Digitálna gramotnosť na Slovensku je opäť o niečo vyššia

In­šti­tút pre ve­rej­né otáz­ky (IVO) pred­sta­vil dnes v Bra­tis­la­ve vý­sled­ky v po­ra­dí už pia­te­ho roč­ní­ka ana­ly­tic­ko-mo­ni­to­ro­va­cie­ho pro­jek­tu Di­gi­tál­na gra­mot­nosť na Slo­ven­sku. Pro­jekt od ro­ku 2005 ma­pu­je je­den z kľú­čo­vých pred­pok­la­dov ús­peš­nej tran­sfor­má­cie na in­for­mač­nú spo­loč­nosť a zna­los­tnú eko­no­mi­ku - prip­ra­ve­nosť ši­ro­kých vrs­tiev oby­va­teľ­stva na pou­ží­va­nie mo­der­ných in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií (IKT). Toh­to­roč­ný pro­jekt bol reali­zo­va­ný vďa­ka pod­po­re Na­dač­né­ho fon­du Slo­vak Te­le­kom pri Na­dá­cii Pon­tis, Na­dá­cii ESET, spo­loč­nos­ti Da­ta­lan a Na­dač­né­ho fon­du Ac­cen­tu­re pri Na­dá­cii Pon­tis.

Po­diel di­gi­tál­ne gra­mot­ných, te­da ta­kých, kto­rí ma­jú skú­se­nos­ti s ov­lá­da­ním mo­der­ných in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, stú­pol v po­rov­na­ní s ro­kom 2011 zo 76 % na 79 %. Vy­plý­va to zo zis­te­ní ce­los­lo­ven­ské­ho rep­re­zen­ta­tív­ne­ho vý­sku­mu z mar­ca 2013, kto­rý sa us­ku­toč­nil na vý­be­ro­vej vzor­ke 1 079 res­pon­den­tov star­ších ako 14 ro­kov.

Je­ho vý­sled­ky ďa­lej uká­za­li, že v po­rov­na­ní s ro­kom 2011 uro­bi­li vý­znam­ný po­sun pre­dov­šet­kým „di­gi­tál­ne slab­šie" so­ciál­ne pros­tre­dia. Stú­pol naj­mä po­diel di­gi­tál­ne gra­mot­ných z ra­dov stred­nej a star­šej ge­ne­rá­cie. Nap­rík­lad u 45 - 54 roč­ných zo 78 % na 88 %, u 55 - 59 roč­ných zo 65 % na 73 % a 60 a via­croč­ných z 29 % na 37 %. Di­gi­tál­ne gra­mot­ných je v po­rov­na­ní s ro­kom 2011 o čo­si viac aj v ra­doch ma­nuál­ne pra­cu­jú­cich (ich po­diel stú­pol zo 79 % na 87 %), níz­ko vzde­la­ných (z 52 % na 63 %), či v do­mác­nos­tiach s níz­kym príj­mom (z 55 % na 61 %).

Za up­ly­nu­lé dva ro­ky sa zvý­ši­la aj úro­veň di­gi­tál­nej gra­mot­nos­ti - te­da to, ako dob­re či zle vie­me s mo­der­ný­mi IKT pra­co­vať. Na roz­diel od ro­kov 2009 a 2011 ke­dy sme bo­li sved­ka­mi stag­ná­cie, ak­tuál­ne vý­sled­ky naz­na­ču­jú po­zi­tív­ny trend. Úro­veň di­gi­tál­nej gra­mot­nos­ti v ro­ku 2013 do­siah­la 0,47 bo­du. Inak po­ve­da­né, po­pu­lá­cia Slo­ven­ska nad 14 ro­kov by v sú­čas­nos­ti za svo­je di­gi­tál­ne zruč­nos­ti dos­ta­la 47 zo 100 mož­ných bo­dov.

„Eš­te pod­stat­nej­šie je však to, že po krát­kom ob­do­bí stag­ná­cie sa zno­vu naš­tar­to­val po­zi­tív­ny trend. Na jed­nej stra­ne vzrás­tol cel­ko­vý po­diel di­gi­tál­ne gra­mot­ných - te­da tých, čo ma­jú as­poň ele­men­tár­nu osob­nú skú­se­nosť s vy­uží­va­ním mo­der­ných IKT. Na dru­hej stra­ne sa zlep­ši­la úro­veň di­gi­tál­nych zruč­nos­tí a schop­nos­tí. Digi­tál­na gra­mot­nosť na Slo­ven­sku tak od ro­ku 2005 stúp­la o 42 %. Za vý­znam­ný po­sun tre­ba po­va­žo­vať pre­dov­šet­kým zlep­še­nie „di­gi­tál­ne slab­ších" so­ciál­nych pros­tre­dí (stred­ná a star­šia ge­ne­rá­cia, níz­ko vzde­la­ní, dô­chod­co­via, níz­ko kva­li­fi­ko­va­ní pra­cu­jú­ci, do­mác­nos­ti s níz­kym príj­mom, oby­va­te­lia ma­lých ob­cí). Tie dl­ho­do­bo stag­no­va­li a bo­li tou čas­ťou po­pu­lá­cie, kto­rá stá­la na ok­ra­ji „di­gi­tál­nej prie­pas­ti". Di­gi­tál­ne roz­de­le­nie spo­loč­nos­ti sa te­da po pr­výk­rát od za­čiat­ku sle­do­va­nia prob­le­ma­ti­ky za­čí­na mier­ne zmen­šo­vať", ho­vo­rí autor pro­jek­tu Ma­rián Vel­šic.

Úda­je z ro­ku 2013 uká­za­li, že vý­raz­né zlep­še­nie nas­ta­lo pre­dov­šet­kým v ob­las­ti zvlá­da­nia har­dvé­ru. Nap­rík­lad v prá­ci s pre­nos­ný­mi po­čí­tač­mi, tab­let­mi, smar­tfón­mi; v prá­ci so ske­ne­rom; v za­pi­so­va­ní úda­jov na pre­nos­né mé­dium; v in­šta­lo­va­ní pe­ri­fér­nych za­ria­de­ní k PC či v pri­po­je­ní po­čí­ta­ča k inter­ne­tu. V ob­las­ti vy­uží­va­nia ap­li­ká­cií sme pok­ro­či­li naj­mä v prá­ci s inter­ne­to­vý­mi pre­hlia­dač­mi, v in­šta­lo­va­ní sof­tvé­ru a v sprá­ve po­čí­ta­ča. Spo­me­dzi schop­nos­tí pra­co­vať s in­for­má­cia­mi a služ­ba­mi sme sa zlep­ši­li v inter­net­ban­kin­gu a e-shop­pin­gu. V ko­mu­ni­kač­ných schop­nos­tiach za­sa rást­li tie, kto­ré ma­jú v pos­led­ných ro­koch všeo­bec­ne vy­so­kú po­pu­la­ri­tu - so­ciál­ne sie­te a inter­ne­to­vá te­le­fó­nia.

Za prob­le­ma­tic­ké mož­no nao­pak po­va­žo­vať uží­va­teľ­ské sprá­va­nie v ky­berpries­to­re. In­dex di­gi­tál­nej bez­peč­nos­ti zos­ta­ve­ný z 11 naj­dô­le­ži­tej­ších bez­peč­nos­tných zá­sad pri prá­ci s IKT do­sia­hol iba 0,41 bo­du. Iný­mi slo­va­mi, ich sprá­va­nie mož­no ozna­čiť za skôr ri­zi­ko­vé ako bez­peč­né.

Me­dzi naj­bež­nej­šie spô­so­by ochra­ny pred ky­berhroz­ba­mi pat­rí vy­uží­va­nie anti­ví­ru­so­vé­ho sof­tvé­ru (85 %). Ďal­šie dve tre­ti­ny uží­va­te­ľov prak­ti­zu­jú „nes­tro­jo­vé" for­my ochra­ny. Nap­rík­lad tým, že pou­ží­va­jú tzv. sil­né hes­lá; neot­vá­ra­jú e-mai­ly od nez­ná­mych od­osie­la­te­ľov; nik­dy nes­púš­ťa­jú neo­ve­re­né prog­ra­my a ne­dô­ve­ry­hod­né inter­ne­to­vé strán­ky; nez­ve­rej­ňu­jú svo­je osob­né in­for­má­cie na so­ciál­nych sie­ťach, dis­kus­ných fó­rach, cha­te a pod. Čas­to príz­vu­ko­va­nú zá­sa­du - ne­pou­ží­vať jed­no hes­lo do všet­kých ap­li­ká­cií a slu­žieb - dodr­žia­va už iba 58 % opý­ta­ných. Eš­te men­šia časť uží­va­te­ľov prak­ti­zu­je nas­ta­ve­nie ak­tív­nej ochra­ny pros­tred­níc­tvom ope­rač­né­ho sys­té­mu ale­bo ap­li­ká­cií ako napr. pra­vi­del­ne sťa­ho­va­nie bez­peč­nos­tných zá­plat a ak­tua­li­zá­ciu sof­tvé­ru; nas­ta­ve­nie vy­ššej úrov­ne za­bez­pe­če­nia/ filtro­va­nia ob­sa­hu na inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či; pou­ží­va­nie fi­rewal­lu ale­bo an­ti-spyware sof­tvé­ru. Vý­znam­ná časť uží­va­te­ľov (47 %) pri­tom priz­ná­va, že má osob­nú skú­se­nosť s ta­ký­mi hroz­ba­mi ako sú ví­ru­sy, spam, zneu­ži­tie osob­ných úda­jov, pod­vod­né e-mai­ly a web strán­ky či prie­nik do po­čí­ta­čo­vých sie­tí a sys­té­mov.

Par­tne­ri o pro­jek­te
„Sú­čas­ná do­ba pl­ná rých­lych zmien si vy­ža­du­je flexibi­li­tu, kto­rú pri­ná­ša prá­ve zna­losť mo­der­ných tech­no­ló­gií. Vní­ma­me priaz­ni­vý trend vo vy­uží­va­ní tech­no­lo­gic­kých no­vi­niek. Veď len za mi­nu­lý rok bo­li tri zo šty­roch te­le­fó­nov pre­da­ných v Te­le­ko­me prá­ve smar­tfó­ny. Mys­lí­me si, že zna­losť mo­der­ných tech­no­ló­gií je ne­vyh­nut­ná nie­len pre mla­dú, ale aj star­šiu ge­ne­rá­ciu, aj pre­to tej­to cie­ľo­vej sku­pi­ne po­nú­ka­me vhod­né pro­duk­ty, kto­ré im po­má­ha­jú lep­šie ko­mu­ni­ko­vať nie­len do­ma, ale aj na ces­tách. Ví­ta­me, že IVO už nie­koľ­ko ro­kov ma­pu­je si­tuáciu di­gi­tál­nej gra­mot­nos­ti na Slo­ven­sku a dá­va tak náš­mu biz­ni­su jed­nu z fo­riem cen­nej spät­nej väz­by."
An­drej Gar­gu­lák, šéf exter­nej ko­mu­ni­ká­cie, Slo­vak Te­le­kom

„Pre ESET bo­lo a je vzde­lá­va­nie v IT ob­las­ti, a te­da aj di­gi­tál­nej gra­mot­nos­ti, jed­ným z pi­lie­rov fi­rem­nej spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti. Dá­ta z toh­to mo­ni­to­rin­gu sú vý­cho­dis­kom a za­čiat­kom ces­ty, kto­rej vý­sled­kom - as­poň ve­rím - bu­de úpl­ná di­gi­tál­na gra­mot­nosť ľu­dí na Slo­ven­sku. Som rád, že Na­dá­cia ESET je sú­čas­ťou toh­to pro­ce­su,"
Mi­ros­lav Tr­nka, spo­lu­zak­la­da­teľ spo­loč­nos­ti ESET

In­for­mač­né tech­no­ló­gie ot­vá­ra­jú ľu­ďom úpl­ne no­vé mož­nos­ti, zjed­no­du­šu­jú im prá­cu, urý­chľu­jú ko­mu­ni­ká­ciu, pri­ná­ša­jú vý­raz­ný kom­fort v kaž­do­den­nom ži­vo­te. Vý­ho­dou mo­der­ných fo­riem IT je čo­raz vy­ššia uží­va­teľ­ská „pria­teľ­skosť" a in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie -sta­čí je­den do­tyk, je­den klik a ve­ci fun­gu­jú. Nie je pre­to prek­va­pe­ním, že po­diel di­gi­tál­ne gra­mot­ných ľu­dí stú­pa a osob­ne som pres­ved­če­ný, že aj v ďal­ších ro­koch bu­de per­cen­to ľu­dí, kto­rým in­for­mač­né tech­no­ló­gie ne­ro­bia žiad­ny prob­lém, na­ras­tať. V DA­TA­LAN-e sme nad­šen­ca­mi mo­der­ných tech­no­ló­gií a svet IT nás ba­ví. Aj vďa­ka no­vým tech­no­ló­giám mô­žu dnes fir­my rásť a fun­go­vať efek­tív­nej­šie. Pre nás je ale dô­le­ži­té, aby bo­li tech­no­ló­gie pri­da­nou hod­no­tou nie­len v biz­ni­se, ale aj v bež­nom ži­vo­te pre ob­ča­nov, štu­den­tov, či pa­cien­tov. Dnes sa už všet­ci stre­tá­va­me s tech­no­ló­gia­mi na kaž­dom kro­ku, di­gi­tál­na gra­mot­nosť by pre­to ma­la byť sa­moz­rej­mou zruč­nos­ťou po­dob­ne ako ov­lá­da­nie cu­dzieho ja­zy­ka. No­vá di­gi­tál­na ge­ne­rá­cia Y, kto­rá ži­je hes­lom „Som on-li­ne, te­da som" a smar­tfón po­va­žu­je za predĺže­nú ru­ku, vy­ras­tá s tech­no­ló­gia­mi od­ma­lič­ka. Som však rád, že aj star­šia ge­ne­rá­cia, či „di­gi­tál­ne slab­šie" so­ciál­ne pros­tre­dia za­zna­me­na­li po­sun vpred. Po­zi­tív­ny je aj dvoj­per­cent­ný ná­rast vo vy­uží­va­ní so­ciál­nych sie­tí, či inter­net­ban­kin­gu. A vý­zvy nás ur­či­te ča­ka­jú aj v bu­dúc­nos­ti. Mo­bil­né ap­li­ká­cie, in­te­li­gen­tné ho­din­ky, roz­ší­re­ná reali­ta a iné IT ino­vá­cie opäť pres­kú­ša­jú na­šu schop­nosť učiť sa no­vé ve­ci. Som pre­to zve­da­vý, aké no­vé zruč­nos­ti bu­de­me mať zvlád­nu­té o pár ro­kov."
Mi­chal Kla­čan, vý­kon­ný ria­di­teľ, DA­TA­LAN, a.s.

„Spo­loč­ným cie­ľom štát­ne­ho, súk­rom­né­ho a ne­zis­ko­vé­ho sek­to­ra by ma­lo byť po­su­núť Slo­ven­sko do glo­bál­ne­ho inter­ne­to­vé­ho sve­ta 21. sto­ro­čia. Mo­men­tál­ne sme o sto­ro­čie po­za­du - naj­mä pod­ľa sta­vu v akom fun­gu­je štát­na sprá­va a žiaľ aj pre­važ­ná väč­ši­na ma­lých a stred­ných pod­ni­kov. Di­gi­tál­na eko­no­mi­ka má po­ten­ciál vy­tvo­riť hlav­ný mo­tor slo­ven­ské­ho eko­no­mic­ké­ho ras­tu, sti­mu­lo­vať tvor­bu pra­cov­ných miest a uro­biť z nás ma­lé Si­li­con Valley stred­nej Euró­py. Zá­ujem o zlep­šo­va­nie di­gi­tál­nej gra­mot­nos­ti na Slo­ven­sku je v sú­la­de s na­šou fi­rem­nou ví­ziou - sna­ží­me sa zlep­šiť ži­vo­ty ľu­dí a spô­sob fun­go­va­nia sve­ta oko­lo nás. A keď­že v Ac­cen­tu­re po­má­ha­me na­šim klien­tom, aby bo­li eš­te ús­peš­nej­ší, tak aj na­še mys­le­nie je nas­ta­ve­né spô­so­bom, že je dob­ré naj­prv po­cho­piť „ako a pre­čo je to tak dnes" a nás­led­ne si po­ve­dať čo a ako tre­ba ro­biť a zlep­šiť, aby to bo­lo v bu­dúc­nos­ti čo naj­lep­šie. Aj pre­to sme i ten­to rok pri­ví­ta­li ini­cia­tí­vu IVO a opä­tov­ne pod­po­ri­li ak­tuál­ny pries­kum. Ale ďal­šie kro­ky už mu­sia uro­biť tí, kto­rí sú za to zod­po­ved­ní."
Pe­ter Škod­ný, Coun­try Ma­na­ging Di­rec­tor, Ac­cen­tu­re

Zdroj: IVOOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter