MasterCard ocenil v súťaži MasterCard Mobile Shopping Application Awards najlepšiu platobnú aplikáciu

Spo­loč­nosť Mas­ter­Card, jed­not­ka v in­te­li­gen­tných, po­hodl­ných a bez­peč­ných plat­bách, oce­ni­la naj­lep­šiu pla­tob­nú ap­li­ká­ciu v uni­kát­nej sú­ťa­ži Mas­ter­Card Mo­bi­le Shop­ping Ap­pli­ca­tion Awards. Na Slo­ven­sku sa na pr­vom mies­te umies­tnil Zľa­vo­mat.

„Chce­li by sme za­gra­tu­lo­vať všet­kým ví­ťa­zom, kto­rí preu­ká­za­li ino­va­tív­ne a in­špi­ra­tív­ne mys­le­nie. Oce­ne­nie Mas­ter­Card Mo­bi­le Shop­ping Ap­pli­ca­tion Awards je skve­lá príl­eži­tosť, ako pred­sta­viť pla­te­nie po­mo­cou mo­bil­ných ap­li­ká­cií ako ro­zum­né a po­hodl­né rie­še­nie," ho­vo­rí Bel­la Stav­chan­sky, pre­zi­den­tka Mas­ter­Card Euro­pe pre rých­lo sa roz­ví­ja­jú­ce tr­hy pre Euró­pu.

Si­tuácia na Slo­ven­sku sa však lí­ši od os­tat­ných európ­skych kra­jín - trh mo­bil­ných ná­kup­ných ap­li­ká­cií nie je príl­iš roz­vi­nu­tý. Väč­ši­na exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií vzni­ká na zá­kla­de par­tner­stva s Čes­kou re­pub­li­kou. Aj na Slo­ven­sku, rov­na­ko ako v Čes­kej re­pub­li­ke, sú naj­ob­ľú­be­nej­šie ap­li­ká­cie por­tá­lov so zľa­va­mi. Nas­le­du­jú ich ap­li­ká­cie ob­chod­ných do­mov a mes­tskej dop­ra­vy. Vzhľad a fun­kčnosť ap­li­ká­cie sú ob­vyk­le jed­no­du­ché na pr­vý poh­ľad, aj čo sa tý­ka pou­ži­tia. V sú­čas­nom ob­do­bí umož­ňu­je len 30 % ap­li­ká­cií ob­jed­náv­ku to­va­ru ale­bo pria­my ná­kup. To uka­zu­je na veľ­kú me­dze­ru na slo­ven­skom tr­hu a zá­ro­veň pos­ky­tu­je ob­chod­ní­kom príl­eži­tosť.

Na Slo­ven­sku hod­no­ti­la ap­li­ká­cie od­bor­ná po­ro­ta zlo­že­ná ok­rem iných z no­vi­ná­rov Ja­na Lás­ky z Mo­bil­Ma­nia.cz, Ja­na Ma­tu­ru z Mo­bil.cz a Lu­bo­ša Sr­ba z Mo­bi­li­zu­je­me.cz.

Dňa 22. ap­rí­la sa v Tan­cu­jú­com do­me ko­na­lo od­ov­zdá­va­nie oce­ne­ní Mas­ter­Card Mo­bi­le Shop­ping Ap­pli­ca­tion Award pre naj­lep­šie mo­bil­né pla­tob­né ap­li­ká­cie.

Ví­ťa­zom oce­ne­nia sa sta­la ap­li­ká­cia od spo­loč­nos­ti Zľa­vo­mat, čo je naj­väč­ší slo­ven­ský por­tál so zľa­va­mi. „Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Zľa­vo­ma­tu si zís­ka­la zá­kaz­ní­kov s ro­zum­ný­mi mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi pre­dov­šet­kým svo­jím preh­ľad­ným di­zaj­nom a jed­no­du­chým pre­hlia­da­ním ak­cií so zľa­va­mi. Vý­ho­dou ap­li­ká­cie je aj mož­nosť vy­uži­tia opa­ko­va­nej plat­by, keď­že pla­tob­ná brá­na si pa­mä­tá úda­je o kar­te zá­kaz­ní­ka. Opa­ko­va­ná plat­ba pri­nies­la jed­no­du­chosť do pla­tob­ných me­tód, vďa­ka čo­mu mô­žu zá­kaz­ní­ci na­ku­po­vať cez mo­bil­né te­le­fó­ny kde­koľ­vek," ho­vo­rí Ja­na Za­hrad­níč­ko­vá, mar­ke­tin­go­vá ma­na­žér­ka spo­loč­nos­ti Zľa­vo­mat pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko.

Zdroj: MasterCardOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter