma­gee, Mar­ke­ting Di­rec­tor, Pro­fes­sio­nal Ima­ging, Ca­non Euro­pe. „Ta­ké­to uz­na­nie od aso­ciá­cie TI­PA jed­noz­nač­ne preu­ka­zu­je vy­so­kú úro­veň kva­li­ty a ino­vá­cií, kto­ré cha­rak­te­ri­zu­jú ši­ro­ké spek­trum na­šich pro­duk­tov - od spot­re­bi­teľ­ských a ama­tér­skych mo­de­lov až po pro­fe­sio­nál­ne sé­rie. Neus­tá­le sa sna­ží­me zvy­šo­vať úro­veň na­šich pro­duk­tov vo všet­kých ob­las­tiach, pre­to nás uz­na­nie po­ro­ty TI­PA nes­mier­ne te­ší."

Pri oce­ňo­va­ní naj­lep­ších pro­duk­tov Ca­non po­ro­ta TI­PA pos­kyt­la ten­to ko­men­tár:

Naj­lep­šia DSLR zá­klad­nej trie­dy: Ca­non EOS 100D
Ca­non EOS 100D vy­vra­cia ná­zor, že di­gi­tál­na zr­kad­lov­ka (DSLR) mu­sí byť roz­mer­ná - tvo­rí tak at­rak­tív­nu al­ter­na­tí­vu vo­či men­ším fo­toa­pa­rá­tom for­má­tu CSC (Com­pact Sys­tem Ca­me­ra). Ten­to prís­troj po­te­ší kaž­dé­ho, kto po­ža­du­je ov­lá­da­nie a zob­ra­zo­va­nie DSLR spo­lu s prís­tu­pom k ce­lej šká­le ob­jek­tí­vov Ca­non EF a EF-S, a zá­ro­veň up­red­nos­tňu­je mi­mo­riad­ne pre­nos­né a ľah­ké fo­toa­pa­rá­ty. 18 MP sní­mač CMOS APS-C toh­to mo­de­lu dis­po­nu­je roz­sa­hom ISO 100 - 12 800 pre fo­tog­ra­fie a 100 - 6 400 pre vi­deo. Hyb­rid­ný sní­mač CMOS AF II umož­ňu­je pres­né za­os­tro­va­nie na ob­jek­ty po­čas fo­tog­ra­fo­va­nia v re­ži­me Li­ve View a k špič­ko­vé­mu vi­deu pris­pie­va kva­li­ta Full HD a fun­kcia Mo­vie Servo AF. 3-pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej pos­ky­tu­je rých­ly prís­tup k ov­lá­da­cím pr­vkom a fun­kciám fo­toa­pa­rá­tu vrá­ta­ne mno­hých re­ži­mov vý­be­ru scé­ny a krea­tív­nych re­ži­mov.

Naj­lep­šia špičko­vá DSLR: Ca­non EOS 6D
Mo­del Ca­non EOS 6D je skĺbe­ním jed­no­duch­ších fun­kcií, orien­to­va­ných na bež­né­ho spot­re­bi­te­ľa, s veľ­mi pok­ro­či­lý­mi mož­nos­ťa­mi fo­tog­ra­fo­va­nia. Dis­po­nu­je 20,2 MP pl­no­for­má­to­vým sní­ma­čom CMOS a mož­nos­ťou zá­zna­mu vi­dea v kva­li­te Full HD 1080p; Pl­no­for­má­to­vý sní­mač preu­ká­že napl­no svo­je kva­li­ty pri naj­vyš­šom „na­tív­nom" nas­ta­ve­ní ISO 25 600 a viac. Jas­ný 3-pal­co­vý dis­plej s 1,04 mil. bo­dov po­nú­ka vy­so­ké roz­lí­še­nie pri sle­do­va­ní vi­dea či fo­tog­ra­fo­va­ní v re­ži­me Li­ve View a tiež prís­tup k mno­hým krea­tív­nym ov­lá­da­cím pr­vkom. Tla­čid­lom „Q" vy­vo­lá­te me­nu s naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ný­mi ov­lá­da­cí­mi pr­vka­mi, čo - spo­lu os­tat­ný­mi špe­ciál­ny­mi tla­čid­la­mi a 8-smer­ným páč­ko­vým ov­lá­da­čom - pris­pie­va k veľ­mi prí­jem­né­mu a rých­le­mu spô­so­bu ov­lá­da­nia.

Naj­lep­šia špičko­vá fo­tot­lačiareň: Ca­non PIXMA PRO-10
PIXMA PRO-10 je a bez­drô­to­vá tla­čia­reň s pod­po­rou tech­no­ló­gie AirPrint, kto­rá vy­uží­va no­vé 10-fa­reb­né pig­men­to­vé at­ra­men­ty LU­CIA z di­el­ne Ca­non. Sú­čas­ťou tla­čiar­ne je aj ka­ze­ta Chro­ma Op­ti­mi­zer na op­ti­ma­li­zá­ciu sý­tos­ti fa­rieb, kto­rá po­má­ha od­strá­niť ne­žia­du­ce efek­ty „bron­zin­gu" a „me­ta­me­riz­mu". Tla­čia­reň po­nú­ka dva spô­so­by po­dá­va­nia pa­pie­ra - má za­dný prie­či­nok na via­ce­ro ty­pov pa­pie­ra aj ot­vor na ma­nuál­ne po­dá­va­nie pre hrub­šie a ťaž­šie mé­diá. Za­ria­de­nie vy­uží­va 7 680 4-pi­ko­lit­ro­vých dýz, čo umož­ňu­je tlač fa­reb­ných aj čier­no­bie­lych sní­mok až do for­má­tu 13 x 19 pal­cov (A3+) v kva­li­te až 4800 x 2400 dpi. Rých­losť tla­če 11 x 14-pal­co­vej sním­ky na pa­pier for­má­tu A3+ je 3 mi­nú­ty 35 se­kúnd
(5 mi­nút v prí­pa­de pa­pie­ra PT-101).

Naj­lep­šia Vi­deo DSLR: Ca­non EOS-1D C
EOS-1D C je pr­vou „hyb­rid­nou" DSLR od Ca­non a ob­sa­hu­je 18 MP pl­no­for­má­to­vý sní­mač CMOS, kto­rý do­ká­že za­zna­me­nať vi­deo v kva­li­te 4K (4096 x 2160) ale­bo HD a tiež 18 MP fo­tog­ra­fie vo for­má­te JPEG a/ale­bo RAW. Ten­to mo­del je ur­če­ný na pro­fe­sio­nál­ne vy­uži­tie naj­mä vo fil­mo­vej a te­le­víz­nej pro­duk­cii, čo­mu zod­po­ve­dá mož­nosť 4K zá­zna­mu v re­ži­moch 24p ale­bo 25p ako i HD zá­zna­mu so sním­ko­va­cou frek­ven­ciou až 60p. Zá­znam sa uk­la­dá na kar­ty CF a prís­troj umož­ňu­je vy­uží­va­nie všet­kých ob­jek­tí­vov Ca­non s ba­jo­ne­tom EF. EOS-1D C tak­tiež dis­po­nu­je všet­ký­mi pot­reb­ný­mi fun­kcia­mi na fo­tog­ra­fo­va­nie na úrov­ni DSLR, čo z ne­ho ro­bí mi­mo­riad­ne uni­ver­zál­ny nás­troj pre dneš­ných fo­tog­ra­fov.

Naj­lep­ší pro­fe­sio­nál­ny ob­jek­tív pre DSLR: Ca­non EF 24-70mm f/2.8L II USM
Ten­to zoom s kon­štan­tnou clo­nou znač­ky Ca­non sa skla­dá z 18 čle­nov v 13 sku­pi­nách a vy­uží­va 1 op­tic­ký člen ty­pu Su­per UD a 2 op­tic­ké čle­ny ty­pu UD. Kom­bi­ná­cia dvoch ty­pov as­fé­ric­kých šo­šo­viek slú­ži na pot­lá­ča­nie sfé­ric­kej abe­rá­cie v ce­lej plo­che zob­ra­ze­nia a v ce­lom roz­sa­hu zoo­mu. Op­ti­ma­li­zo­va­ná povr­cho­vá vrstva ob­jek­tí­vu na­vy­še mi­ni­ma­li­zu­je zob­ra­zo­va­nie tie­ňov a od­les­kov. Ob­jek­tív je vy­ba­ve­ný kru­ho­vou clo­nou s 9 la­me­la­mi, ultra­ti­chým mo­tor­če­kom pr­sten­co­vé­ho ty­pu (USM) a vy­so­ko­rý­chlos­tným pro­ce­so­rom s op­ti­ma­li­zo­va­ný­mi al­go­rit­ma­mi AF, kto­rý za­is­ťu­je ti­ché a rých­le auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie. Je­ho konštruk­cia je od­ol­ná vo­či pra­chu aj vo­de a fluóro­vá povr­cho­vá vrstva na pred­ných a za­dných op­tic­kých čle­noch zni­žu­je priľ­na­vosť ne­čis­tôt k ob­jek­tí­vu.

Zdroj: CanonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter