ČR:NETGEAR: Prepínače radu M4100 sú prvými prístrojmi na trhu podporujúcimi redundantné a externé napájanie v kombinácii s PoE +

Spo­leč­nost NET­GEAR®, Inc. (NAS­DAQGM: NTGR), glo­bál­ní do­da­va­tel ino­va­tiv­ních sí­ťo­vých pro­duktů pro kon­co­vé uži­va­te­le, fir­my a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, před­sta­vi­la no­vé plně řidi­tel­né přepí­na­če řady Pro­Sa­fe® In­telli­gent Ed­ge M4100. Širo­ké por­tfo­lio ce­nově dos­tup­ných 100Mb/s a GbE mo­delů na­bí­zí pok­ro­či­lé fun­kce, kte­ré oce­ní pod­ni­ky i pos­ky­to­va­te­lé inter­ne­to­vých slu­žeb (ISP). Přepí­na­če řady NET­GEAR M4100 přiná­še­jí bez­kon­ku­ren­ční kom­bi­na­ci vý­ko­nu, bez­peč­nos­ti, dos­tup­nos­ti a spo­leh­li­vé kon­ver­gen­ce hla­so­vých, vi­deo a da­to­vých sí­tí za mi­mořádně at­rak­tiv­ní ce­nu.

Me­zi přepí­na­če řady M4100 patří 12 plně řidi­tel­ných mo­delů v des­kto­po­vém i rac­ko­vém pro­ve­de­ní, ob­sa­hu­jí­cích od os­mi 100Mb/s portů s na­pá­je­ním přes et­her­net (PoE) až po 50 gi­ga­bi­to­vých portů s na­pá­je­ním PoE+ (až 30 W). Power bud­get se po­hy­bu­je od 66 W do 1 440 W. Řada M4100 je ideál­ní pro všech­ny or­ga­ni­za­ce, kte­ré potřebu­jí spo­leh­li­vé, ce­nově dos­tup­né a jed­no­du­ché přepí­na­če s CLI, skrip­to­vá­ním, sta­tic­kým L3 IPv4 směro­vá­ním, IPv4/IPv6 ACL či QoS. Pok­ro­či­lé fun­kce řady M4100 včetně re­dun­dan­tní­ho (RPS) a exter­ní­ho (EPS) na­pá­je­ní us­nad­ňu­jí, zlep­šu­jí a za­bez­pe­ču­jí pro­voz kon­ver­go­va­ných ap­li­ka­cí ty­pu VoIP, IPTV vi­deo doh­le­do­vých cen­ter či bez­drá­to­vé infra­struk­tu­ry přís­tu­po­vých bodů.

Klí­čo­vé fun­kce přepí­načů NET­GEAR In­telli­gent Ed­ge M4100:

• IPv4/IPv6 Layer 2+ s IPv4 L3 sta­tic­kým směro­vá­ním.
• 16 ti­síc MAC ad­res.
• Stan­dar­di­zo­va­né Auto-VoIP a Voi­ce-VLAN.
• ACL, CoS a L3/L4 Di­ffserv prio­ri­za­ce.
• Mul­ti­cast VLAN Re­gis­tra­tion (MVR).
• Pok­ro­či­lé filtro­vá­ní sku­pi­no­vé­ho vy­sí­lá­ní s IGMP/MLD, Proxy a Querier mó­dy.
• Pok­ro­či­lé za­bez­pe­če­ní proxy ARP a pri­vát­ních VLAN.
• Vo­li­tel­né re­dun­dan­tní a exter­ní na­pá­je­ní (RPS/EPS).
• Mož­nost re­gu­la­ce da­to­vé­ho to­ku až na 1 kb/s.
• Webo­vé HTTP gra­fic­ké roz­hra­ní a Tel­net/SSH CLI.
• EEE (Ener­gy Ef­fi­cient Et­her­net) - tech­no­lo­gie za­ru­ču­jí­cí mi­ni­mál­ní spotřebu ener­gie.

Vzhle­dem k ma­siv­ní­mu nás­tu­pu vir­tua­li­za­ce, kon­ver­gen­ce hla­su, vi­dea a dat, a rych­lé­mu zvy­šo­vá­ní poč­tu ap­li­ka­cí ná­roč­ných na šířku pás­ma, potřebu­jí i ma­lé a střed­ní pod­ni­ky, ne­moc­ni­ce či ško­ly po­dob­né sí­ťo­vé mož­nos­ti, ja­ké by­ly dříve cha­rak­te­ris­tic­ké pou­ze pro prostředí vel­kých pod­niků. NET­GEAR ny­ní přiná­ší men­ším or­ga­ni­za­cím ce­nově vý­hod­né špič­ko­vé pod­ni­ko­vé fun­kce, dos­tup­né do­sud pou­ze vel­kým pod­nikům za dvoj- až troj­ná­sobně vy­šší ce­nu. U vy­bra­ných 100Mb/s přepí­načů řady M4100 za­čí­ná ce­na jed­no­ho por­tu na 19 do­la­rech, resp. 32 do­la­rech za GbE PoE+ por­ty.

„Přepí­na­če řady M4100 přiná­še­jí uži­va­telům neuvěřitelně bo­ha­tou sa­du fun­kcí ve spo­je­ní s PoE+ por­ty, což je me­zi en­try-le­vel přepí­na­či nap­ros­to uni­kát­ní na­bíd­ka. Ne­če­kal jsem, že bych už v nej­bliž­ších le­tech mohl vy­uží­vat ty­to vý­ho­dy za ce­nu od­po­ví­da­jí­cí eko­no­mic­kým řeše­ním pro men­ší sítě," řekl Paul Blas, spo­lu­zak­la­da­tel spo­leč­nos­ti Plan De­sign Build, Inc, do­da­va­te­le kom­plexních IT řeše­ní se síd­lem v Dalla­su v Texasu (www.pdb4­me.com).  „Jsem nad­še­ný, že ny­ní může­me u na­šich klientů na­sa­zo­vat mo­de­ly řady M4100 ja­ko ce­nově vel­mi dos­tup­né a maximálně bez­peč­né přepí­na­če pro kon­ver­go­va­né hla­so­vé, vi­deo a da­to­vé sítě."

„V pos­led­ní době jsme za­zna­me­na­li vý­raz­né zvy­šo­vá­ní tr­žní na­bíd­ky řidi­tel­ných en­try-le­vel přepí­načů za­měřených na ma­lé a střed­ní pod­ni­ky, kte­ré jsou ne­dos­ta­teč­né po strán­ce hardwaru i fun­kcí, pro­to jsme se roz­hod­li tu­to příle­ži­tost napl­no vy­užít," řek­la Mag­gie Wu, ve­dou­cí pro­duk­to­vá ma­na­žer­ka pro přepí­na­če NET­GEAR. „Vy­vi­nu­li jsme ce­nově vel­mi dos­tup­nou řadu M4100 - spe­ciálně pro men­ší sítě, ale přes­to na­bi­tou nej­novější­mi fun­kční­mi vy­lep­še­ní­mi ur­če­ný­mi do­sud pou­ze pro pod­ni­ko­vý sek­tor. Jsme přesvědče­ni, že na sou­čas­ném tr­hu nej­sou ji­ná al­ter­na­tiv­ní řeše­ní pro ma­lé a střed­ní fir­my, kte­ré by se šíří fun­kcí blí­ži­la na­ší M4100 sé­rii."

Přepí­na­če NET­GEAR In­telli­gent Ed­ge M4100 na­bí­ze­jí mno­ho ino­va­tiv­ních fun­kcí, dí­ky nimž mo­hou SMB or­ga­ni­za­ce vy­uží­vat:

 • Zvý­še­nou bez­peč­nost a dos­tup­nost, včetně říze­ní či izo­la­ci přís­tupů k sí­ti, vy­nu­ce­ní stro­mo­vé to­po­lo­gie (Span­ning Tree to­po­lo­gy en­for­ce­ment), ochra­ny pro­ti od­mít­nu­tí služ­by (De­nial of Servic­e pro­tec­tion), re­dun­dan­tní­ho na­pá­je­ní či dopl­ňko­vé­ho PoE na­pá­je­ní.
 • Vy­lep­še­nou kon­ver­gen­ci hla­su, vi­dea a dat, včetně např. LLDP-MED pro auto­ma­tic­kou kon­fi­gu­ra­ci IP te­le­fonů, ve své třídě nej­lep­ší­ho filtro­vá­ní sku­pi­no­vé­ho vy­sí­lá­ní (mul­ti­cast fil­te­ring) a MVR VLAN forwar­din­gu, či mož­nos­ti izo­la­ce pri­vát­ních VLAN 2. vrstvy (Layer 2) napříč ce­lou sí­tí.
 • Ochra­nu in­ves­tic dí­ky roz­šiřitel­né ka­pa­citě PoE na­pá­je­ní (až do 1 440 W PoE na je­den přepí­nač), roz­šiřitel­nos­ti na pl­ný PoE+ vý­kon napříč vše­mi por­ty či různým RPS ochra­nám pro za­jištění nepřeru­ši­tel­né­ho pro­vo­zu.

Mo­der­ní PoE za­říze­ní spotřebo­vá­va­jí stá­le vy­šší na­pá­je­cí ka­pa­ci­tu, ale stá­va­jí­cí přepí­na­če od ji­ných do­da­va­telů ne­do­ká­žou maximál­ní vý­kon pl­no­hod­notně vy­krýt. Ač­ko­li větši­na serverů pro SMB sítě na­bí­zí duál­ní na­pá­je­ní, přepí­na­če pro SMB sítě tu­to mož­nost ne­pod­po­ro­va­ly - až do­sud. Přepí­na­če řady M4100 jsou pr­vní­mi SMB mo­de­ly s re­dun­dan­tním i exter­ním na­pá­je­ním, což je klí­čo­vé pro za­jištění běhu kri­tic­kých ap­li­ka­cí, ja­ko jsou VoIP, IP doh­le­do­vá cen­tra či bez­drá­to­vé přís­tu­po­vé bo­dy.

Vy­bra­né stol­ní přepí­na­če v sé­rii M4100 mo­hou být na­pá­je­ny prostřed­nic­tvím PoE a vy­tvořit nák­la­dově efek­tiv­ní řeše­ní pro prostředí s chybějí­cí ne­bo mi­ni­mál­ní elek­troin­sta­la­cí; přepí­na­če mo­hou čer­pat ener­gii i z ka­be­lo­vých roz­vo­den. Dí­ky flexibi­litě PoE jsou přepí­na­če vhod­né ta­ké pro za­se­da­cí mís­tnos­ti a otevřené pros­to­ry, v nichž je vi­di­tel­ná elek­troin­sta­la­ce nevzhled­ná ne­bo nep­rak­tic­ká.

„Sí­ťo­vé tech­no­lo­gie jsou dnes stěžej­ní opo­rou IT infra­struk­tu­ry. Or­ga­ni­za­ce na­sa­zu­jí stá­le ná­ročnější ap­li­ka­ce a služ­by a pro­to rych­le ros­te i pop­táv­ka po pok­ro­či­lých přepí­na­čích. Ten­to trend byl nej­patrnější v mi­nu­lém ro­ce," řekl Mat­thias Ma­chowin­ski, ve­dou­cí ana­ly­tik pro pod­ni­ko­vé sítě a vi­deo ve spo­leč­nos­ti In­fo­ne­tics Re­search www.in­fo­ne­tics.com). „No­vá řada řidi­tel­ných přepí­načů NET­GEAR M4100 na­bí­zí vy­ni­ka­jí­cí poměr ce­ny a vý­ko­nu a před­sta­vu­je ideál­ní vol­bu pro men­ší a ce­nově sen­zi­tiv­ní or­ga­ni­za­ce, kte­ré potřebu­jí vy­so­kou přida­nou hod­no­tu a rych­lou náv­rat­nost svých IT in­ves­tic.".

Ce­ny a dos­tup­nost
Řidi­tel­né přepí­na­če NET­GEAR Pro­Sa­fe In­telli­gent Ed­ge M4100 jsou dos­tup­né prostřed­nic­tvím sítě auto­ri­zo­va­ných ob­chod­ních par­tnerů spo­leč­nos­ti NET­GEAR. Do­po­ru­če­né ce­ny jed­not­li­vých mo­delů by­ly sta­no­ve­ny tak­to (ak­tuál­ní pro­dej­ní ce­na se u jed­not­li­vých pro­dejců může li­šit):

 • M4100-D10-POE: 6 500 Kč
 • M4100-26-POE: 13 000 Kč
 • M4100-50-POE: 22 000 Kč
 • M4100-D12G: 5 800 Kč
 • M4100-D12G-POE+ (des­ktop): 18 000 Kč
 • M4100-12GF: 20 500 Kč
 • M4100-12G-POE+: 22 000 Kč
 • M4100-26G: 12 000 Kč
 • M4100-50G: 20 500 Kč
 • M4100-26G-POE: 16 500 Kč
 • M4100-24G-POE+: 25 000 Kč
 • M4100-50G-POE+: 37 000 Kč

Ví­ce in­for­ma­cí
Mo­de­ly z řady M4100 ob­sa­hu­jí do­ži­vot­ní roz­šířenou tech­nic­kou pod­po­ru a stejně ja­ko všech­ny přepí­na­če NET­GEAR Pro­Sa­fe i uni­kát­ní do­ži­vot­ní zá­ru­ku na hardware.

Zdroj: NETGEAROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter