Telekom spúšťa dalšiu formu podpory Dobrého anjela

Už jed­no euro me­sač­ne mô­že po­môcť ro­di­nám s deť­mi, kto­ré zá­ker­ná cho­ro­ba dos­ta­la do fi­nan­čnej ties­ne. Te­le­kom pre­to od má­ja za­ve­die pre svo­jich zá­kaz­ní­kov mož­nosť na­vý­šiť si fak­tú­ru za svo­je pev­né i mo­bil­né služ­by o jed­no euro, kto­ré po­pu­tu­je do pos­led­né­ho cen­tu cho­rým. Te­le­kom tak ro­bí prá­ve v má­ji, kto­rý je me­sia­com Dob­rých an­je­lov. Služ­bu si mô­žu zá­kaz­ní­ci ak­ti­vo­vať pria­mo na pre­daj­ni, na zá­kaz­níc­kej lin­ke 0800 123 456 ale­bo pros­tred­níc­tvom webu v Te­le­kom eS­ho­pe.

Vždy zá­kaz­ní­ci ve­dia, ko­mu po­má­ha­jú
S ak­ti­vá­ciou tej­to cha­ri­ta­tív­nej služ­by zís­ka­jú zá­kaz­ní­ci aj prís­tup do ich osob­né­ho an­jel­ské­ho úč­tu na www.dob­ryan­jel.sk, kde uvi­dia me­no, prí­beh a kon­tak­tné úda­je ro­di­ny, kto­rej po­moh­li. „Aj vďa­ka zá­kaz­ní­kom Te­le­ko­mu mô­že Dob­rý an­jel po­má­hať kaž­dý me­siac viac ako 2 800 ro­di­nám. De­tí a ro­dín v nú­dzi, kto­ré pot­re­bu­jú po­môcť, je však viac. Po­va­žu­je­me pre­to za sa­moz­rej­mé pos­ky­to­vať na­še tech­no­ló­gie na po­moc tam, kde je to pot­reb­né," ho­vo­rí šéf kor­po­rát­nej ko­mu­ni­ká­cie Slo­vak Te­le­ko­mu An­drej Gar­gu­lák. No­vá služ­ba dopĺňa už exis­tu­jú­cu služ­bu pris­pie­va­nia cez SMS.

Pris­pie­va­nie do Sys­té­mu DOBRÉHO AN­JE­LA mô­žu zá­kaz­ní­ci ke­dy­koľ­vek ukon­čiť v pre­daj­ni ale­bo za­vo­la­ním na zá­kaz­níc­ku lin­ku 0800 123 456.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter