Samsung GALAXY S4 už v predaji

27. ap­rí­la, sa za­čal ce­los­ve­to­vý pre­daj no­vej vlaj­ko­vej lo­de, smar­tfó­nu Sam­sung GA­LAXY S4. Sam­sung si pri príl­eži­tos­ti prí­cho­du tej­to no­vin­ky pri­chys­tal špe­ciál­nu po­nu­ku. V dvoch slo­ven­ských znač­ko­vých pre­daj­niach Sam­sung bu­de pre pr­vých 100 ma­ji­te­ľov GA­LAXY S4 pri­chys­ta­ný dar­ček v po­do­be kry­tu S view co­ver a mul­ti­me­diál­na do­ko­va­cia sta­ni­ca za­dar­mo.

V nas­le­du­jú­cich dňoch by sa mal pos­tup­ne ob­ja­viť v ce­lej dis­tri­buč­nej sie­ti.

Kto sa bu­de chcieť stať jed­ným z pr­vých ma­ji­te­ľov GA­LAXY S4 a vy­be­rie sa pre ne­ho hneď v so­bo­tu, mal by zvá­žiť náv­šte­vu dvoch vy­bra­ných slo­ven­ských znač­ko­vých pre­daj­ní Sam­sung: v Bra­tis­la­ve v ná­kup­nom cen­tre CEN­TRAL a v Ko­ši­ciach v ná­kup­nom cen­tre Aupark.

Pre 50 naj­rý­chlej­ších zá­kaz­ní­kov v kaž­dej z oboch pre­daj­ní je prip­ra­ve­ný exklu­zív­ny ba­lí­ček (vždy je­den kus na oso­bu) ob­sa­hu­jú­ci Sam­sung GA­LAXY S4 v čier­nej ale­bo bie­lej far­be, S view co­ver a mul­ti­me­diál­nu do­ko­va­ciu sta­ni­cu. Ce­na exklu­zív­ne­ho ba­líč­ka je 679 € vr. DPH. Pre­daj sa za­čne o 10. ho­di­ne do­po­lud­nia a zá­ujem­co­via by ne­ma­li vá­hať, pre­to­že pri za­ča­tí pre­da­ja bu­de dos­tup­né len li­mi­to­va­né množ­stvo ku­sov.

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter