ČR: Produkt AVG AntiVirus FREE pre Android prekonal hranicu 70 miliónov stiahnutí

Spo­leč­nost AVG Tech­no­lo­gies (NY­SE: AVG), pos­ky­to­va­tel inter­ne­to­vé a mo­bil­ní bez­peč­nos­ti, souk­ro­mí a op­ti­ma­li­za­ce pro 150 mi­lionů ak­tiv­ních uži­va­telů, ozná­mi­la, že je­jí hlav­ní mo­bil­ní pro­dukt AVG Anti­Vi­rus FREE pro An­droid překo­nal na Goog­le Play ja­ko vůbec pr­vní bez­peč­nos­tní ap­li­ka­ce hra­ni­ci 70 mi­lionů sta­že­ní.

„AVG by­la pr­vní spo­leč­nos­tí, kte­rá na tr­hu s ap­li­ka­ce­mi pro ope­rač­ní sys­tém An­droid na­bíd­la bez­plat­nou bez­peč­nos­tní ap­li­ka­ci, jež je ny­ní dos­tup­ná na Goog­le Play," říká Da­vid Fer­gu­son, Ge­ne­ral Ma­na­ger, Con­su­mer and Mo­bi­le v AVG Tech­no­lo­gies, „v na­šem neus­tá­le se mění­cím průmys­lu je do­sa­že­ní to­ho­to důle­ži­té­ho mil­ní­ku důka­zem, že se náš tým věnu­je neus­tá­lým ino­va­cím a za­bez­pe­če­ní uži­va­telů, kteří si rych­le os­vo­ji­li pou­ží­vá­ní mo­bil­ních za­říze­ní s Ad­roi­dem."

Ta­to zprá­va na­va­zu­je na ne­dáv­nou ak­tua­li­za­ci pro­duk­tu AVG Anti­Vi­rus FREE pro An­droid, kte­rou spo­leč­nost ozná­mi­la na Světo­vém mo­bil­ním kon­gre­su 2013, a je­jímž cí­lem je pos­kyt­nu­tí té nej­lep­ší ochra­ny pro mo­bil­ní uži­va­te­le a zjed­no­du­še­ní pou­ží­vá­ní pro­duk­tu v kom­bi­na­ci s je­ho no­vý­mi fun­kce­mi a vy­lep­še­ní­mi.

„Ob­last mo­bil­ní ko­mu­ni­ka­ce je pro AVG stra­te­gic­kým cí­lem. Rok 2012 byl pro nás, co se tý­če mo­bil­ní ochra­ny, vel­kým ro­kem a rok 2013 ne­bu­de ji­ný," říká John Gia­mat­teo, COO AVG Tech­no­lo­gies, „nárůst pou­ží­vá­ní chyt­rých te­le­fonů a tab­letů je fe­no­me­nál­ní, v sou­čas­né době exis­tu­je na světě ví­ce mo­bil­ních za­říze­ní než li­dí."

Ja­ko sou­část di­ver­zi­fi­kač­ní stra­te­gie ozná­mi­la spo­leč­nost ta­ké uve­de­ní no­vé­ho pro­duk­tu AVG Tu­neUp pro An­droid, se kte­rým přiná­ší mo­bil­ním uži­va­telům svůj hlav­ní op­ti­ma­li­zač­ní pro­dukt.

„Na­šim zá­kaz­níkům se věnu­je­me napl­no a je mi potěše­ním říci, že jsme ne­jen do­sáh­li to­ho­to mil­ní­ku, ale že se AVG Anti­Vi­rus FREE pro An­droid sta­la ta­ké anti­vi­ro­vou ap­li­ka­cí s nej­vyš­ším pětihvězdič­ko­vým hod­no­ce­ním na Goog­le Play. To je dal­ším důka­zem, že je mož­né na­bí­zet nej­vyš­ší kva­li­tu i v rám­ci bez­plat­né­ho pro­duk­tu," do­dá­vá John Gia­mat­teo.

Pro ví­ce in­for­ma­cí nav­štiv­te: AVG Anti­Vi­rus Free for An­droid

Z Goog­le Play sta­huj­te zde: AVG Anti­Vi­rus Free for An­droid

Zdroj: AVG TechnologiesOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter