IBM opäť lídrom na trhu s middlewarom

Spo­loč­nosť IBM (NY­SE: IBM) je pod­ľa agen­tú­ry Gar­tner ce­los­ve­to­vým líd­rom na tr­hu s ap­li­kač­nou infra­štruk­tú­rou a mid­dleware sof­tvé­rom. Spo­loč­nosť Gar­tner reb­rí­ček zos­ta­vi­la na zá­kla­de ce­los­ve­to­vých tr­žieb fi­riem v mi­nu­lom ro­ku. IBM sa umies­tni­la na pr­vom mies­te už dva­nás­ty rok za se­bou.

IBM je hlav­ným do­dá­va­te­ľom sof­tvé­ru, s tr­ho­vým po­die­lom na úrov­ni 30,9 per­cen­ta, čo je tak­mer dvoj­ná­so­bok op­ro­ti po­die­lu jej naj­bliž­šie­ho kon­ku­ren­ta, uvá­dza sa v sprá­ve agen­tú­ry Gar­tner [1]. Ce­los­ve­to­vý trh s infra­štruk­tú­rou ap­li­ká­cií a mid­dleware sof­tvé­rom vla­ni pod­ľa ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner na­rás­tol o päť per­cent na 20 mi­liárd do­lá­rov.

"Naj­nov­šia sprá­va agen­tú­ry Gar­tner potvr­di­la ve­dú­ce pos­ta­ve­nie IBM v ob­las­ti tvor­by a do­dá­vok sof­tvé­ru a je dô­ka­zom ús­pe­chu na­šej stra­té­gie, pri kto­rej sa sna­ží­me na­šim zá­kaz­ní­kom po­môcť pri pre­cho­de do no­vej éry in­for­mač­ných tech­no­ló­gií," po­ve­dal Ste­ve Mills, se­nior vice­pre­zi­dent a vý­kon­ný šéf di­ví­zie IBM Software & Sys­tems. Spo­loč­nosť IBM zís­ka­la pr­ven­stvo aj v ob­las­ti do­dáv­ky sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov Bu­si­ness Pro­cess Ma­na­ge­ment s 28,6 per­cen­tným tr­ho­vým po­die­lom, čo je tak­mer troj­ná­so­bok, op­ro­ti jej naj­bliž­šie­mu kon­ku­ren­to­vi. Agen­tú­ra Gar­tner tiež ozná­mi­la, že sil­ný rast spo­loč­nosť IBM do­sa­hu­je v kľú­čo­vých seg­men­toch ako je nap­rík­lad IBM Smar­ter Com­mer­ce, vrá­ta­ne E-Com­mer­ce ako aj v ob­las­ti auto­ma­ti­zá­cie v mar­ke­tin­gu. IBM pri in­cia­tí­ve Smar­ter Com­mer­ce po­má­ha pod­ni­kom tran­sfor­mo­vať svoj biz­nis v sú­la­de s ras­tú­ci­mi ná­rok­mi "di­gi­tál­nych zá­kaz­ní­kov" pri­čom cie­ľom je aj zís­ka­nie no­vých klien­tov.

Viac in­for­má­cií náj­de­te Tu.

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter