Víťazi Novinárskej ceny 2012 sú známi

Na dneš­nom vy­hla­so­va­ní vý­sled­kov sú­ťa­že No­vi­nár­ska ce­na 2012 v Bra­tis­la­ve si auto­ri ví­ťaz­ných prís­pev­kov prev­za­li oce­ne­nia v 14 ka­te­gó­riách a ude­le­né bo­li dve špe­ciál­ne ce­ny.

Do 9. roč­ní­ka sú­ťa­že sa prih­lá­si­lo 360 auto­rov so 618 prís­pev­ka­mi. Od­bor­né po­ro­ty vy­bra­li tri až šty­ri no­mi­ná­cie v kaž­dej zo 14 ka­te­gó­rii, na zá­kla­de kto­rých roz­hod­li o ví­ťa­zoch. Ich me­ná dnes za­zne­li na vy­hla­so­va­ní vý­sled­kov v bra­tis­lav­skom KC Du­naj.

Ra­da sú­ťa­že ude­li­la špe­ciál­nu Ce­nu ot­vo­re­nej spo­loč­nos­ti ko­lek­tí­vu auto­rov: Eva Čo­be­jo­vá, Mar­tin Ha­nus, Lu­káš Kri­vo­šík a Jo­zef Maj­chrák z týž­den­ní­ka .týž­deň. Ce­nu Zdru­že­nia vy­da­va­te­ľov pe­rio­dic­kej tla­če Slo­ven­ska zís­kal Ivan Ha­lu­za z Ten­du.

Oso­bit­ná ce­na bo­la ude­le­ná Vla­di­mí­ro­vi Ji­rán­ko­vi za vý­ni­moč­ný prí­nos pre kres­le­nú pub­li­cis­ti­ku, kto­ré­ho ži­vot a tvor­ba sa uzav­re­li kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka. Čes­tným uz­na­ním po­ro­ta oce­ni­la skve­lo na­pí­sa­ný blog Má­ria Laš­ša Po­nož­ka ho­di­la šes­tku. Ví­ťaz­né a no­mi­no­va­né prís­pev­ky, ako aj zlo­že­nie po­rôt a zoz­nam čle­nov Ra­dy sú­ťa­že náj­de­te na www.no­vi­nar­ska­ce­na.sk.

V tom­to ro­ku po pr­výk­rát prís­pev­ky prih­la­so­va­li aj uží­va­te­lia Pia­na. V on­li­ne hla­so­va­ní ur­či­li top 15 prís­pev­kov, kto­ré ich na Pia­ne v ro­ku 2012 naj­viac za­uja­li.

Ve­rej­nosť roz­ho­do­va­la aj o ví­ťa­zo­vi Čes­ko-slo­ven­skej ce­ny. So 6210 hlas­mi ju zís­kal Jindřich Gin­ter s prís­pev­kom Kup­če­ní se slo­žen­ka­mi je v pořád­ku, tvr­dí ad­vo­ká­ti uve­rej­ne­nom v den­ni­ku Prá­vo. Vý­sled­ky náj­de­te na hla­so­va­nie.no­vi­nar­ska­ce­na.sk

Vý­ber prác prih­lá­se­ných do ka­te­gó­rií Naj­lep­šia fo­tog­ra­fic­ká ak­tua­li­ta a re­por­táž­na fo­tog­ra­fia a Naj­lep­ší čes­ko-slo­ven­ský kres­le­ný vtip, ko­miks, ka­ri­ka­tú­ra si ve­rej­nosť mô­že po­zrieť už o týž­deň na vý­sta­ve NO COM­MENT v OPEN Galle­ry na Baš­to­vej 5 v Bra­tis­la­ve. Ver­ni­sáž bu­de 2. má­ja 2013 o 17h. Vý­sta­va potr­vá do 15.jú­na 2013 a v no­vem­bri sa pre­su­nie do Pra­hy.

Hlav­ným par­tne­rom 9. roč­ní­ka sú­ťa­že No­vi­nár­ska ce­na 2012 je Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa. Par­tner­mi sú Goog­le, Mayer/McCann Eric­kson, Pia­no Me­dia, ME­MO 98, Zdru­že­nie vy­da­va­te­ľov pe­rio­dic­kej tla­če Slo­ven­ska a Na­da­ce Open So­cie­ty Fund Pra­ha. PR par­tne­rom je agen­tú­ra PRi­me ti­me. Za pod­po­ru pri in­for­mo­va­ní o sú­ťa­ži ďa­ku­je­me me­dial­ne.sk, zoz­nam.sk, sme.sk, IT News a agen­tú­re Playg­round.

Vy­hla­so­va­te­ľom a or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťa­že je Na­dá­cia ot­vo­re­nej spo­loč­nos­ti - Open So­cie­ty Foun­da­tion.

Ví­ťa­zi /pr­ví v po­ra­dí/ a no­mi­no­va­ní:

Naj­lep­šia re­por­táž v prin­to­vých mé­diách
An­drej Bán - Tu­rec­ko bez Euró­py, .týž­deň
Ma­tej Gaš­pa­ro­vič - Na­še ba­vo­rá­ky, .týž­deň
Ga­li­na Liš­há­ko­vá-Cvr­ka­lo­vá - Ob­ja­tie, Šarm
Mag­da­lé­na Va­cul­čia­ko­vá - Ako dl­ho eš­te vy­dr­ží Ku­ba?, SME

Naj­lep­šia re­por­táž v elek­tro­nic­kých mé­diách
Dá­rius Ha­rak­sin, Mar­tin Kr­pač - Sé­ria Prí­beh Iva­ny Boó­ro­vej,
TV JOJ
Ivan Bra­da - Le­kár­ska spra­vod­li­vosť, RTVS
Gre­gor Mar­tin Pa­puc­sek - Ro­ma­ni Plat­ni, RTVS
Da­ri­na Mi­ko­lá­šo­vá - Šimon, RTVS

Naj­lep­ší roz­ho­vor v prin­to­vých mé­diách
Má­ria Mi­ha­li­ko­vá - An­gya­lo­vá: S par­tner­kou sa sna­ží­me byť dob­rý­mi ro­dič­mi,
SME
Ele­na Akác­so­vá - Sé­ria Se­dem cnos­tí a ne­res­tí, .týž­deň
Mar­tin Ha­nus, Ma­rek Va­go­vič - Dvak­rát s To­mom Ni­chol­so­nom, .týž­deň
Ra­do­van Kr­čmá­rik - Chce­la som nah­ne­vať Hit­le­ra, Prav­da

Naj­lep­ší roz­ho­vor, be­se­da, dis­ku­sia v elek­tro­nic­kých mé­diách
An­drea Vad­ker­ti - Portrét Ni­co­la­sa Win­to­na,
TA3
Re­dak­cia No­vi­ny TV JOJ - Nú­te­né adop­cie vo Veľ­kej Bri­tá­nii, TV Plus
An­drea Pau­lí­nyo­vá - Sé­ria re­lá­cií DOS­LO­VA, RTVS
Van­da Tu­chy­ňo­vá - Re­gio­nál­ny po­li­tik od­mie­tol úp­la­tok a pri­jal ro­lu agen­ta, RTVS Rá­dio Re­gi­na Ban­ská Bys­tri­ca

Naj­lep­ší re­gio­nál­ne pub­li­ko­va­ný prís­pe­vok v prin­to­vých mé­diách
Ro­man Ro­kyt­ka - Sé­ria By­to­vé druž­stvo, Ko­šic­ký Kor­zár

In­grid Tim­ko­vá - In­va­lid­ný dô­chod­ca vy­hral súd s mo­bil­ným ope­rá­to­rom, Pre­šov­ský Kor­zár
Lu­cia Tká­či­ko­vá - Sé­ria re­por­tá­ží z kul­to­vých miest v Bra­tis­la­ve, SME - príl­oha Bra­tis­la­va

Naj­lep­ší re­gio­nál­ne od­vy­sie­la­ný prís­pe­vokv elek­tro­nic­kých mé­diách
Mar­ta Moch­nac­ká - Krá­ča­li po ich sto­pách, Bar­de­jov­ská te­le­ví­zia

Ra­dos­la­va No­vot­ná, Ju­raj Go­láň - Dar pre Da­miá­na, TV Pop­rad
Iva­na Rat­kov­ská - Za­klia­te Ha­ra­kov­ce, RTVS

Naj­lep­ší ana­ly­tic­ko-in­ves­ti­ga­tív­ny prís­pe­vok v prin­to­vých mé­diách
Mar­tin Ha­nus, Jo­zef Maj­chrák - Ústav­ný súd, .týž­deň

Mi­ros­lav Kern - Sé­ria o kau­ze Go­ri­la, SME
Mi­chal Piš­ko - Sé­ria o fun­go­va­ní štát­ne­ho úra­du, SME

Naj­lep­ší ana­ly­tic­ko-in­ves­ti­ga­tív­ny prís­pe­vok v elek­tro­nic­kých mé­diách
Ras­tis­lav Striš­ko - Sé­ria Kau­za „Čier­na la­buť",
TV JOJ
Ró­bert Ada­mec - Sé­ria Nech­ce­ní, RTVS
Re­dak­cia No­vi­ny TV JOJ - Do­ku­ment Bez de­tí neo­dí­dem, TV JOJ

Naj­lep­ší ko­men­tár v prin­to­vých mé­diách
Pe­ter Brei­ner - Skú­sil som obo­je, ne­dá sa po­rov­nať,
SME
Ar­pád Sol­tézs - Sé­ria ko­men­tá­rov, HN
To­máš Ulej - Sé­ria ko­men­tá­rov Lis­ty z webu, SME

Naj­lep­ší člá­nok uve­rej­ne­ný na blo­gu
Ra­do­van Brá­nik -
Sé­ria Ot­roc­tvo v uli­ciach Bra­tis­la­vy, blog.sme.sk
Dan­ko Be­ran - Pred­vo­leb­né mi­nút­ky, www.sie­tov­ka.sk
Ja­na She­mesh - Sé­ria člán­kov o bo­ji s ra­ko­vi­nou a o ži­vo­te na on­ko­ló­gii, blog.sme.sk
Čes­tné uz­na­nie: Má­rio Laš­šo - Po­nož­ka ho­di­la šes­tku, blog.sme.sk

Ce­na Goog­le za ino­va­tív­nu pro­fe­sio­nál­nu on­li­ne žur­na­lis­ti­ku
Pa­vel Graus, Lu­káš Ko­doň, Mi­ro Šif­ra -
Ma­nuál na mo­zog, TV SME
Ma­tej Hruš­ka - Pro­jekt dá­to­vej žur­na­lis­ti­ky, SME.sk
Pe­ter­Va­lo­vič - De­li­ka­te­sy roz­hla­so­vej hnu­sár­ne, Fa­ce­book

Naj­lep­šia fo­tog­ra­fic­ká ak­tua­li­ta
Ma­rián Pei­ger - Pro­test Go­ri­la, SI­TA

Pe­ter Kor­ček - Zbo­hom, SDKÚ; pos­led­né chví­le, Ži­vot
Ma­túš Za­jac - Deň ús­ta­vy, .týž­deň

Naj­lep­šia re­por­táž­na fo­tog­ra­fia
Mi­chal Bur­za - Ba­ňa Do­li­na, No­vý čas, www.cas.sk

Mar­tin Ban­džák - Juž­ný Su­dán na ces­te za no­vým štá­tom, fieldtrack.mag­na.sk
Mi­chal Bur­za - Miss 2012, No­vý čas, www.cas.sk

Naj­lep­ší čes­kos­lo­ven­ský kres­le­ný vtip, ko­miks, ka­ri­ka­tú­ra
Jo­zef Gert­li „Dan­glár"- Sé­ria ka­ri­ka­túr, For­bes

Mi­ros­lav Ke­mel - Sé­ria ka­ri­ka­túr, Mla­dá fron­ta DNES
Vác­lav Teich­mann - Sé­ria ka­ri­ka­túr, Hos­po­dářské no­vi­ny, Ref­lex

Oso­bit­nú ce­nu ude­li­la po­ro­ta Vla­di­mí­ro­vi Ji­rán­ko­vi za vý­ni­moč­ný prí­nos pre kres­le­nú pub­li­cis­ti­ku, kto­ré­ho ži­vot a tvor­ba sa uzav­re­li kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka.

Ce­na ot­vo­re­nej spo­loč­nos­ti
Eva Čo­be­jo­vá, Mar­tin Ha­nus, Lu­káš Kri­vo­šík, Jo­zef Maj­chrák - Róm­ske de­ti, .týž­deň

Ró­bert Ada­mec - Sé­ria Nech­ce­ní, RTVS
Mi­chal Dro­to­ván - O haus­bó­toch a ži­vot­nom pros­tre­dí v Bra­tis­la­ve, blog.sme.sk

Ce­na zdru­že­nia vy­da­va­te­ľov pe­rio­dic­kej tla­če Slo­ven­ska
Ivan Ha­lu­za - Ko­rup­čné sché­my sú už zvrá­te­ne do­ko­na­lé, Trend

Vla­di­mír Jan­cu­ra - Nez­ná­ma his­tó­ria, Prav­da
Mi­chal Piš­ko - Na vo­zíč­ku ži­ví se­ba aj syna, SME

Čes­ko-slo­ven­ská no­vi­nár­ska ce­na
Jindřich Gin­ter - Kup­če­ní se slo­žen­ka­mi je v pořád­ku, tvr­dí ad­vo­ká­ti, Prá­vo
Vý­sled­ky hla­so­va­nia náj­de­te na: hla­so­va­nie.no­vi­nar­ska­ce­na.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter